Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech 
Katalogové číslo:  98449
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech
ČSN EN ISO 17628ČSN EN ISO 17628 This International Standard specifies requirements for the Geothermal Response Test (GRT). This test comprises the in situ determination of the thermal conductivity
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení 
Katalogové číslo:  98119
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 12730ČSN EN 12730 This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic s
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot 
Katalogové číslo:  98214
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot
ČSN 72 1070ČSN 72 1070 Tato norma platí pro stanovení pH kaolinů, jílovinových zemin, pigmentů a jiných anorganických surovin a hmot, pokud se na ni příslušné normy nebo dohody odvolají.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv 
Katalogové číslo:  98210
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
ČSN 72 1077ČSN 72 1077 Tato norma platí pro zkoušení vaznosti bentonitů, slévárenských jílovinových zemin a pojivých složek obsažených v přírodních slévárenských píscích; s tím souvisí i zkoušení d
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů 
Katalogové číslo:  98224
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
ČSN 72 1079ČSN 72 1079 Tato norma platí pro stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin a dalších nerudných surovin i jiných anorganických látek, pokud se normy nebo dohody na ni odvo
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů 
Katalogové číslo:  98220
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
ČSN 72 1086ČSN 72 1086 Tato norma platí pro stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů, při velikosti zrn zavážky v rozmezí 2 mm až 50 mm a při velikosti zrn produktu drcení pod 2 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky 
Katalogové číslo:  97432
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky
ČSN EN ISO 10081-4ČSN EN ISO 10081-4 Tato část ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování žárovzdorných výrobků tvarových hutných speciálního složení zahrnující oxidové výrobky, oxidové a neoxido
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu 
Katalogové číslo:  97575
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
ČSN P CEN/TS 16637-2ČSN P CEN/TS 16637-2 Tato technická specifikace určuje dynamickou zkoušku vyluhováním z povrchu (DSLT) pro stanovení uvolňování anorganických a/nebo netěkavých organických látek
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  98057
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15743+A1ČSN EN 15743+A1 Tato norma definuje a určuje specifikace pro struskosíranový cement a pro jeho složky. Definice struskosíranového cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 
Katalogové číslo:  86061
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2ČSN EN 1367-2 Tato evropská norma popisuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případě sporu pro posouzení chování kameniva, které je vystavené cyklickému působení ponoře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  86891
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě
ČSN EN 1007-5ČSN EN 1007-5 Tato norma určuje podmínky, přístroje a postupy k určení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu keramických vláken ve svazku vláken při pokojové teplotě. Norma plat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  87033
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15368+A1ČSN EN 15368+A1 Tato norma se vztahuje na hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví a používá se pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější om
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku 
Katalogové číslo:  87088
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku
ČSN EN 1071-13ČSN EN 1071-13 Tato norma popisuje metodu pro hodnocení opotřebení keramických povlaků použitím zkoušky, v které se uvede dřík s plochým nebo kulovým zakončením při zatížení do kont
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním 
Katalogové číslo:  87366
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 15599-1ČSN EN 15599-1 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na výrobky z expandovaného perlitu, které jsou používány jako tepelná izolace zařízení budov a průmyslových inst
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1 - Minerální vlna. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  18181
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1 - Minerální vlna. Technické požadavky
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 
Katalogové číslo:  93578
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14066ČSN EN 14066 Tato norma určuje metodu pro posouzení možných změn přírodního kamene vlivem působení náhlých změn teploty (tepelný šok).
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti 
Katalogové číslo:  93713
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
ČSN EN 825ČSN EN 825 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení odchylky od rovinnosti výrobků o skutečné velikosti.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách 
Katalogové číslo:  93718
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
ČSN EN 1605ČSN EN 1605 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určené tep
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení 
Katalogové číslo:  93730
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
ČSN EN 12430ČSN EN 12430 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1999 a specifikuje zařízení a postupy pro stanovení chování výrobku při působení síly danou rychlostí na malo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 
Katalogové číslo:  93996
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN 14617-1ČSN EN 14617-1 Tato norma určuje metodu pro stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou výrobků z umělého kamene.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 
Katalogové číslo:  93776
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
ČSN EN 15037-5ČSN EN 15037-5 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z lehkých materiálů, které se používají jako ztracené bednění během
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu 
Katalogové číslo:  94255
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
ČSN EN 15037-4+A1ČSN EN 15037+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z pěnového polystyrénu (EPS), které se používají spolu s betonov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 
Katalogové číslo:  94686
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
ČSN EN 15286ČSN EN 15286 Tato norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů 
Katalogové číslo:  88597
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
ČSN EN 196-5ČSN EN 196-5 Tento dokument určuje postup pro stanovení pucolanity pucolánových cementů podle EN 197-1. Nemůže být použit pro portlandské pucolánové cementy nebo pro pucolány. Pucolanit
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC) 
Katalogové číslo:  88612
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)
ČSN EN 15979ČSN EN 15979 Tato norma popisuje postup stanovení obsahu stopových prvků Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V a Zr v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém u keramických materiálů a výr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě 
Katalogové číslo:  88322
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě
ČSN EN 15817ČSN EN 15817 Tato evropská norma specifikuje metodu pro určování odolnosti silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů proti vodě.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity 
Katalogové číslo:  88958
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity
ČSN EN 15976ČSN EN 15976 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení emisivity plastových a pryžových fólií a asfaltových pásů s parotěsnicí funkcí, podkladních plastových a pryžových fólií a
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  87517
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN 72 2071ČSN 72 2071 Tato norma uvádí postupy pro stanovení chemických, fyzikálně-chemických, mineralogických, fyzikálně-mechanických vlastností a postupy a kritéria ekologických vlastností včetn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků 
Katalogové číslo:  89266
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-11ČSN EN 772-11 Tato evropská norma určuje postup stanovení součinitele nasákavosti betonových a pórobetonových tvárnic a zdicích prvků z přírodního a umělého kamene vlivem kapilarity a
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat