Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 8011 - Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci
Vydáno: 01.01.1993
ČSN ISO 8011 - Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

ČSN ISO 8011

Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
850 Kč
Označení normy:ČSN ISO 8011
Třídící znak:105051
Počet stran:112
Vydáno:01.01.1993
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28500
Popis

ČSN ISO 8011

Norma obsahuje ISO 8011:1988. Články 7.5 až 7.5.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro radiální a axiální turbokompresory. Pokrývá minimální požadavky na kompresory, jejichž měrná kompresní práce přesahuje 25 000 J.kg-1, pracující se vzduchem nebo plynem. Doporučuje se používat tuto mezinárodní normu i pro jiné turbokompresory, jestliže splnění jejich požadavků je vyžádováno pro některé použití turbokompresoru. Tato mezinárodní norma rovněž pokrývá některé požadavky na pohon kompresoru, jeho příslušenství, systémy mazání a kapalinových ucpávek, regulaci, přístrojové vybavení a příslušenství kompresoru. Kompresory, pro něž platí tato mezinárodní norma, nejsou obvykle používány jako podstatné technologické stroje v rafinériích. Z hygienického hlediska jsou zejména významná ustanovení kapitole 7. "Základní požadavky" a kapitole 8. "Kompresor", protože obsahují údaje nebo požadavky, které se vztahují k hluku a vibracím. V čl.7.5 jsou formulována hluková omezení takto:.7.5.1 Pokud existují omezení ohledně hladin vzduchem přenášeného hluku vyzařovaného kompresorem a jeho příslušenstvím, musí být UŽIVATELEM udána v době poptávky. Je na UŽIVATELI, aby při stanovování požadavků vůči DODAVATELI uvážil všechny nároky na hluk, které budou platit na místě montáže. DODAVATEL není odpovědný za vícenáklady, vzniklé neúplností požadavků UŽIVATELE.7.5.2 V poptávce musí uživatel stanovit maximální přípustné hladiny akustického výkonu kompresoru a jeho příslušenství v decibelech re 10-12 W vážené pomocí váhové funkce. A pro jednotlivá oktávová pásma. DODAVATEL musí udat ve své nabídce očekávané hladiny akustického výkonu hlavních komponentů své dodávky v decibelech, vážené pomocí váhové funkce A.7.5.3 Metody měření a hodnocení musí splňovat požadavky normy ISO 3989-1 (dosud v ČR nezavedena). Odpovědnost za provedení hlukových zkoušek na místě montáže musí být dohodnuta mezi UŽIVATELEM a DODAVATELEM a uvedena v údajových listech. POZNÁMKA - Hodnota akustického tlaku v kompresorovně závisí na vyzařování hluku z instalovaných strojů a na akustických vlastnostech haly. Proto DODAVATEL nemůže předpovědět výsledné hladiny akustického tlaku na místě montáže.7.5.4 DODAVATEL musí uvést odděleně všechna protihluková opatření, přesahující rámec opatření běžně použitých v daném zařízení, která jsou nutná pro splnění zadaných hlukových omezení.7.5.5 Jsou-li tlumiče hluku pro splnění těchto omezení dodávány UŽIVATELEM, musí DODAVATEL udat příslušné hladiny hluku na hranicích své dodávky.7.5.6 Vzájemná poloha tlumičů a ventilů v potrubním systému musí být taková, aby bylo vyloučeno jejich nežádoucí vzájemné ovlivňování v libovolném provozním stavu kompresoru. Tato poloha musí být dohodnuta mezi DODAVATELEM a UŽIVATELEM.7.5.7 Jakákoliv speciální hluková měření (např. v potrubí) musí být provedena podle dohody mezi UŽIVATELEM a DODAVATELEM. (Tyto články jsou také, na základě požadavku ministerstva zdravotnictví, závazné.) Podobně pak jsou v čl.8.13 stanoveny požadavky na vibrace, a to takto (zkráceně): Pokud to bude vyžadováno v poptávce, musí kompresory splňovat následující požadavky týkající se vibrací.8.13.2 ...Při použití kontaktních snímačů musí být možné měření ve dvou navzájem kolmých rovinách a použije se postup měření a kritéria přípustnosti, jak jsou stanoveny ve směrnici VDI 2056. (Verein Deutscher Ingenieure: Beurteilungsmaßstäbe für mechanische Schwingungen von Maschinen, VDI Richtlinie 2056, VDI GmbH Düsseldorf (D) 1964.) Kromě toho jsou požadavky na hluk a vibrace obsaženy ještě ve velmi rozsáhlé přílohové části této více než 100 stránkové normy. V údajovém listě kompresoru č. 208 jsou požadovány konkrétní hodnoty hladiny akustického výkonu, vyzařovaného hluku a vibrací. Dále na listě č. 505 jsou požadovány specifikace pro tlumiče hluku. Kromě toho např. na listě č. 204 jsou technické požadavky z hlediska nebezpečí výbuchu vzdušiny a dalších listech řada jiných bezpečnostně technických údajů ČSN ISO 8011 (10 5051) byla vydána v lednu 1993.