Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 16017-1 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí
Vydáno: 01.01.2002
ČSN EN ISO 16017-1 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

ČSN EN ISO 16017-1

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 16017-1
Třídící znak:835741
Počet stran:32
Vydáno:01.01.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:63826
Popis

ČSN EN ISO 16017-1

Norma uvádí obecný návod pro odběr vzorku a analýzu těkavých organických sloučenin (VOC) v ovzduší. Normu lze použít pro venkovní, vnitřní i pracovní ovzduší a posuzování emisí těchto látek z materiálů ve zkušebních komorách. Norma je určena pro široký okruh VOC včetně uhlovodíků, halogenovaných uhlovodíků, esterů, glykol etherů, ketonů a alkoholů. Pro odběr vzorků těchto sloučenin se doporučuje použití mnoha různých sorbentů s navzájem rozdílnými vlastnostmi. Při sorpci velmi polárních sloučenin je zpravidla nutná jejich konverze na vhodný derivát, sloučeniny s nejnižším bodem varu jsou sorbenty zadržovány pouze částečně v závislosti na okolní teplotě a mohou být stanoveny pouze semikvantitativně. Záchyt sloučenin se středně vysokým bodem varu na sorbentech probíhá kvantitativně, ale jejich zpětné uvolnění může být pouze částečné. Sloučeniny, které byly zkoušeny postupy uvedenými v této normě, jsou uvedeny v tabulkách. Tuto normu však lze použít i pro sloučeniny, které v ní nejsou uvedeny, avšak v těchto případech je žádoucí použít záložní trubici (backup )obsahující shodný sorbent nebo sorbent s větší retenční účinností. Postup uvedený v této normě je určen pro stanovení par těkavých organických sloučenin (VOC) v rozsahu hmotnostní koncentrace jednotlivých sloučenin 0,5 _g/m3 až 100 mg/m3. V normě jsou podrobně diskutovány okolnosti ovlivňující velikost horní a dolní meze stanovitelnosti, mez detekce, sorpční kapacitu jednotlivých typů sorbentů a působení rušivých složek. Postup uvedený v této normě je vhodný pro použití vzorkovacích čerpadel s nízkým průtokem a poskytuje výsledky v podobě časově váženého průměru. Není použitelný pro měření okamžitých koncentrací nebo jejich krátkodobých fluktuací. Součástí normy jsou i 2 normativní přílohy uvádějící metodu stanovení průrazového objemu extrapolací retenčního objemu a metodu stanovení průrazového objemu použitím standardní plynné směsi a dále 4 informativní přílohy uvádějící tabulku s přehledem druhů sorbentů, návod k volbě sorbentu, návod k použití sorbentů a souhrn údajů o celkové nejistotě, přesnosti, odchylce a uchovávání sorpčních trubic. Norma je navíc doplněna seznamem příslušné literatury.