Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
NováVydáno: 02/2016

ČSN EN ISO 9001:2016

Systémy managementu jakosti - Požadavky
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Nová
385 Kč
Koupit včetně změn
Vydáno:02/2016
Počet stran:48
Třídící znak:010321
Označení normy:ČSN EN ISO 9001:2016
Název:Systémy managementu jakosti - Požadavky
Popis

ČSN EN ISO 9001:2016

Norma ČSN EN ISO 9001 je nyní dostupná i v elektronickém formátu PDF jako součást KOMENTOVANÉHO VYDÁNÍ ČSN EN ISO 9001 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.

ČSN EN ISO 9001:2016 Oprava 1:2018 PDF ke stažení zde

Originál normy ISO 9001:2015 tento si můžete objednat v různých jazykových variantách i v elektronickém formátu PDF.

ČSN EN ISO 9001:2016 +  ČSN EN ISO 14001 : 2016 za zvýhodněnou cenu  ZDE

 

Jaké jsou hlavní změny normy ISO 9001 : 2015 nebo-li ČSN EN ISO 9001 : 2016?

 

Nová klade důraz na vyšší úroveň struktury, aby bylo jednodušší použít ji ve spojení s dalšími normami systému řízení, s rostoucím významem managementu rizik a je navržena tak, aby její použití bylo vhodné i pro systémy státní správy.

 

Podtrženo a sečteno předběžně se jedná o výčet těchto změn:

 • Sjednocení struktur norem ISO systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 ....atd)
 • Zjednodušení a omezení požadavků na dokumentaci systému managementu kvality ISO 9001
 • Kladení důrazu spíše na dlouhodobé cíle společnosti/firmy
 • Lepší interpretace požadavků normy pro podnikatelské prostředí
 • Zvýšený důraz na management rizik
 • Snadnější zavedení normy ve státní správě
 • Vyšší nároky na zapojení vrcholového managementu, ale již i dalších zaměstnanců 
 • V neposlední řadě samozřejmě vyšší důraz na spokojenost zákazníka

 

tyto informace vychází z normy ISO/DIS 9001 - která byla předběžným návrhem k normě ISO 9001:2015 a byla vydána aby certifikační orgány a certifikované firmy mohly s dostatečným předstihem předkládat návrhy na změny nebo doplňky k této revidované normě.

 

Nejdůležitější postřehy a doplňky k revizi normy ISO 9001 : 2008 byly pečlivě přezkoumány a některé z nich následně zapracovány v ISO (mezinárodní normalizační organizací), která za dobu platnosti norem systémů managemntu kvality eviduje již více než 1.000.000 certifikovaných společností a firem používajících systém ISO 9001. 

 ISO 9001 : 2015

Certifikace společností na různé systémy řízení, ať se jedná o kvalitu, environmentální management (ISO 14001:2016) nebo systém hospodaření s energií ( ISO 50001 : 2019) či další ISO certifikace, se zdály být z počátku pouze "módním trendem" - nyní však ukazují zcela jasnou cestu všem firmám, nebo podnikům, které chtějí obstát ve stále se zvyšující konkurenci tržního prostředí.

Úvod do Systémů managementu kvality pomocí ČSN EN ISO 9001:

Zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a implementace systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány:

 • prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím,
 • jejími měnícími se potřebami,
 • jejími konkrétními cíli,
 • poskytovanými produkty,
 • používanými procesy,
 • velikostí a strukturou organizace

Tuto mezinárodní normu mohou používat interní a externí strany, včetně certifikačních orgánů při posuzování schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, poža-
davky zákonů a předpisů aplikovaných na produkt a vlastní požadavky organizace.

Při tvorbě této mezinárodní normy byly vzaty v úvahu principy managementu kvality uvedené v ISO 9000 a ISO 9004.

 

Procesní přístup 

Tato mezinárodní norma podporuje používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků.

Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy lze považovat za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další proces.

Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat „procesní přístup“.

Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb.

Je-li takový přístup použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost:

 • pochopení požadavků a jejich plnění,
 • potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty,
 • dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů a
 • neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření.

Model procesně orientovaného systému managementu kvality, znázorněný na obrázku 1, ukazuje propojení procesů uvedených v kapitolách 4 až 8. Z této ilustrace je zřejmé, že při stanovování požadavků jakožto vstupů hrají významnou úlohu zákazníci. Monitorování spokojenosti zákazníka vyžaduje vyhodnocování informací týkajících se toho, jak zákazníci vnímají, zda organizace splnila jejich požadavky. Model na obrázku 1 pokrývá všechny požadavky této mezinárodní normy, ale neznázorňuje procesy na podrobné úrovni.

POZNÁMKA Navíc lze na všechny procesy aplikovat metodu známou jako „Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej“ (PDCA). Metodu PDCA lze ve stručnosti popsat takto:

Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosahování výsledků v souladu s požadavky zákazníka a s politikami organizace.

Dělej: implementuj procesy.

Kontroluj: monitoruj a měř procesy a produkty ve vztahu k politikám, cílům a požadavkům na produkt a podávej zprávy o výsledcích.

Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesu.

 

Vztah k ISO 9004

ISO 9001 a ISO 9004 jsou normy systému managementu kvality, které byly navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly. Přesto mohou být tyto normy používány samostatně.

V ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který může být organizacemi používán pro interní aplikaci nebo certifikaci nebo pro smluvní účely. Tato norma je zaměřena na efektivnost systému managementu kvality při plnění požadavků zákazníka.

V době zveřejnění této normy probíhá revize ISO 9004. Revize normy ISO 9004 poskytne vedení organizace návod k dosažení trvalého úspěchu jakékoliv organizace v komplexním, náročném a trvale proměnlivém prostředí. ISO 9004 poskytuje širší pohled na management kvality než ISO 9001. Systematickým a trvalým zlep-
šováním výkonnosti organizace reaguje na potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran a bere v úvahu jejich spokojenost. Tato norma ovšem není určena pro certifikaci ani jiné právní nebo smluvní účely.

 

Aplikace

Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty.

V případě, že některé požadavky této mezinárodní normy nemohou být, s ohledem na charakter organizace a její produkt, aplikovány, lze zvážit vyloučení těchto požadavků.

Pokud jsou učiněna vyloučení, jsou prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou přípustná pouze v případě, že se tato vyloučení omezují na požadavky kapitoly 7 a nemají vliv na schopnost nebo odpovědnost organizace poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů.

Více informací již v samotné normě ČSN EN ISO 9001.

 

Související produkty
Česky Tisk
Skladem
975 Kč
Česky Zabezpečené PDF
K okamžitému stažení
975 Kč
Česky Tisk
Nová
495 Kč
Česky Tisk
skladem
850 Kč
Česky Tisk
skladem
1490 Kč
Česky Tisk
skladem
2219 Kč
Česky Tisk
skladem
1200 Kč
Česky Tisk
Skladem
868 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2025 Kč
Německy Tisk
Skladem
2025 Kč