Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
Sponsored link
Vydáno: 01.09.1987
ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

ČSN 73 5120

Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.11 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 73 5120
Třídící znak:735120
Počet stran:28
Vydáno:01.09.1987
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:31175
DESCRIPTION

ČSN 73 5120

Norma platí pro navrhování nových objektů a stavebních změn již provozovaných objektů kotelen se stabilními parními nebo horkovodními kotli (s přetlakem pracovní látky vyšším než 0,07 MPa nebo teplotou pracovní látky vyšší než 115°C se součtem jmenovitých tepelných výkonů 3,5 MW a větším na všechny druhy paliva kromě plynů s relativní hustotou vyšší než 1. Pro navrhování kotelen s kotli na plynná paliva platí tato norma současně s ČSN 07 0703. Tato norma neplatí pro navrhování nízkotlakých kotelen. Norma se vztahuje na dokumentaci stavební části kotelen zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. V rozsáhlé stavebně technické normě jsou stanoveny zejména požadavky na stavební konstrukce, prostory kotelny a technické vybavení a zařízení objektů. Za pozornost stojí ustanovení o schodech, žebřících, zábradlí, podchozích výškách a též označení z bezpečnostního hlediska. Z hygienického hlediska stojí za pozornost ustanovení čl. 92 - 94 o hygienických zařízeních, čl. 110 - 118 o větrání, čl. 131 - 136 o osvětlení a čl. 138 - 139 o hluku a vibracích. Převážně se v nich odkazuje na jiné platné technické normy popř. hygienické předpisy. ČSN 73 4120 byla schválena 13.10.1986 a nabyla účinnosti od 1.9.1987. Nahradila ČSN 07 0621 z 11.8.1964. "Změnou 1)-12/1994" se s účinností od 1.12.1994 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení včetně sdělení v tom smyslu, že norma je od ... nezávazná. Úpravy (většinou jen drobné - v souvislosti s novými předpisy) se týkají mnoha článků a Dodatku, kde se doplňují nové předpisy.
Změny norem