Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  72411
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy 
Katalogové číslo:  86754
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
TNI 73 0329TNI 73 0329 Technická normalizační informace stanovuje jednotný postup hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem 
Katalogové číslo:  68742
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
Katalogové číslo:  31025
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-1ČSN 73 0210-1 ČSN 73 0210-1 se vydává jako první ze série tří norem s následujícím číslováním a pracovními názvy: ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0824 - Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 
Katalogové číslo:  31047
ČSN 73 0824 - Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
ČSN 73 0824ČSN 73 0824 Norma stanoví normové hodnoty výhřevnosti hořlavých látek a jim příslušející součinitele pro výpočet požárního zatížení podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Z definic vyjímáme
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1323 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu 
Katalogové číslo:  31088
ČSN 73 1323 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1323ČSN 73 1323 Norma platí pro stanovení hmotnostní koncentrace cementu a kameniva v obyčejném hutném betonu, pokud beton a jeho základní složky svým charakterem a dostupností odpovídají
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
Katalogové číslo:  31092
ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1332
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1376 - Radiografie betonových konstrukcí a dílců 
Katalogové číslo:  05553
ČSN 73 1376 - Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 1376ČSN 73 1376 Norma platí pro zjišťování plochy, tvaru a množství výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předepjatého betonu. Slouží rovněž pro zjišťování makrostruktu
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 2045 - Zjišťování hmotnosti stavebních dílců 
Katalogové číslo:  31147
ČSN 73 2045 - Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2045
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31175
ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
ČSN 73 5120ČSN 73 5120 Norma platí pro navrhování nových objektů a stavebních změn již provozovaných objektů kotelen se stabilními parními nebo horkovodními kotli (s přetlakem pracovní látky vyš
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti 
Katalogové číslo:  31177
ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti
ČSN 73 5245ČSN 73 5245 Norma stanoví podmínky viditelnosti a metody výpočtu křivky viditelnosti v hledištích kulturnich objektů, popř. v hledištích téhož provozu, umístěných v objektech jiného ú
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 6105 - Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích 
Katalogové číslo:  31187
ČSN 73 6105 - Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích
ČSN 73 6105ČSN 73 6105 Norma je překladem ST SEV 4940-84 a je tedy této normě RVHP ekvivalentní. V normě jsou pouze dva čs. doplňky v čl.2.8 a 3.7, které v podstatě nesouvisí s ochranou zdraví.
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  31211
ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106ČSN 73 8106 Norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních, nebo jiných pracích. Výjimky z
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 
Katalogové číslo:  16180
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí 
Katalogové číslo:  82191
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat