Sponzorovaný odkaz

7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách 
Katalogové číslo:  92228
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
TNI 75 7521TNI 75 7521 Účelem této technické normalizační informace je vypracování dodatků ke zkumavkové metodě podle ČSN ISO 15705 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17353 - Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  75569
ČSN EN ISO 17353 - Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 17353ČSN EN ISO 17353 Tato norma určuje metodu identifikace a stanovení organocíničitých sloučenin a/nebo kationtů, a to v pitných, povrchových a odpadních vodách, které neobsahují více
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) 
Katalogové číslo:  64441
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
ČSN 75 7506ČSN 75 7506 Norma platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě metodou infračervené spektrometrie. Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Mez stanovitelnosti závisí na objemu ex
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20179 - Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí 
Katalogové číslo:  76279
ČSN ISO 20179 - Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí
ČSN ISO 20179ČSN ISO 20179 Tato norma určuje metodu stanovení microcystinů v surové vodě (obsahující biomasu) a v upravené vodě, jako je vodovodní voda. Popsaná metoda je validována pro microcystin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem 
Katalogové číslo:  58958
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem
ČSN EN 12918ČSN EN 12918 Norma určuje postup stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin v pitné, povrchové a odpadní vodě plynovou chromatografií po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10301 - Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  52332
ČSN EN ISO 10301 - Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie
ČSN EN ISO 10301ČSN EN ISO 10301 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10301:1997. Evropská norma EN ISO 10301:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná) 
Katalogové číslo:  19688
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)
ČSN EN 903ČSN EN 903 Norma je identická s EN 27888:1993. Metoda je použitelná pro analýzu pitné, povrchové i odpadní vody. Používá se také pro stanovení primární biologické rozložitelnosti tenzi
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 29441 - Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  88858
ČSN ISO 29441 - Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí
ČSN ISO 29441ČSN ISO 29441 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení celkového dusíku po inline rozkladu UV zářením v různých typech vod, jako je podzemní, pitná, povrchová a odpadní voda, v hmot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18857-1 - Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí 
Katalogové číslo:  78090
ČSN EN ISO 18857-1 - Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí
ČSN EN ISO 18857-1ČSN EN ISO 18857-1 Tato část normy specifikuje metodu stanovení 4-nonylfenolu (směsi izomerů) a 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17943 - Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) 
Katalogové číslo:  501106
ČSN EN ISO 17943 - Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
ČSN EN ISO 17943ČSN EN ISO 17943 Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických látek. Zahrnuje například stanovení halogenovaných uhlovodíků, trihalogenmethanů, složek benzínu (nap
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 11370 - Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD) 
Katalogové číslo:  85313
ČSN P ISO/TS 11370 - Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)
ČSN P ISO/TS 11370ČSN P ISO/TS 11370 Metoda popsaná v této technické specifikaci je použitelná pro stanovení vybraných herbicidů a některých hlavních produktů jejich rozkladu (metabolitů) v pitné
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11423-2 - Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  85125
ČSN ISO 11423-2 - Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie
ČSN ISO 11423-2ČSN ISO 11423-2 Popsaná metoda je použitelná pro stanovení benzenu, methylbenzenu (toluenu), dimethylbenzenů (xylenů) a ethylbenzenu (dále zkratka BTX) v homogenních vzorcích vody
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 21458 - Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí 
Katalogové číslo:  84960
ČSN ISO 21458 - Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí
ČSN ISO 21458ČSN ISO 21458 Tato norma specifikuje metodu stanovení glyfosátu a jeho hlavního metabolitu, kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA), v pitné, podzemní a povrchové vodě. Mez stanovitelnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18856 - Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 
Katalogové číslo:  75568
ČSN EN ISO 18856 - Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
ČSN EN ISO 18856ČSN EN ISO 18856 Tato norma určuje metodu stanovení ftalátů ve vodě plynovou chromatografií/hmotnostní spektrometrií po extrakci na tuhou fázi. Metoda je použitelná ke stanovení f
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15680 - Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí 
Katalogové číslo:  70968
ČSN EN ISO 15680 - Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí
ČSN EN ISO 15680ČSN EN ISO 15680 Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických sloučenin (VOC) ve vodě izolací metodou purge-and-trap (P&T) a plynovou chromatografií (GC). V příloh
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12260 - Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku 
Katalogové číslo:  70203
ČSN EN 12260 - Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku
ČSN EN 12260ČSN EN 12260 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení dusíku ve vodě ve formě volného amoniaku, amonného iontu, dusitanů, dusičnanů a organických sloučenin schopných konverze
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22478 - Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí 
Katalogové číslo:  77072
ČSN EN ISO 22478 - Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí
ČSN EN ISO 22478ČSN EN ISO 22478 Tato norma určuje metodu stanovení některých výbušnin, zejména nitrotoluenů, nitroaminů, nitroesterů a podobných sloučenin (vedlejších produktů a produktů rozklad
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6060 - Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku 
Katalogové číslo:  82364
ČSN ISO 6060 - Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
ČSN ISO 6060ČSN ISO 6060 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) ve vodách. Metoda je použitelná pro vzorky vody s hodnotou CHSKCr od 30 mg/l do 7
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9377-2 - Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem 
Katalogové číslo:  62848
ČSN EN ISO 9377-2 - Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
ČSN EN ISO 9377-2ČSN EN ISO 9377-2 Tato část ISO 9377 specifikuje metodu stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách plynovou chromatografií. Metoda je vhodná pro povrchové vody, odpa
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14402 - Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA) 
Katalogové číslo:  59883
ČSN EN ISO 14402 - Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)
ČSN EN ISO 14402ČSN EN ISO 14402 Norma určuje dvě metody stanovení fenolů ve vodách různého původu (např. podzemních, povrchových, průsakových a odpadních) v hmotnostních koncentracích 0,01 mg/l
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 21676 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku 
Katalogové číslo:  507795
ČSN ISO 21676 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
ČSN ISO 21676ČSN ISO 21676 Tento dokument specifikuje metodu stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků a jejich metabolitů i dalších organických látek v pitné, podzemní a povrchové
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 11423-1 - Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  85124
ČSN ISO 11423-1 - Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
ČSN ISO 11423-1ČSN ISO 11423-1 Popsaná metoda je použitelná pro stanovení benzenu, methylbenzenu (toluenu), dimethylbenzenů (xylenů) a ethylbenzenu (dále zkratka BTX) v homogenních vzorcích vody
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16692 - Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem 
Katalogové číslo:  98644
ČSN P CEN/TS 16692 - Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem
ČSN P CEN/TS 16692ČSN P CEN/TS 16692 Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody. Je použitelná pro analýzu TBT v povrchové vodě, která můž
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 25101 - Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie 
Katalogové číslo:  85286
ČSN ISO 25101 - Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
ČSN ISO 25101ČSN ISO 25101 Tato norma specifikuje metodu stanovení lineárních izomerů perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povrchové
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat