Sponzorovaný odkaz

0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 0222 - Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování 
Katalogové číslo:  00017
ČSN 01 0222 - Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování
ČSN 01 0222ČSN 01 0222 Norma předepisuje testování odlehlosti výsledků pozorování. Normu je třeba používat při zpracování výsledků pozorování náhodné veličiny, o níž je známo, že má normální roz
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 0230 - Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu 
Katalogové číslo:  24027
ČSN 01 0230 - Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu
ČSN 01 0230ČSN 01 0230 Norma se zabývá základními modely s pevnými efekty a metodami jednofaktorové a dvoufaktorové analýzy rozptylu, dále způsoby testování statistických hypotéz a metodami získ
Cena:  545,- Kč
ČSN 01 0257 - Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu 
Katalogové číslo:  00026
ČSN 01 0257 - Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu
ČSN 01 0257ČSN 01 0257 Norma stanovuje zásady a podmínky pro volbu přejímacích plánů a pravidla pro jejich používání při statistické přejímce srovnáváním v plynulé výrobě. Norma se používá p
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7870-4 - Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM 
Katalogové číslo:  95548
ČSN ISO 7870-4 - Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM
ČSN ISO 7870-4ČSN ISO 7870-4 Tato část ISO 7870 představuje univerzálnost a užitečnost velmi jednoduché avšak účinné grafické metody interpretování dat uspořádaných v nějaké smysluplné posloupnosti
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 13053-2 - Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy 
Katalogové číslo:  94108
ČSN ISO 13053-2 - Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy
ČSN ISO 13053-2ČSN ISO 13053-2 Tato část ČSN ISO 13053 popisuje pomocí listů se základními fakty nástroje a postupy, které mohou být použity při přístupu založeném na metodologii DMAIC.
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  53814
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 11843-1ČSN ISO 11843-1 Tato část ISO 11843 vymezuje termíny a definice vztahující se k zjišťování rozdílu mezi aktuálním stavem systému a jeho základním stavem. Obecné pojmy stanovené v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10576-1 - Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  69237
ČSN ISO 10576-1 - Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy
ČSN ISO 10576-1ČSN ISO 10576-1 Testování shody je systematické zkoušení, v jakém rozsahu je určitá entita ve shodě se specifikovaným kriteriem. Účelem je prokázat shodu buď ve formě prohlášení do
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3951-3 - Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii 
Katalogové číslo:  86133
ČSN ISO 3951-3 - Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
ČSN ISO 3951-3ČSN ISO 3951-3 Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek s výběrovými schématy dvojím výběrem pro kontrolu měřením pro procento neshodných. Systém je charakterizován
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 11462-2 - Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů 
Katalogové číslo:  89940
ČSN ISO 11462-2 - Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů
ČSN ISO 11462-2ČSN ISO 11462-2 Tato část normy ISO 11462 představuje katalog nástrojů a postupů na pomoc organizacím při plánování, zavádění a hodnocení efektivního systému statistické regulace pro
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 16269-4 - Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot 
Katalogové číslo:  90135
ČSN ISO 16269-4 - Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot
ČSN ISO 16269-4ČSN ISO 16269-4 Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měřen
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 2854 - Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů 
Katalogové číslo:  16530
ČSN ISO 2854 - Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů
ČSN ISO 2854ČSN ISO 2854 Norma obsahuje ISO 2854:1976. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady no
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 11648-1 - Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  69744
ČSN ISO 11648-1 - Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy
ČSN ISO 11648-1ČSN ISO 11648-1 a) Norma shrnuje základní termíny z oblasti vzorkování hromadného materiálu a podává jejich definice; tím vytváří terminologický základ pro oblast vzorkování hromadn
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 11843-2 - Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace 
Katalogové číslo:  62732
ČSN ISO 11843-2 - Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace
ČSN ISO 11843-2ČSN ISO 11843-2 Norma je druhou částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. Zatímco v první části, ČSN ISO 11843-1, byly definovány základní pojmy z t
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 28640 - Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení 
Katalogové číslo:  501979
ČSN ISO 28640 - Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení
ČSN ISO 28640ČSN ISO 28640 Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených náhodných čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kry
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 13528 - Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním 
Katalogové číslo:  503198
ČSN ISO 13528 - Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
ČSN ISO 13528ČSN ISO 13528 Tato mezinárodní norma poskytuje poskytovatelům zkoušení způsobilosti detailní popis statistických metod, aby mohli navrhovat programy zkoušení způsobilosti a analyzovat
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 5725-5 - Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření 
Katalogové číslo:  505455
ČSN ISO 5725-5 - Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření
ČSN ISO 5725-5ČSN ISO 5725-5 Tato část ISO 5725 - poskytuje podrobný popis alternativních metod k základní metodě stanovení směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizo
Cena:  545,- Kč
ČSN 01 0201 - Vyvolené čísla a rady vyvolených čísel 
Katalogové číslo:  24018
ČSN 01 0201 - Vyvolené čísla a rady vyvolených čísel
ČSN 01 0201ČSN 01 0201 Norma stanovuje vyvolená čísla a řady vyvolených čísel, které se používají při určování odstupňování a jednotlivých hodnot charakteristik výrobků na základě geometrickýc
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 0223 - Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů 
Katalogové číslo:  24022
ČSN 01 0223 - Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů
ČSN 01 0223ČSN 01 0223 Norma určuje pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního nebo pro parametry logaritmicko-normálního rozdělení z náhodných výběrů z těchto rozdě
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 0250 - Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy 
Katalogové číslo:  00020
ČSN 01 0250 - Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy
ČSN 01 0250ČSN 01 0250 Norma obsahuje výklad základních matematicko-statistických metod. Ukazuje především způsob zpracování výsledků měření, vlastnosti pravděpodobnosti, rozdělení pravděpodobno
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 01 0260 - Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule 
Katalogové číslo:  24030
ČSN 01 0260 - Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule
ČSN 01 0260ČSN 01 0260 Norma určuje přejímací plány jedním výběrem při kontrole srovnáváním, které nedovolují ve výběru žádnou vadnou jednotku. Teoretický základ stanovení přejímacích plánů
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 0266 - Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů 
Katalogové číslo:  24033
ČSN 01 0266 - Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů
ČSN 01 0266ČSN 01 0266 Norma stanoví zásady použití zvláštního typu statistické regulace, metody kumulovaných součtů. Tato metoda je vhodná pro statistickou regulaci různých procesů, které již b
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 2602 - Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval 
Katalogové číslo:  28636
ČSN ISO 2602 - Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval
ČSN ISO 2602ČSN ISO 2602 Norma obsahuje ISO 2602:1980. Stanovuje způsob statistického zpracování výsledků zkoušek potřebný k výpočtu konfidenčního intervalu pro průměr souboru. ČSN ISO 2602 (01
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 16269-7 - Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly 
Katalogové číslo:  63646
ČSN ISO 16269-7 - Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly
ČSN ISO 16269-7ČSN ISO 16269-7 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16269-7:2001. Mezinárodní norma ISO 16269-7:2001 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících čás
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3534-2 - Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika 
Katalogové číslo:  86143
ČSN ISO 3534-2 - Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika
ČSN ISO 3534-2ČSN ISO 3534-2 Norma obsahuje termíny a definice základních pojmů aplikované statistiky zejména z oblasti sběru a získávání dat, vzorkování, statistických přejímek, statistického říze
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 16269-8 - Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů 
Katalogové číslo:  74046
ČSN ISO 16269-8 - Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů
ČSN ISO 16269-8ČSN ISO 16269-8 Předpovědní intervaly se ukazují být užitečné, kdykoliv se vyžaduje nebo je požadováno předpovědět výsledky následného výběru daného počtu diskrétních jednotek z vý
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 3534-1 - Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti 
Katalogové číslo:  85042
ČSN ISO 3534-1 - Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti
ČSN ISO 3534-1ČSN ISO 3534-1 Norma obsahuje termíny a definice základním pojmů z oblasti matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami neb
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 8422 - Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním 
Katalogové číslo:  84759
ČSN ISO 8422 - Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním
ČSN ISO 8422ČSN ISO 8422 Účelem této mezinárodní normy je poskytnout nástroje pro postupné posuzování výsledků kontrol, které mohou bt použity k vyvolání ekonomického a psychologického tlaku na dod
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 0211 ZMĚNA Z1 - Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran 
Katalogové číslo:  506276
ČSN 01 0211 ZMĚNA Z1 - Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran
ČSN 01 0211 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat