Sponzorovaný odkaz

7363 Železniční komunikace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu 
Katalogové číslo:  99162
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu
ČSN P CEN/TS 16272-7ČSN P CEN/TS 16272-7 The purpose of insertion loss measurements is to have an indication of the "efficiency" of the complete installation in attenuating noise from a technical
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  96093
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole
ČSN EN 16272-3-2ČSN EN 16272-3-2 This document is to be read in conjunction with prEN 16272 4, CEN/TS 16272-5 and EN 16272 6 and will be applied only to situations as described in those documents (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové 
Katalogové číslo:  96611
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové
ČSN EN 16431ČSN EN 16431 Tato evropská norma vymezuje technická kritéria a kontrolní postupy, které musí splňovat žlabové pražce příčné a výhybkové v koleji s kolejovým ložem s Vignolovými kolejnic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice 
Katalogové číslo:  87465
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice
ČSN EN 13674-3+A1ČSN EN 13674-3+A1 Norma odráží nejnovější stav techniky v oblasti výroby kolejnic a definuje technické kvalitativní požadavky s příslušnými tolerancemi a zkoušky, kterými je jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15461+A1 - Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech 
Katalogové číslo:  88730
ČSN EN 15461+A1 - Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech
ČSN EN 15461+A1ČSN EN 15461-1+A1 Norma ČSN EN 15461 stanovuje metodu charakterizace dynamického chování koleje vzhledem k jejímu příspěvku k hluku valení. Tato norma popisuje metodu pro: a) zji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13232-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice 
Katalogové číslo:  90640
ČSN EN 13232-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice
ČSN EN 13232-3+A1ČSN EN 13232-3+A1 Tato část evropské normy specifikuje: - charakteristiku parametrů kola a koleje; - principy geometrického uspořádání pro vedení kola; - principy návrhu pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13232-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání 
Katalogové číslo:  90637
ČSN EN 13232-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
ČSN EN 13232-2+A1ČSN EN 13232-2+A1 Předmětem této části evropské normy jsou: - principy geometrického uspořádání pro vedení kola; - určení základních mezních hodnot rozsahu dodávky; - vysky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14587-2 - Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu 
Katalogové číslo:  84758
ČSN EN 14587-2 - Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu
ČSN EN 14587-2ČSN EN 14587-2 Tato evropská norma stanovuje podmínky pro stykové odtavovací svařování kolejnic prováděné mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu. Stanoví požadavky na svařování k
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16727-3 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí 
Katalogové číslo:  502254
ČSN EN 16727-3 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
ČSN EN 16727-3ČSN EN 16727-3 This European Standard specifies minimum requirements and other criteria for assessing the general safety and environmental performance of noise barriers and related de
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16704-3 - Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji 
Katalogové číslo:  504900
ČSN EN 16704-3 - Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji
ČSN EN 16704-3ČSN EN 16704-3 Tato evropská norma stanovuje činnosti ve vztahu k pracím na nebo blízko železničních tratí a odpovídající způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti, pokud jedno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13230-2 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce 
Katalogové číslo:  501512
ČSN EN 13230-2 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
ČSN EN 13230-2ČSN EN 13230-2 Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví zvláštní požadavky, které se vztahují k návrhu a výrobě předpjatých monoblokových pražců. Tyto dodatečné požadavky jsou dopl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14730-1 - Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů 
Katalogové číslo:  502708
ČSN EN 14730-1 - Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů
ČSN EN 14730-1ČSN EN 14730-1 This European Standard defines the laboratory tests and requirements for approval of an aluminothermic welding process using welds produced in workshop conditions. It
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13674-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m 
Katalogové číslo:  507902
ČSN EN 13674-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m
ČSN EN 13674-4ČSN EN 13674-4 This document specifies flat bottom Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m. Eight pearlitic steel grades are specified covering a rail hardness
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17319 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic 
Katalogové číslo:  510936
ČSN EN 17319 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic
ČSN EN 17319ČSN EN 17319 This document is applicable to fastening systems used with grooved rails for tram, urban rail and industrial tracks, with maximum design axle loads and minimum curve radii
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 6310 - Navrhování železničních stanic 
Katalogové číslo:  19928
ČSN 73 6310 - Navrhování železničních stanic
ČSN 73 6310ČSN 73 6310 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na z
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13481-4 - Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce 
Katalogové číslo:  92080
ČSN EN 13481-4 - Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce
ČSN EN 13481-4ČSN EN 13481-3 Tato evropská norma platí pro systémy upevnění kategorií A - C a E, specifikované v EN 13481-1:2012, 3.1, použité na dřevěných pražcích v koleji se štěrkovým kolejovým
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13848-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy 
Katalogové číslo:  77278
ČSN EN 13848-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy
ČSN EN 13848-2ČSN EN 13848-2 Tato evropská norma je jednou z částí EN 13848 "Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje". Seznam těchto částí je následující: Popis geometrie koleje, M
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13232-9+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka 
Katalogové číslo:  90632
ČSN EN 13232-9+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka
ČSN EN 13232-9+A1ČSN EN 13232-9+A1 Předmětem této části je: - popis postupu návrhu výhybek a výhybkových konstrukcí a použití dalších částí této normy; - určení hlavních kritérií, která mají
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16273 - Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice 
Katalogové číslo:  98199
ČSN EN 16273 - Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice
ČSN EN 16273ČSN EN 16273 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro schválení procesu, kdy je část délky kolejnice určitého profilu překována do jiného profilu. Dále specifikuje požadavky pro ná
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15594 - Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem 
Katalogové číslo:  84924
ČSN EN 15594 - Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem
ČSN EN 15594ČSN EN 15594 Tato evropská norma specifikuje pouze opravy hlavy kolejnice navařováním elektrickým obloukem v souladu s EN ISO 4063 a metodou svařování 111: MMA (ručně elektrickým oblouk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16729-4 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic 
Katalogové číslo:  507175
ČSN EN 16729-4 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic
ČSN EN 16729-4ČSN EN 16729-4 This document defines the requirements for qualification of the personnel who plan, carry out and supervise non-destructive testing in industrial sector - Railway maint
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13231-5 - Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení 
Katalogové číslo:  506725
ČSN EN 13231-5 - Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
ČSN EN 13231-5ČSN EN 13231-5 Tato norma specifikuje postupy pro plánování provádění reprofilace kolejnic včetně popisu povrchových vad kolejnic. Rozsah normy pokrývá práce jak v běžné koleji, tak v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16729-1 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení 
Katalogové číslo:  501508
ČSN EN 16729-1 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení
ČSN EN 16729-1ČSN EN 16729-1 Tato norma představuje aktuální stav techniky, automatizovaného ultrazvukového zkoušení kolejnic v koleji, používané evropskými železničními společnostmi.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13230-4 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce 
Katalogové číslo:  501510
ČSN EN 13230-4 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce
ČSN EN 13230-4ČSN EN 13230-4 Tato část souboru EN 13230 stanoví zvláštní požadavky, které se vztahují k předpjatým pražcům pro výhybky a výhybkové konstrukce. Tyto dodatečné požadavky jsou doplnění
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13230-3 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce 
Katalogové číslo:  501511
ČSN EN 13230-3 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce
ČSN EN 13230-3ČSN EN 13230-3 Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví zvláštní požadavky, které se vztahují k dvoublokovým železobetonovým pražcům. Tyto dodatečné požadavky jsou doplněním EN 132
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16730 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami 
Katalogové číslo:  502974
ČSN EN 16730 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami
ČSN EN 16730ČSN EN 16730 Tato evropská norma navazuje na soubor norem EN 13230 v případě, že na pražce příčné nebo výhybkové jsou instalovány podpražcové podložky (USP). USP je pružná vrstva upevně
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13848-5 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení 
Katalogové číslo:  505247
ČSN EN 13848-5 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení
ČSN EN 13848-5ČSN EN 13848-5 Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro hladiny kvality geometrie koleje a specifikuje mezní hodnoty s ohledem na bezpečnost pro každý parametr, tak jak
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13674-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší 
Katalogové číslo:  505496
ČSN EN 13674-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší
ČSN EN 13674-1+A1ČSN EN 13674-1+A1 Tato evropská norma specifikuje Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší pro použití v běžných a vysokorychlostních železničních kolejích. Je sp
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat