Sponzorovaný odkaz

7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu 
Katalogové číslo:  97575
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
ČSN P CEN/TS 16637-2ČSN P CEN/TS 16637-2 Tato technická specifikace určuje dynamickou zkoušku vyluhováním z povrchu (DSLT) pro stanovení uvolňování anorganických a/nebo netěkavých organických látek
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16516+A1 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší 
Katalogové číslo:  511379
ČSN EN 16516+A1 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
ČSN EN 16516+A1ČSN EN 16516+A1 This document specifies a horizontal reference method for the determination of emissions of regulated dangerous substances from construction products into indoor air.
Cena:  605,- Kč
TNI CEN/TR 16410 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu 
Katalogové číslo:  93535
TNI CEN/TR 16410 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
TNI CEN/TR 16410TNI CEN/TR 16410 Tato zpráva zkoumá přístupy národní legislativy tří zemí: Spojeného království, Německa a Nizozemska. Poslední dvě národní legislativy byly zvažovány, protože mají
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 15858 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT 
Katalogové číslo:  84841
TNI CEN/TR 15858 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT
TNI CEN/TR 15858TNI CEN/TR 15858 Tato technická zpráva popisuje technické postupy pro poskytování informací o uvolňování/emisích regulovaných látek podle základního požadavku 3 směrnice o stav
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16687 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie 
Katalogové číslo:  501490
ČSN EN 16687 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie
ČSN EN 16687ČSN EN 16687 Tato norma definuje termíny používané v oblasti posuzování uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků a posuzování obsahu nebezpečných látek ve stavebních výrobc
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 16220 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků 
Katalogové číslo:  91806
TNI CEN/TR 16220 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
TNI CEN/TR 16220TNI CEN/TR 16220 Tato technická zpráva obsahuje specifické požadavky na odběr vzorků ze stavebních výrobků pro stanovení uvolňování nebo emisí nebezpečných látek při jejich určeném
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 15855 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu 
Katalogové číslo:  84529
TNI CEN/TR 15855 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu
TNI CEN/TR 15855TNI CEN/TR 15855 Tato technická zpráva uvádí překážky obchodu, určené výrobkovými technickými komisemi CEN, s ohledem na emise regulovaných nebezpečných látek do vnitřního ovzduší,
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16637-1 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy 
Katalogové číslo:  97574
ČSN P CEN/TS 16637-1 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy
ČSN P CEN/TS 16637-1ČSN P CEN/TS 16637-1 Tato technická specifikace poskytuje určení příslušné metody zkoušky vyluhováním pro stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních vý
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 16496 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování 
Katalogové číslo:  95641
TNI CEN/TR 16496 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
TNI CEN/TR 16496TNI CEN/TR 16496 Tato technická zpráva poskytuje pokyn pro výběr a začlenění doporučených horizontálních zkušebních protokolů o nebezpečných látkách harmonizovanými CEN/TC 351 do ha
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16045 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod 
Katalogové číslo:  87500
TNI CEN/TR 16045 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod
TNI CEN/TR 16045TNI CEN/TR 16045 Tato technická zpráva popisuje vhodné metody zkoušení pro stanovení obsahu regulovaných nebezpečných látek ve stavebních výrobcích. Z důvodu podobnosti analytických
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 16098 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD 
Katalogové číslo:  88040
TNI CEN/TR 16098 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD
TNI CEN/TR 16098TNI CEN/TR 16098 Tato technická zpráva popisuje horizontální přístup, který se může aplikovat při zkoušení jakékoliv látky, na kterou se vztahuje směrnice o stavebních výrobcích (CP
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17087 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu 
Katalogové číslo:  507424
ČSN EN 17087 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
ČSN EN 17087ČSN EN 17087 This document is applicable for the preparation of representative test portions from the laboratory sample that has been taken as specified in respective product standards
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat