Detail produktu

ČSN EN IEC 61496-3 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN EN IEC 61496-3 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

Vaše cena s DPH
803 Kč
Vaše cena bez DPH
730 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN EN IEC 61496-3
Třídící znak:332206
Katalogové číslo:507797
Vydáno:1.7.2019
Počet stran:84
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN IEC 61496-3


ČSN EN IEC 61496-3 Tato část IEC 61496 stanovuje doplňující požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE) navržených konkrétně pro detekci osob jako součást bezpečnostního systému využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR). Zvláštní pozornost je věnována požadavkům, které zajišťují dosažení vhodných bezpečnostních vlastností. ESPE může zahrnovat volitelné bezpečnostní funkce; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A tohoto dokumentu a v příloze A v IEC 61496-1:2012. Tato část nestanovuje ani rozměry nebo uspořádání zóny detekce a její rozmístění ve vztahu k nebezpečným částem pro jakékoliv konkrétní použití, ani příčiny nebezpečného stavu jakéhokoliv stroje. Platnost této části je omezena na funkce ESPE a na jeho rozhraní se strojem. AOPDDR jsou zařízení, která mají buď - jednu nebo více zón detekce specifikovaných ve dvou rozměrech (AOPDDR-2D), nebo - jednu nebo více zón detekce specifikovaných ve třech rozměrech (AOPDDR-3D), přičemž vysílací prvek (prvky) vysílá záření v blízkosti infračerveného rozsahu. Pokud vyslané záření dopadne na předmět (například na osobu nebo na část osoby), odrazí se část vyslaného záření do přijímacího prvku (prvků) rozptylným odrazem. Tento odraz se využívá k určení polohy předmětu. Tento dokument nepokrývá optoelektronická zařízení, která provádějí pouze jednotlivé jednorozměrné bodové měření vzdálenosti, například bezdotykové spínače. Tento dokument neřeší aspekty požadované pro komplexní klasifikaci nebo rozlišení detekovaného objektu. Tento dokument se nezabývá požadavky a zkouškami pro venkovní použití. Tento dokument neplatí pro AOPDDR, která používají záření s vrcholem vlnové délky mimo rozsah 820 nm až 950 nm a pro AOPDDR, která používají záření jiné, než je záření generované vlastním AOPDDR. Pro snímací zařízení, která používají záření o vlnových délkách mimo tento rozsah, může být tento dokument použit orientačně. Tento dokument platí pro AOPDDR s minimální zjistitelnou velikostí předmětu v rozsahu od 30 mm do 200 mm. Tento dokument lze využít i pro aplikace jiné, než jsou aplikace pro ochranu osob, například pro ochranu strojních zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V těchto aplikacích mohou být vhodné odlišné požadavky, například tehdy, když materiály, které musí být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné vlastnosti, než osoby a jejich oděvy. Tento dokument nestanovuje požadavky na vyzařování týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC).
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat