Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
Sponsored link
Vydáno: 01.09.1993
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 2810

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Koupit včetně změn
Část této normy nahrazuje ČSN EN 1059 (73 2814) - 2/2000
Označení normy:ČSN 73 2810
Třídící znak:732810
Počet stran:12
Vydáno:01.09.1993
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:32694
Popis

ČSN 73 2810

Články 3.2 h), 3.5 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Články 3.8, 5.2.1, 5.3.3, 5.5 (Poznámka: Jde zřejmě o chybu, čl.5.5 v normě není), 6.3.7 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Norma stanovuje požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu dřevěných stavebních konstrukcí, pro jejichž navrhování platí ČSN 73 1701. Ustanovení této normy lze přiměřeně použíti pro konstrukce kombinované z materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů. Pro výrobu lepených dřevěných prvků na stavební konstrukce platí ČSN 73 2052. V kapitole 3 - Všeobecně, v zezávazněném čl.3.2 norma stranoví: Ve výrobní dokumentaci dřevěné konstrukce mají být uvedeny, kromě jiných,tyto údaje: h) technologický (pracovní) postup montáže, odpovídající požadavkům bezpečnosti práce a i) stupeň hořlavosti použitých konstrukčních materiálů, pokud není stanoven v ČSN 73 0823. Dále opak v dalším zezávazněném článku norma stanoví: Čl.3.5: Při provádění dřevěných konstrukcí se musí dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Konečně v zezávazněném čl.3.8 se stanovuje, že použití konstrukce (podmínky provozu) se nesmějí měnit proti předpokladům projektu bez dodatečného posouzení. V kapitole 4 Materiály se mj. v nezávazných čl.4.1.4 uvádí, že z použitých materiálů, jakož i z výsledné dřevěné konstrukce nesmějí unikat škodliviny v nadměrné výši podle příslušných hygienických požadavků. K provádění spojů v kapitole 5 platí tyto: Všeobecné zásady. Závazné články stanoví: Čl.5.2.1.1: V místech spojů má být dřevo pokud možno bez trhlin, suků, oblin aj. vad, které by mohly nepříznivě ovlivnit spolehlivost spoje. Dále čl.5.2.1.2: Otvory pro svorníky, kolíky, vruty apod. a zářezy pro vkládané hmoždíky se provedou až po úplném sestavení konstrukčního prvku (dílce) na pracovní podlaze (včetně případného nadvýšení), pokud se nezabezpečí stejná přesnost jiným způsobem. Dále se v zezávazněném čl.5.3.3 stanoví, že u dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, musí být vyznačena místa závěsů a v technologické dokumentaci musí být stanoven způsob manipulace (např. při zdvihání rámových nosníků nebo oblouků z vodorovné do svislé polohy). V kap. 6 - Montáž stojí za pozornost v zezávazněném čl.6.2 popis technologického postupu montáže. Zde se stanoví v čl.6.2.1: Postup montáže musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost montované konstrukce byla zajištěna v celém průběhu montáže. Dále čl.6.2.2: Technologický postup montáže má obsahovat i zásady bezpečnosti práce v souladu s příslušnými předpisy pro stavební a montážní práce, popř. dalšími předpisy, např. v případě montáže konstrukce za provozu v průmyslovém závodě apod. Čl.6.2.3: Pokud není technologický postup montáže speciálních konstrukcí součástí konstrukční dokumentace, má být projednán a odsouhlasen s jejím zpracovatelem. Čl.6.2.4: Při návrhu technologického postupu montáže se má v případě potřeby uvážit způsob ochrany dílců popř. nezastřešené stavby proti mimořádným nepříznivým povětrnostním vlivům v průběhu montáže (např. u montovaných domů na bázi dřeva). Dále pak v zezávazněném čl.6.3.7 se uvádí, že dočasné vyztužení nesmí být odstraněno před osazením trvalého vyztužení, které zabezpečuje stabilitu konstrukce podle projektu. Před upevněním trvalého vyztužení se má zkontrolovat přímočarost a svislost prvků a dílců konstrukce. Konečně v kapitole 7 - Kontrola a udržování se v zezávazněném čl.7.1 uvádí, že součástí výrobní (technické) dokumentace dřevěné konstrukce je kontrolní plán, který stanovuje kontrolu výroby a provádění konstrukce ve výrobním závodě i na staveništi a kontrolu po dokončení montáže konstrukce. ČSN 73 2810 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 73 2810 z 11.7.1963.
Změny norem