Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
Katalogové číslo:  32682
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
ČSN 75 3415ČSN 75 3415 Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro r
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12255-11 - Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje 
Katalogové číslo:  63571
ČSN EN 12255-11 - Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
ČSN EN 12255-11ČSN EN 12255-11 Norma uvádí údaje, které jsou nezbytné pro navrhování, projektování, nabídkovou soutěž, garantování účinnosti, výstavbu, uvádění do provozu a kontrolu souladu s pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15682 - Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  64218
ČSN EN ISO 15682 - Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí
ČSN EN ISO 15682ČSN EN ISO 15682 Tato norma určuje dvě metody stanovení chloridů průtokovou analýzou - stanovení chloridů průtokovou analýzou se spektrofotometrickou detekcí a stanovení chloridů
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) 
Katalogové číslo:  64441
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
ČSN 75 7506ČSN 75 7506 Norma platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě metodou infračervené spektrometrie. Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Mez stanovitelnosti závisí na objemu ex
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 0101 - Vodní hospodářství - Základní terminologie 
Katalogové číslo:  66845
ČSN 75 0101 - Vodní hospodářství - Základní terminologie
ČSN 75 0101ČSN 75 0101 Norma stanoví základní termíny a jejich definice ve vodním hospodářství včetně cizojazyčných termínů v angličtině, francouzštině a němčině.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A 
Katalogové číslo:  68751
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
ČSN EN 13076ČSN EN 13076 Tato evropská norma stanoví vlastnosti a požadavky na neomezený volný výtok skupiny A - druh A, určený na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou 
Katalogové číslo:  66377
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou
ČSN EN ISO 15587-2ČSN EN ISO 15587-2 Tato část ISO 15587 určuje postup extrakce stopových prvků ze vzorku vody kyselinou dusičnou jako rozkladným činidlem. Postup lze používat pro všechny druhy v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady 
Katalogové číslo:  66015
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
ČSN EN 12255-1ČSN EN 12255-1 Norma stanoví všeobecné požadavky na stavební objekty a technologická zařízení čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) 
Katalogové číslo:  57975
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)
ČSN EN ISO 9888ČSN EN ISO 9888 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9888:1999. Evropská norma EN ISO 9888:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem 
Katalogové číslo:  58958
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem
ČSN EN 12918ČSN EN 12918 Norma určuje postup stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin v pitné, povrchové a odpadní vodě plynovou chromatografií po
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice 
Katalogové číslo:  61483
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
ČSN 75 0102
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
Katalogové číslo:  61408
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN EN 805ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Norma stanoví požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě a použije se pro projektování, výstavbu, rozšíření a sana
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla 
Katalogové číslo:  62318
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
ČSN EN 13342ČSN EN 13342 Tato norma popisuje postup stanovení "dusíku podle Kjeldahla" v kalech a kalových produktech. Při mineralizaci se používá jako katalyzátor selen nebo měď, teplota prostř
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
Katalogové číslo:  62454
ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
ČSN 75 6415ČSN 75 6415 Norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provozování objektů plynového hospodářství všech druhů čistíren odpadních vod, pokud mají plynové hospodářství.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu 
Katalogové číslo:  61057
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
ČSN EN ISO 8689-2ČSN EN ISO 8689-2 Tato část ISO 8689 uvádí pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu tekoucích vod, získaných ze sledování makrozoobentosu. Tyto pokyny se používají pro vý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-12 - Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení 
Katalogové číslo:  70691
ČSN EN 12255-12 - Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
ČSN EN 12255-12ČSN EN 12255-12 Tato norma stanovuje požadavky na automatizované systémy řízení (ASŘ) čistíren odpadních vod pro více než 50 EO. V případě potřeby je systém navržen tak, aby umožňo
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže 
Katalogové číslo:  69117
ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže
ČSN 75 6261ČSN 75 6261 Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, provádění a provozování dešťových nádrží na stokových sítích měst a obcí jednotných a oddílných soustav a na dešťových stokových
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14095 - Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  71375
ČSN EN 14095 - Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 14095ČSN EN 14095 Tato norma platí pro systémy elektrolytického dávkování pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v budovách (vnitřních vodovodech) a založené na anodickém rozpouštění hli
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7611 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa 
Katalogové číslo:  72710
ČSN 75 7611 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa
ČSN 75 7611ČSN 75 7611 Tato norma uvádí dvě metody stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách: 1. měření směsi odparku vzorku vody se scintilátorem ZnS (Ag): Stanovení je založeno na mě
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek 
Katalogové číslo:  18888
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
ČSN ISO 5667-8ČSN ISO 5667-8 Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA 
Katalogové číslo:  18885
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
ČSN ISO 6058ČSN ISO 6058 Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pi
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat