Detail produktu

ČSN ISO 1819 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 1819 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

Vaše cena s DPH
171 Kč
Vaše cena bez DPH
155 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN ISO 1819
Třídící znak:260005
Katalogové číslo:28647
Vydáno:1.4.1993
Počet stran:12
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN ISO 1819


ČSN ISO 1819 Norma obsahuje ISO 1819:1977. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP a SBÚ na základě jejich požadavku. Čl.1.1 specifikuje předmět normy, která obsahuje bezpečnostní ustanovení vztahující se na zařízení pro plynulou dopravu nákladů, jejich konstrukci, montáž, používání a údržbu, pro zajištění jejich nejvýhodnějších použití a pokud možno pro zabránění nehod a úrazů, vznikajících nesprávnou manipulací. Ustanovení obsažená v této normě je třeba v tomto smyslu přizpůsobit právním předpisům a požadavkům vyžadovaným příslušnými orgány jednotlivých zemí. Čl.1.2 specifikuje v podstatě rozsah použití a uvádí zejména: Bezpečnostní ustanovení uvedená v této normě se vztahují na normální pracovní podmínky stanovené v čl.1.3.1 bez ohledu na použití, pro které je zařízení určeno. Bezpečnostní ustanovení vymezují odpovědnost dodavatele k uživateli zařízení pro plynulou dopravu nákladů, mimo nosných konstrukcí (skeletu budov, podlaží apod.), ke kterým jsou tato zařízení upevněna, nebo na kterých jsou umístěna a za které je uživatel odpovědný, mimo případů, kdy tyto konstrukce jsou navrženy, dodány a smontovány výrobcem dopravního zařízení. Hlavním předmětem těchto ustanovení je bezpečnost pracovní obsluhy definované v čl.1.3.2. Kvalifikovaní pracovníci pro montáž, údržbu a opravy, kteří pracují nepravidelně podle požadavků osob odpovědných za provoz musí dodržovat zvláštní ustanovení, zejména uvedená v čl. 2.3.17 a 2.3.21.Osoby nemající určenou pracovní přítomnost v provozu nebo v blízkosti zařízení musí dodržovat zákaz vstupu do určených prostorů. Oba - v čl.1.3 této části normy zmíněné - pojmy se definují takto: Čl.1.3.1: Normální pracovní podmínky: Specifikované podmínky, které odpovídají pro použití zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Normální pracovní podmínky jsou buď definovány uživatelem a schváleny výrobcem v době platnosti objednávky, nebo definovány pro standardní zařízení v katalogu výrobce, je-li vydán. Čl.- 1.3.2: Pracovní obsluha: Osoby odpovědné za používání (provoz) zařízení pro plynulou dopravu nákladů a dále osoby, které se oprávněně nacházejí v jejich blízkosti. Podobné definice jsou potřebné skutečně pro výjimečnou situaci, obecně jsou nepoužitelné. Norma dále obecně stanoví, že konstrukce a provoz zařízení pro plynulou dopravu nákladů volně ložených sypkých hmot a jednotlivých břemen musí vyhovovat zákonným a místním požadavkům, týkajícím se bezpečnosti všeobecně, dále zásadám, uvedeným v oddílu 1 této normy, (podstatná část čl.1.1, 1.2 a 1.3 viz výše), a konečně dále uvedeným ustanovením. (Dále jsou pak uvedena zcela konkrétní ustanovení, a to 20 bodů pro konstrukci, 19 bodů pro montáž a 21 bodů pro používání /provoz/). Z nich citujeme pouze ty, na něž se úvodní ustanovení jmenovitě odvolávají, a to tyto: Čl.2.3.17 stanoví: "Kontrola a seřizování dopravních zařízení za chodu nebo provozu může být prováděna pouze při namontovaných krytech. Jsou-li tyto práce proveditelné pouze po jejich odstranění, musí být odkrytí omezeno na bezprostřední okolí (pohyb osob) s potřebnou opatrností a zejména omezeným přístupem k nebezpečným místům (vtažení - sevření)". Čl.2.3.21 stanoví: "Jsou-li prováděny práce na nechráněném dopravním zařízení za jeho provozu, musí osoba dobře obeznámená s činností zařízení být pohotově v blízkosti zastavovacího prostředku a dohlížet na pracující osobu pro zajištění její bezpečnosti". Dikce i zaměření podobných ustanovení v obecně nezávazné normě ISO jsou pozoruhodné. ČSN ISO 1819 (26 0005) byla vydána v dubnu 1993.
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat