Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  77369
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 15167-2ČSN EN 15167-2 Tato norma zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně interních kontrolních zkoušek vzorků, a pro úkoly certifikačního orgánu. Uvádí rovněž pravidla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 101 - Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse 
Katalogové číslo:  77646
ČSN EN 101 - Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse
ČSN EN 101ČSN EN 101 Tato norma popisuje zkušební postup stanovení tvrdosti lícní plochy pro všechny obkladové prvky.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13235 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování 
Katalogové číslo:  78628
ČSN EN 13235 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování
ČSN EN 13235ČSN EN 13235 Tato norma specifikuje podmínky pro stanovení creepové deformace v tahu a porušení kompozitního materiálu s keramickou matrix vyztuženou kontinuálními vlákny při teplotách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 843-5 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza 
Katalogové číslo:  79155
ČSN EN 843-5 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza
ČSN EN 843-5ČSN EN 843-5 Tato norma určuje metodu pro statistickou analýzu dat pevnosti keramiky pomocí dvouparametrového Weibullova rozdělení s použitím techniky odhadu maxima pravděpodobnosti. Př
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  85794
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1849-2ČSN EN 1849-2 Norma určuje postupy pro stanovení tloušťky a plošné hmotnosti plastových a pryžových pásů a fólií pro hydroizolaci střech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99731
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
ČSN EN 13170+A1ČSN EN 13170+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB), které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99735
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
ČSN EN 16069+A1ČSN EN 16069+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu 
Katalogové číslo:  97575
ČSN P CEN/TS 16637-2 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
ČSN P CEN/TS 16637-2ČSN P CEN/TS 16637-2 Tato technická specifikace určuje dynamickou zkoušku vyluhováním z povrchu (DSLT) pro stanovení uvolňování anorganických a/nebo netěkavých organických látek
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  98057
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15743+A1ČSN EN 15743+A1 Tato norma definuje a určuje specifikace pro struskosíranový cement a pro jeho složky. Definice struskosíranového cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech 
Katalogové číslo:  98449
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech
ČSN EN ISO 17628ČSN EN ISO 17628 This International Standard specifies requirements for the Geothermal Response Test (GRT). This test comprises the in situ determination of the thermal conductivity
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení 
Katalogové číslo:  98119
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 12730ČSN EN 12730 This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic s
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot 
Katalogové číslo:  98214
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot
ČSN 72 1070ČSN 72 1070 Tato norma platí pro stanovení pH kaolinů, jílovinových zemin, pigmentů a jiných anorganických surovin a hmot, pokud se na ni příslušné normy nebo dohody odvolají.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv 
Katalogové číslo:  98210
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
ČSN 72 1077ČSN 72 1077 Tato norma platí pro zkoušení vaznosti bentonitů, slévárenských jílovinových zemin a pojivých složek obsažených v přírodních slévárenských píscích; s tím souvisí i zkoušení d
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů 
Katalogové číslo:  98224
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
ČSN 72 1079ČSN 72 1079 Tato norma platí pro stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin a dalších nerudných surovin i jiných anorganických látek, pokud se normy nebo dohody na ni odvo
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů 
Katalogové číslo:  98220
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
ČSN 72 1086ČSN 72 1086 Tato norma platí pro stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů, při velikosti zrn zavážky v rozmezí 2 mm až 50 mm a při velikosti zrn produktu drcení pod 2 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva 
Katalogové číslo:  96121
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
ČSN EN 933-6ČSN EN 933-6 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení součinitele tekutosti hrubého a drobného kameniva, používanou při zkoušce typu a v případě pochybnosti. V jiných případech
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu 
Katalogové číslo:  96056
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu
ČSN EN 1367-8ČSN EN 1367-8 Tato norma určuje referenční zkušební metodu pro stanovení odolnosti pórovitého kameniva (LWA), podle EN 13055, proti rozpadu, používanou při zkouškách typu a v případě p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  96164
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-8ČSN EN ISO 10545-8 Tato norma stanovuje postup zjišťování koeficientu délkové teplotní roztažnosti keramických obkladových prvků.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky 
Katalogové číslo:  97432
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky
ČSN EN ISO 10081-4ČSN EN ISO 10081-4 Tato část ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování žárovzdorných výrobků tvarových hutných speciálního složení zahrnující oxidové výrobky, oxidové a neoxido
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 
Katalogové číslo:  94686
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
ČSN EN 15286ČSN EN 15286 Tato norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 
Katalogové číslo:  95793
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
ČSN EN 14320-2ČSN EN 14320-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard 
Katalogové číslo:  92828
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard
ČSN EN ISO 22476-4ČSN EN ISO 22476-4 Tato část ISO 22476 specifikuje požadavky na vybavení, provedení a vyhodnocení zkoušky presiometrem Ménard. Tato část ISO 22476 popisuje proces řízení zkoušky
Cena:  545,- Kč
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin 
Katalogové číslo:  92782
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 72 1191ČSN 72 1191 Tato norma platí pro přímé zkoušení míry namrzavosti zemin, recyklovaných materiálů a vedlejších produktů (např. popílek, hlušina, struska, recykláty) a to jak neupravených,
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93141
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1343 ed. 2ČSN EN 1343 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro obrubníky z přírodního kamene pro používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací. Použití
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu 
Katalogové číslo:  92995
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu
ČSN EN ISO 1927-3ČSN EN 1927-3 Tato norma určuje metody zkoušení netvarových (monolitických) žárovzdorných výrobků v dodaném stavu a zkoušení homogenity dodávek výrobku. Je vhodná pro žárobetony (h
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  93106
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956ČSN EN 13956 Tato evropská norma specifikuje definice a charakteristiky pásů a fólií z plastu a pryže, včetně pásů a fólií zhotovených jejich smícháním a směsí (termoplastické elastomer
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků 
Katalogové číslo:  93258
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků
ČSN 72 2072-4ČSN 72 2072-4 Norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním 
Katalogové číslo:  93260
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním
ČSN 72 2072-6ČSN 72 2072-6 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu umělého kameniva vyráběného spékáním.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 295-2 - Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků 
Katalogové číslo:  93431
ČSN EN 295-2 - Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků
ČSN EN 295-2ČSN EN 295-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na hodnocení shody výrobků vyrobených z kameniny a jiných materiálů, pro které platí normy EN 295-1 pro trouby, tvarovky a spoje, EN
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 
Katalogové číslo:  93578
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14066ČSN EN 14066 Tato norma určuje metodu pro posouzení možných změn přírodního kamene vlivem působení náhlých změn teploty (tepelný šok).
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat