Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI POKYN ISO/IEC 98-4 - Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
Sponsored link
Vydáno: 01.01.2020
TNI POKYN ISO/IEC 98-4 - Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

TNI POKYN ISO/IEC 98-4

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
715 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Třídící znak:014109
Počet stran:76
Vydáno:01.01.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509137
Popis

TNI POKYN ISO/IEC 98-4

Tento dokument obsahuje návody a postupy k posuzování shody položky (entity, předmětu nebo systému) se specifikovanými požadavky. Položkou může být například koncová měrka, váhy v potravinářském obchodě nebo vzorek krve. Tyto postupy lze použít, jestliže jsou splněny následující podmínky: - položka se charakterizuje jedinečnou skalární veličiny (viz 3.2.1) (měřitelnou vlastností) definovanou do podrobností, které postačí k tomu, aby byla přiměřeně representována v podstatě jedinečnou pravou hodnotou; POZNÁMKA - GUM poskytuje zdůvodnění, proč nepoužívat termín ,pravá', ale v tomto dokumentu se bude tento termín používat tam, kde existuje možnost nejednoznačnosti nebo záměny. - interval dovolených hodnot vlastnosti je specifikován jednou nebo dvěma tolerančními mezemi; - vlastnost se může měřit a výsledek měření (viz 3.2.5) lze vyjádřit způsobem odpovídajícím zásadám GUM tak, že znalosti hodnoty vlastnosti lze přiměřeně popsat (a) hustotou pravděpodobnosti (viz 3.1.3), (b) a distribuční funkcí (viz 3.1.2), (c) numerickými aproximacemi těchto funkcí nebo (d) nejlepším odhadem spolu s intervalem pokrytí a přidruženou pravděpodobností pokrytí. Postupy rozpracované v tomto dokumentu se mohou používat k určení intervalu dovolených naměřených hodnot předmětné vlastnosti zvaného interval přijetí. Meze přijetí lze volit tak, aby se vyrovnala rizika spojená s přijetím položek nevyhovujících shodě (riziko odběratele) nebo s odmítnutím položek shodě vyhovujících (riziko výrobce). Dokument uvádí dva druhy problémů při posuzování shody. Prvním je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna požadovaná pravděpodobnost shody pro jednotlivou měřenou položku. Druhým je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna přijatelná průměrná úroveň konfidence při měření řady (nominálně shodných) položek. Návody k jejich řešení jsou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje příklady ilustrující jednotlivé návody. Představovanou koncepci lze rozšířit na obecnější problémy posuzování shody, založené na měření souboru skalárních měřených veličin. Dokumenty jako jsou odkazy [19, 13] se zabývají hledisky posuzování shody specifickými pro jednotlivá odvětví. Tento dokument je určen manažerům kvality, členům normalizačních organizací, akreditačním orgánům a personálu zkušebních a měřicích laboratoří, inspekčním orgánům, certifikačním orgánům a regulačním agenturám, akademikům a výzkumníkům.