Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost European Standards s.r.o.  dále jen TN Plzeň je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Proto máme zavedeny podmínky ochrany osobních údajů, ve kterých stanovíme, jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat a chránit.

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost European Standards s.r.o.

European Standards s.r.o.
Křimická 134
318 00 Plzeň
IČ: 09567909
DIČ: CZ09567909

Oprávněný zástupce: Jiří Volejník

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V případě přenosu mimo EHP TN Plzeň používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít na ochranu soukromí („Privacy Shield“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům? 
Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci společnosti TN Plzeň.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny nebo prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo TN Plzeň Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Právní základ zpracování
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které zpracováváme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše práva:

Právo na přístup:  
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost TN Plzeň, která vám zašle vaše uchovávané osobní údaje e-mailem ve formátu PDF.

Právo na přenositelnost:
Kdykoli společnost TN Plzeň zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu:  
Můžete požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
Máte-li účet u TN Plzeň, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu na stránkách společnosti TN Plzeň.

Právo na výmaz: 
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných v TN Plzeň kdykoli, s výjimkou těchto situací

 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u společnosti TN Plzeň nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jste podezřelí ze zneužití našich služeb
 • v případě, že jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:  
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti TN Plzeň. Naše společnost nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu: 
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Své právo na vyloučení z přímého marketingu můžete uplatnit těmito způsoby:

 • podle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
 • změnou nastavení vašeho účtu TN Plzeň

Právo na omezení: 
Máte právo požádat TN Plzeň o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu, společnost TN Plzeň omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu
 • pokud s domníváte, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, společnost TN Plzeň omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů
 • v případě nezákonného zpracování, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochraně vašich údajů přikládáme velkou důležitost, proto svá práva můžete uplatnit kdykoliv pomocí e-mailu na adrese: obchod@technickenormy.cz

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Jaký druh osobních údajů zpracováváme?
- číslo objednávky
- jméno a příjmení
- fakturační a dodací poštovní adresa
- částka transakce
- datum transakce

Kdo má přístup k vašim

osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci TN Plzeň a budou sdíleny se společnostmi specializovanými na informační technologie a se společnostmi které zajišťují vedení a zpracování účetnictví.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost TN Plzeň nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými ve vaší zemi.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ONLINE NÁKUPU

Proč využíváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu u TN Plzeň. Především ke zpracování vašich objednávek a pro vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb. Osobní údaje využíváme také k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech při doručení objednaného zboží. Osobní údaje používáme také ke správě vašich plateb a k vyřizování stížností. Osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vaši adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu historie vašich plateb a kontrolu vaší platební morálky. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • kontaktní informace v objednávce - jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
 • údaje k objednávkám
 • platební údaje, historii plateb

Pokud máte u TN Plzeň založený účet, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem:

 • identifikační údaje k účtu
 • historii nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předáváme třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb. Pouze přepravním společnostem k potvrzení vaší adresy a v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou.

Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb TN Plzeň co se týče správy a doručení objednávky.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŘÍMÝ MARKETING

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.

V souvislosti s vaším účtem u TN Plzeň vám budeme poskytovat informace odpovídající vašim předešlým nákupům. Doporučovat nově vydané nebo zařazené produkty. Budeme vám zasílat připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a v neposlední řadě vám budeme zasílat individuální nabídky. Tyto služby jsou poskytovány na základě vašich předchozích nákupů, na tom a jaké informace jste nám poskytli.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

 • kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo
 • historie vašich nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo TN Plzeň 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost TN Plzeň již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést takto:

 • na základě pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
 • změnou nastavení vašeho účtu TN Plzeň

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláte váš souhlas.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ÚČTU vedeného U TN Plzeň

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajištění odpovídajících služeb společnosti TN Plzeň.

Budete mít k dispozici historii vašich objednávek, budete moci sami udržovat aktuální informace – kontaktní a platební údaje, budete moci nahlížet do podrobností vašich objednávek. K poskytování odpovídajícího doporučení produktů TN Plzeň zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich internetových stránkách a vaši historii nákupů

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu u TN Plzeň 

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • kontaktní údaje - jméno, adresa, telefonní číslo 
 • nastavení účtu

V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů

 • historie objednávek
 • údaje o doručení
 • historie plateb

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu u TN Plzeň

Zpracování vašich osobních údajů k poskytování odpovídajících informací o produktech vyplývá z našeho legitimního zájmu.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a TN Plzeň vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu TN Plzeň

Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit.

V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.

Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti TN Plzeň, tyto námitky máte možnost uplatnit pomocí e-mailu na adrese obchod@technickenormy.cz. Poté bude váš účet smazán a nadále vám nebudeme poskytovat naše služby.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ SOUBORŮ COOKIE

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a opět se používá během vašich dalších návštěv. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Jak používáme soubory cookie?
Pokud po přihlášení zvolíte možnost Pamatovat přihlášení, použijeme trvalé soubory cookie k uložení vámi zvolené vstupní stránky a k uložení vašich údajů.  Soubory cookie budeme používat k ukládání vašeho oblíbeného zboží.

Soubory cookie relace například používáme, když použijete funkci filtru zboží a také k tomu, abychom zkontrolovali, jestli jste přihlášeni nebo jste vložili zboží do nákupního košíku. 

Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.  

Některé cookies třetích stran jsou nastaveny službami, které fungují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Nastavují je poskytovatelé sociálních médií, jako je Twitter, Facebook a Google a souvisejí s možností uživatelů sdílet obsah uvedený na těchto stránkách, jak označují příslušné ikony.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Propojíme pouze identifikační údaje vašeho souboru cookie s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším účtem nebo členstvím v klubu, pokud se přihlásíte do svého účtu

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, analytický nástroj se používá ke sběru statistických údajů k optimalizaci našich stránek a poskytování relevantních materiálů.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Vaše soubory cookie propojíme s vašimi osobními údaji pouze v případě, že se přihlásíte do účtu TN Plzeň. V případě přihlášení do účtu se právní základ opírá o náš legitimní zájem. 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
TN Plzeň neukládá vaše osobní údaje. Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat ve svém prohlížeči. Návod, jak zacházet se soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě prohlížeče. Cookies můžete zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie.

 

V Plzni 04/01/2020