Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 14001:2016 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
NováVydáno: 02/2016

ČSN EN ISO 14001:2016

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
Nová
19.46 €
Buy including changes
Vydáno:02/2016
Počet stran:60
Třídící znak:010901
Označení normy:ČSN EN ISO 14001:2016
Název:Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 14001:2015

Dlouho připravovaná revize normy ISO 14001: 2004 respektive u nás známe české verze této ČSN EN ISO 14001:2004, společně s revizí normy ISO 9001:2015 a ISO 9000 : 2015 byla ukončena a normy jsou již v originále vydány.

Časová osa příprav a korekcí této normy se datuje již od roku 2012, neboť všechny normy managementu prochází pravidelnou revizí 1x za 4 roky. Norma již vyšla (září 2015) viz možné objednávky anglického originálu normy ISO 14001

Více informací o použití a implementaci normy ČSN EN ISO 14001 naleznete zde

 

Česká verze této normy je vydána 02/2016 a bude platná od 01.03.2016.

Bude se tedy jednat o ČSN EN ISO 14001:2016 tuto normu můžete zakoupit společně s ČSN EN ISO 9001 : 2016 v setu za zvýhodněnou cenu  ZDE

 

Jaké jsou hlavní změny normy ISO 14001: 2015 nebo-li ČSN EN ISO 14001 : 2016?

Podrobnější rozpacovanost metodiky známe jako PDCA - Plánuj  - Dělej - Kontroluj - Jednej

Nová verze bude klást důraz na vyšší úroveň struktury, aby bylo jednodušší použít ji ve spojení s dalšími normami systému řízení, s rostoucím významem na kvalitu environmentálního managementu, aby její použití bylo vhodné i pro systémy státní správy.

 

Úvod do environmentálního managementu ISO 14001:

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem odosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami.

Mnohé organizace provedly environmentální „přezkoumání“ nebo „audity“, aby mohly vyhodnotit svůj environmentální profil. Tato přezkoumání a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby organizaci ujistily, že její výkonnost nejen splňuje, ale i v budoucnu bude splňovat požadavky právních předpisů na ni kladené a požadavky vyplývající z její vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace.

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím poskytnout prvkyúčinného systému environmentálního managementu(EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy, stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani k rozšiřování či změně právních závazků organizace.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky nasystém environmentálního managementu, které majíorganizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů,které berou v úvahu požadavky právních předpisůa informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1. Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně a že tato řešení mohou být kdykoli upravena.

Pro snadné použití jsou shodně očíslovány články v kapitole 4 vlastního textu této mezinárodní normy a v příloze A. Například 4.3.3 a A.3.3 se zabývají cíli,cílovými hodnotami a programem(-y) a 4.5.5 a A.5.5se zabývají interními audity. Kromě toho příloha B uvádí širší technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 a obráceně.  

Existuje zásadní rozdíl mezi mezinárodní normou ISO 14001, která popisuje požadavky na systém environmentálního managementu organizace, a která může být použita pro certifikaci/registraci a/nebo pro vlastní vyhlášení v organizaci zavedeného systému environmentálního managementu a dalšími směrnicemi, podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu. Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této mezinárodní normy může organizace použít k tomu, aby ujistila zainteresované strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu.

Návod k využití různých metod environmentálního managementu je uveden v jiných mezinárodních normách, zvláště v normách týkajících se environmentálního managementu vytvořených ISO/TC 207. Jakékoli odkazy na jiné mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace.
  • Dělej: uplatňuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu

 ČSN EN ISO 14001 : 2016

Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systémuprocesů a jejich vzájemným působením, což můžebýt nazváno „procesním přístupem“. ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použít na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné.

Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ČSN ISO 14004.

Tato mezinárodní ČSN EN ISO 14001 norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální profil nad rámec v environmentální politice obsažených závazků být ve shodě s platnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují a závazků k prevenci znečištění a k neustálému zlepšování. Tak mohou dvě organizace zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným environmentálním profilem, obě splňovat požadavky této mezinárodní normy.

Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovouefektivnost takových technik.

Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky najiné systémy managementu, jako jsou systémy promanagement jakosti, management bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách.

Úroveň podrobností a komplexnosti systému environmentálního managementu, rozsah dokumentace a pro něj vyčleněné prostředky závisí na množství faktorů, jako je rozsah systému, velikost organizace a povaha jejích činností, výrobků a služeb. To se může týkat zvláště malých a středně velkých podniků.

Více informací se již dozvíte přímo v normě ČSN EN ISO 14001 : 2015

 

Související produkty
Česky Hardcopy
In stock
38.34 €
Česky Secure PDF
Immediate download
38.34 €
Česky Hardcopy
In stock
33.41 €
Česky Secure PDF
Immediate download
33.41 €
Česky Hardcopy
In stock
37.34 €
Česky Secure PDF
Immediate download
37.34 €
Česky Hardcopy
In stock
46.38 €
Česky Secure PDF
Immediate download
46.38 €
Česky Hardcopy
Nová
15.13 €
Česky Hardcopy
skladem
47.17 €
Česky Hardcopy
skladem
87.22 €
Česky Hardcopy
skladem
58.57 €
Česky Hardcopy
skladem
33.41 €