Sponzorovaný odkaz

7304 Geodetické práce

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1 - Značky veličin v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  93012
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1 - Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  86654
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402ČSN 73 0402 Norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Obsahuje názvy a značky, které se používají v záznamech o měření, v dokumentaci výsledků měření a
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
Katalogové číslo:  64948
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 73 0420-2ČSN 73 0420-2 Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb. Dále stanoví zásady pro užívání hod
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 4463-2 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky 
Katalogové číslo:  55736
ČSN ISO 4463-2 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
ČSN ISO 4463-2ČSN ISO 4463-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-2:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-2:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následující
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů 
Katalogové číslo:  50572
ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů
ČSN 73 0405ČSN 73 0405 Tato norma platí pro měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich částí - dále jen měření posunů stavebních objektů - proti poloze a
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4463-3 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
Katalogové číslo:  55735
ČSN ISO 4463-3 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
ČSN ISO 4463-3ČSN ISO 4463-3 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-3:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-3:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následující
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0401 - Názvosloví v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  31028
ČSN 73 0401 - Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0401ČSN 73 0401 Norma stanoví vybrané české a slovenské názvy z oboru geodézie a kartografie. Cizojazyčné termíny uvedeny nejsou. Česky je definováno cca 830 hesel. ČSN 73 0401 byla schvá
Cena:  803,- Kč
Soubor norem Geodetické značky a body 
Katalogové číslo:  TN011
Soubor norem Geodetické značky a body
Soubor norem Geodetické značky a body obsahuje: ČSN 73 0402:2010 Značky veličin v geodézii a kartografii vč. změny Z1:2013 ČSN 73 0415:2010 Geodetické body ČSN 01 3411:1991 Mapy velkých měřítek.
Cena:  1 597,- Kč
ČSN 73 0415 - Geodetické body 
Katalogové číslo:  86653
ČSN 73 0415 - Geodetické body
ČSN 73 0415ČSN 73 0415 Norma platí pro zřizování, údržbu a využívání geodetických bodů. Je zohledněno rozdělení geodetických bodů dle nových praktických postupů při jejich zřizování, údržbě a využi
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  64923
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-1ČSN 73 0420-1 Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky 
Katalogové číslo:  55737
ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
ČSN ISO 4463-1ČSN ISO 4463-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-1:1989. Mezinárodní norma ISO 4463-1:1989 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následující
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat