Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 68 4041 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování
Vydáno: 01.07.1980
ČSN 68 4041 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

ČSN 68 4041

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
6.09 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 68 4041
Třídící znak:684041
Počet stran:12
Vydáno:01.07.1980
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:6505
DESCRIPTION

ČSN 68 4041

Touto normou se zavádí ST SEV 805-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články a informační údaje (příloha). Oba články se zabývají ochranou zdraví. V čl. 01 se požaduje dbát na bezpečnostní a hygienické předpisy pro vzorkování, též s přihlédnutím k vlastnostem jednotlivých látek. V čl. 02 se upozorňuje na zvláštní požadavky označovat obaly podle předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví a podle předpisů o výbušninách. Informační údaje upozorňují na povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se provádí vzorkování, pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a z § 21 nařízení vlád o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, a není ji třeba v technické normě opakovat.) Samotná norma RVHP stanoví jen všeobecné směrnice pro vzorkování, tedy pro to, jak vzorkovat. Současně i požadavky na označení a registraci vzorků. V čl.1.78 uvádí, že "při vzorkování je nutné zachovávat bezpečnostní opatření zohledňující jedovatost, hořlavost, výbušnost a jiné vlastnosti produktu a používat odpovídající ochranné pomůcky. V případě nutnosti se musí dodržovat speciální podmínky stanovené technickou normou pro produkt (výrobek)." Dále v čl.1.10 se upozorňuje na nutnost vzorkovat hořlavé kapaliny vzorkovačem z nejiskřícího materiálu. ČSN 68 4041 byla schválena 30.3.1979 a nabyla účinnosti od 1.7.1980. Nahradila ON 68 4041 z 30.5.1968. "Změnou a)-9/1986" se s účinností od 1.11.1986 do normy zapracovávají změny ST SEV 805-77, schválené na 58 zasedání SKSN RVHP, o některých vlastnostech vzorků. Hygienicky významný je doplněk čl.2.2, kde se upozorňuje i v normě RVHP na nutnost opatřit obaly vzorků produktů jedovatých, hořlavých nebo výbušných příslušnými nápisy a symboly.