Sponzorovaný odkaz

7344 Prevence kriminality při navrhování staveb

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice 
Katalogové číslo:  88716
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice
ČSN P CEN/TR 14383-5ČSN P CEN/TR 14383-5 Tato technická zpráva poskytuje směrnice pro účinný boj proti různým typům kriminality, kterou lze předpokládat u čerpacích stanic, lze ji použít na nové i
Cena:  545,- Kč
ČSN P 73 4450-1 - Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  94069
ČSN P 73 4450-1 - Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky
ČSN P 73 4450-1ČSN P 73 4450-1 Tato norma stanovuje obecné požadavky na systém fyzické ochrany prvku kritické infrastruktury pro minimalizaci dopadu antropogenních hrozeb, včetně teroristického úto
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TR 14383-2 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby 
Katalogové číslo:  82490
ČSN P CEN/TR 14383-2 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby
ČSN P CEN/TR 14383-2ČSN P CEN/TR 14383-2 Norma je určena pro projektování veřejných prostorů jak v nových, tak ve stávajících obytných lokalitách. Norma poskytuje směrnice pro odhad rizika kriminal
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TR 14383-7 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy 
Katalogové číslo:  89026
ČSN P CEN/TR 14383-7 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy
ČSN P CEN/TR 14383-7ČSN P CEN/TR 14383-7 Tento dokument stanovuje pokyny pro metody hodnocení vnějších a vnitřních rizik trestné činnosti a/nebo vnímané nejistoty a navrhuje opatření, určená k vylo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14383-1 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů 
Katalogové číslo:  77506
ČSN EN 14383-1 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
ČSN EN 14383-1ČSN EN 14383-1 Norma je terminologickým slovníkem, obsahujícím definice specifických termínů z oblasti prevence kriminality, používaných v normách řady 14383-3. Jednotlivé termíny jso
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení 
Katalogové číslo:  500669
ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
ČSN 73 4400ČSN 73 4400 Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešen
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 14383-4 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy 
Katalogové číslo:  77505
ČSN P CEN/TS 14383-4 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy
ČSN P CEN/TS 14383-4ČSN P CEN/TS 14383-4 Norma se zabývá kriminogenními faktory, působícími v obchodních a administrativních budovách a opatřeními k minimalizaci rizik z nich plynoucích. Poskytuje
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 14383-3 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí 
Katalogové číslo:  76604
ČSN P CEN/TS 14383-3 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí
ČSN P CEN/TS 14383-3ČSN P CEN/TS 14383-3 Norma rozebírá faktory mající vliv na kriminalitu týkající se objektů bydlení, a to jak rodinných domků a jejich seskupení, tak bytových domů. Dále jsou v n
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TR 14383-8 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel 
Katalogové číslo:  89027
ČSN P CEN/TR 14383-8 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel
ČSN P CEN/TR 14383-8ČSN P CEN/TR 14383-8 Tento dokument obsahuje informace k odbornému zavádění a uplatňování preventivních opatření proti neoprávněnému vniknutí vozidel do budov nebo prostorů, Je
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat