Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 5105 - Výrobní průmyslové budovy
Sponsored link
Vydáno: 01.12.1993
ČSN 73 5105 - Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 5105

Výrobní průmyslové budovy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 73 5105
Třídící znak:735105
Počet stran:16
Vydáno:01.12.1993
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:15183
Popis

ČSN 73 5105

Tato norma určuje zásady pro navrhování nových a rekonstrukci stávajících průmyslových budov, popř. výrobních prostor. V přiměřeném rozsahu řeší rekonstrukce stávajících objektů jiného účelu na výrobní prostory (provozovny). Tato norma neplatí pro navrhování výrobních budov, ve kterých se používají, vyrábějí nebo skladují výbušniny a radioaktivní látky, a provozoven, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami. Pro účely této normy se používají tyto definice: Čl.2.1 Výrobní průmyslová budova (dále jen VPB): Budova určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou drobnou výrobu, popř. pro služby, mající charakter výroby. Čl.2.2 Výrobní prostor: Místnost určená pro výrobu, popř. službu, mající charakter výroby (např. dílna, provozovna). Základní požadavky jsou formulovány v čl.3.1. Podle něj mají VPB splňovat požadavky na: - zabezpečení optimálních pracovních podmínek; - zabezpečení výroby a provozu; - architektonickou úroveň objektu (včetně interiérů); - dopravu a manipulaci s materiálem; - ochranu životního prostředí; - bezbariérový přístup a vybavení, pro pohybově postižené, pokud se uvažuje s jejich zaměstnáváním. Z dalších, z hygienického hlediska velmi závažných, ustanovení vyjímáme tyto články: Kapitola 5 - Požadavky na objemové, prostorové a dispoziční řešení: Čl.5.1.2 V prostorech určených pro výkon práce musí být na jednoho pracovníka nejméně: - 12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě, - 15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje, - 18 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci. Světlá výška (ke spodní hraně konstrukcí) musí být nejméně: - 2,50 m (při ploše méně než 50 m2), - 2,70 m (při ploše méně než 100 m2), - 300 m (při ploše méně než 2000 m2), - 3,25 m (při ploše více než 2000 m2); pokud technologické zařízení nevyžaduje výšku větší. Světlou výšku lze v odůvodněných případech (při lehké práci) snížit, v žádném případě nesmí být však nižší než 2,50 m. Dále: Čl.5.1.3 Provozovny bez denního světla musí být stavebně provedeny a zařízeny tak, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí. Na jednoho pracovníka připadá v těchto provozovnách nejméně 6 m2 volné podlahové plochy a 25 m3 vzdušného nezastavěného prostoru. Světlá výška prostoru se určuje podle technologického zařízení, musí být však nejméně 4500 mm. V prostorech o malé půdorysné ploše musí být světlá výška nejméně 3000 mm, pokud technologické zařízení nepožaduje výšku větší. Dále: Čl.5.1.4 Umísťovat výrobní prostory v úplném nebo částečném podzemí je dovoleno jen na základě souhlasu orgánů hygienické služby. Dále: Čl.5.1.5 Při sdružování výrob a provozů do bloků je třeba dbát nejen možnosti pozdějšího rozšiřování, ale i toho, aby nebyly provozy vzájemně nepříznivě ovlivňovány (v technologickém i bezpečnostním smyslu). Dále: Čl.5.1.6 Výroby provázené vývinem tepla, prachu, plynů, hluku a vibrací, překračujícím nejvyšší přípustné hladiny, je třeba umísťovat oddělené, nejlépe v jednopodlažních budovách. U vícelodních budov je třeba zároveň dbát na výškové odstupňování lodí podle tepelné zátěže tak, aby lodě pro teplé provozy byly vyšší než lodě pro provozy chladné. Jednotlivé lodě s rozdílnou tepelnou zátěží je vhodné vzájemně oddělit alespoň příčkami (spuštěnými od střechy do průjezdné výšky). Je-li nezbytné umístit výrobu se značným vývinem tepla nebo škodlivin ve vícepodlažní budově, je vhodné ji umístit v nejvyšších podlažích. Není-li to možné, je nezbytné zajistit odpovídající větrání. Konečně: Čl.5.2 Hygienická zařízení. Všechna pracoviště musí být vybavena šatnami, umývárnami, sprchami, záchody, úklidovými komorami a denními místnostmi. Podle povahy práce a skladby pracovníků se zřizují další hygienická zařízení (místnosti pro mytí pracovní obuvi, zařízení k odprašování a jinému ošetřování osobních ochranných prostředků). Všechna pracoviště musí být vybavena zařízeními na pitnou vodu. Dispoziční řešení, objemové a technické požadavky na hygienické zařízení uvádí ČSN 73 4108. Dále zejména kapitola 8 - Požadavky na vnitřní prostředí a dále 9 (Barevné řešení), 10 (Požární bezpečnost) a konečně 11 (Čištění a údržba). Uvádí se tam doslova: Čl.8.1 Mikroklima. Vytápění a větrání výrobních prostorů musí umožnit vytvoření požadovaného mikroklima pro pracovníky a pro danou výrobu. Druh otopných těles a celá otopná soustava musí být volena tak, aby nedocházelo k nežádoucímu šíření škodlivin nuceným ani přirozeným prouděním vzduchu. Ve všech prostorách pracovišť musí být zajištěna výměna vzduchu větráním, i když v nich nejsou umístěny zdroje škodlivin. Velikost otvorů pro přívod a odvod vzduchu se stanoví výpočtem. Množství vyměňovaného vzduchu, se určuje podle vznikajících škodlivin a podle tepelné zátěže, nejméně však 30 m3.h-1 vzduchu. V prostorách pro trvalý výkon práce se vyžaduje na jednoho pracovníka nejméně 15 m3 vzdušného prostoru. Čl.8.2 Osvětlení. Čl.8.2.1 Pro navrhování denního osvětlení platí ČSN 73 0580. Pracoviště určená k trvalému pobytu by měla mít v co největší míře zajištěno denní osvětlení. U velkých prostor je možné řešit osvětlení sdružené. Čl.8.2.2 Pro řešení pracovišť z hlediska oslnění platí ČSN 36 0008. Čl.8.2.3 Osvětlení umělé se navrhuje podle ČSN 36 0450 a ČSN 36 0451. Čl.8.3 Akustika. Čl.8.3.1 Požadavky na ochranu proti šíření hluku stanoví ČSN 73 0531. Čl.8.3.2 Provozy s vysokými hladinami hluku je třeba dělit na více částí, které jsou izolovány proti hluku. Čl.8.4 Tepelná technika. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0540. Kap. 9 Barevné řešení. Barevné řešení interiérů VPB musí vytvářet pocit pohody pracovníků a zajistit kulturní úroveň prostředí. Barevná úprava prostředí se řídí ČSN 01 2725. Kap. 10 Požární bezpečnost. Požadavky na VPB z hlediska požární bezpečnosti stanovuje ČSN 73 0804. Konečně: kap. 11 Čištění a údržba. Při návrhu VPB je třeba řešit i způsob čištění a údržby všech částí výrobního objektu. Zároveň je nutné zajistit bezpečnost práce osob údržbu provádějících. ČSN 73 5105 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 73 5105 z 27.3.1968.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
31 Kč