Detail produktu

ČSN EN ISO 14001:2016 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14001:2016 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Vaše cena s DPH
545 Kč
Vaše cena bez DPH
495 Kč
 
Nová
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN EN ISO 14001:2016
Třídící znak:010901
Katalogové číslo:P45
Vydáno:02/2016
Počet stran:60
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN ISO 14001:2015

Dlouho připravovaná revize normy ISO 14001: 2004 respektive u nás známe české verze této ČSN EN ISO 14001:2004, společně s revizí normy ISO 9001:2015 a ISO 9000 : 2015 byla ukončena a normy jsou již v originále vydány.

Časová osa příprav a korekcí této normy se datuje již od roku 2012, neboť všechny normy managementu prochází pravidelnou revizí 1x za 4 roky. Norma již vyšla (září 2015) viz možné objednávky anglického originálu normy ISO 14001

Více informací o použití a implementaci normy ČSN EN ISO 14001 naleznete zde

 

Česká verze této normy je vydána 02/2016 a bude platná od 01.03.2016.

Bude se tedy jednat o ČSN EN ISO 14001:2016 tuto normu můžete zakoupit společně s ČSN EN ISO 9001 : 2016 v setu za zvýhodněnou cenu  ZDE

 

Jaké jsou hlavní změny normy ISO 14001: 2015 nebo-li ČSN EN ISO 14001 : 2016?

Podrobnější rozpacovanost metodiky známe jako PDCA - Plánuj  - Dělej - Kontroluj - Jednej

Nová verze bude klást důraz na vyšší úroveň struktury, aby bylo jednodušší použít ji ve spojení s dalšími normami systému řízení, s rostoucím významem na kvalitu environmentálního managementu, aby její použití bylo vhodné i pro systémy státní správy.

 

Úvod do environmentálního managementu ISO 14001:

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem odosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami.

Mnohé organizace provedly environmentální „přezkoumání“ nebo „audity“, aby mohly vyhodnotit svůj environmentální profil. Tato přezkoumání a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby organizaci ujistily, že její výkonnost nejen splňuje, ale i v budoucnu bude splňovat požadavky právních předpisů na ni kladené a požadavky vyplývající z její vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace.

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím poskytnout prvkyúčinného systému environmentálního managementu(EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy, stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani k rozšiřování či změně právních závazků organizace.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky nasystém environmentálního managementu, které majíorganizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů,které berou v úvahu požadavky právních předpisůa informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1. Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně a že tato řešení mohou být kdykoli upravena.

Pro snadné použití jsou shodně očíslovány články v kapitole 4 vlastního textu této mezinárodní normy a v příloze A. Například 4.3.3 a A.3.3 se zabývají cíli,cílovými hodnotami a programem(-y) a 4.5.5 a A.5.5se zabývají interními audity. Kromě toho příloha B uvádí širší technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 a obráceně.  

Existuje zásadní rozdíl mezi mezinárodní normou ISO 14001, která popisuje požadavky na systém environmentálního managementu organizace, a která může být použita pro certifikaci/registraci a/nebo pro vlastní vyhlášení v organizaci zavedeného systému environmentálního managementu a dalšími směrnicemi, podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu. Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této mezinárodní normy může organizace použít k tomu, aby ujistila zainteresované strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu.

Návod k využití různých metod environmentálního managementu je uveden v jiných mezinárodních normách, zvláště v normách týkajících se environmentálního managementu vytvořených ISO/TC 207. Jakékoli odkazy na jiné mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace.
  • Dělej: uplatňuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu

 ČSN EN ISO 14001 : 2016

Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systémuprocesů a jejich vzájemným působením, což můžebýt nazváno „procesním přístupem“. ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použít na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné.

Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ČSN ISO 14004.

Tato mezinárodní ČSN EN ISO 14001 norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální profil nad rámec v environmentální politice obsažených závazků být ve shodě s platnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují a závazků k prevenci znečištění a k neustálému zlepšování. Tak mohou dvě organizace zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným environmentálním profilem, obě splňovat požadavky této mezinárodní normy.

Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovouefektivnost takových technik.

Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky najiné systémy managementu, jako jsou systémy promanagement jakosti, management bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách.

Úroveň podrobností a komplexnosti systému environmentálního managementu, rozsah dokumentace a pro něj vyčleněné prostředky závisí na množství faktorů, jako je rozsah systému, velikost organizace a povaha jejích činností, výrobků a služeb. To se může týkat zvláště malých a středně velkých podniků.

Více informací se již dozvíte přímo v normě ČSN EN ISO 14001 : 2015

 

Související produkty

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  P34
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2016 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují
Nová
Cena:  424,- Kč
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu 
Katalogové číslo:  P79_506469
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN EN ISO 19011:2019 Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení audito
Nová
Cena:  715,- Kč
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití 
Katalogové číslo:  640-260
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití
ISBN: 978-80-02-02840-6 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění t
Cena:  850,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 14004:2016 
Katalogové číslo:  P55
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 14004:2016
SUBOR OBSAHUJE NOVĚ VYDANÉ NORMY PRO EMS: ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu -
skladem
Cena:  1 430,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 + ČSN EN ISO 14004 
Katalogové číslo:  P54
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 + ČSN EN ISO 14004
SUBOR OBSAHUJE NORMY: ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14004 : 2
skladem
Cena:  2 574,- Kč
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci 
Katalogové číslo:  500930
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14004ČSN EN ISO 14004 Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environment
Nová
Cena:  999,- Kč
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 
Katalogové číslo:  640-241
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016
ISBN: 978-80-02-02643-3 Požadavky na použítí systému environmentálního managementu s návodem na jejich použití (EMS) ČSN EN ISO 14001 : 2016 Cílem této publikace je mimo jiné poskytnout vyšší srozum
Cena:  975,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 
Katalogové číslo:  P48
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016
SUBOR OBSAHUJE NORMY: ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 9000: 201
skladem
Cena:  1 639,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 
Katalogové číslo:  P47
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016
SUBOR OBSAHUJE NORMY: ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ZVÝHODĚNÁ CENA!!  
skladem
Cena:  924,- Kč
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
Katalogové číslo:  P46
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9000:2016 Česká verze této normy již dostupná od 02/2016!! V souvislosti s nově vydanou normou ISO 9001:2015 již vyšla nově i ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy
Nová
Cena:  754,- Kč
Komentované vydání ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 
Katalogové číslo:  640/270
Komentované vydání ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2
ISBN: 978-80-02-02923-6 1. vydání, 2021 Komentované vydání reaguje na požadavky vyplývající z probíhající reformy legislativy zdravotnických prostředků v Evropské unii, která je reprezentována naříz
NOVINKA
Cena:  1 298,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat