Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
Katalogové číslo:  85352
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
ČSN 75 0110ČSN 75 0110 Tato norma uvádí základní termíny a jejich definice užívané v hydrologii a hydrogeologii. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrologie a hydrogeolo
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty 
Katalogové číslo:  98915
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
ČSN EN 14757ČSN EN 14757 Tato norma stanovuje metodu pro odběr vzorků ryb v jezerech a vodních nádržích pomocí bentických mnohoočkových tenat a uvádí doporučení pro odběr vzorků pelagickými mnohooč
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  98825
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 13162ČSN EN ISO 13162 This International Standard specifies the conditions for the determination of 14C activity concentration in samples of environmental water or of 14C-containing wate
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
Katalogové číslo:  99491
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
ČSN 75 6560ČSN 75 6560 Tato norma stanovuje zásady navrhování čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti. Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice (např. pro čerpací stanice nepi
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic 
Katalogové číslo:  94374
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
ČSN 75 7717ČSN 75 7717 Účelem této normy je specifikace postupu pro vzorkování a stanovení abundance planktonních sinic ve vzorku vody za použití světelného mikroskopu s možným využitím fluorescenc
Cena:  347,- Kč
ČSN P 75 2323 - Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích 
Katalogové číslo:  95403
ČSN P 75 2323 - Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích
ČSN P 75 2323ČSN P 75 2323 Tato norma je určena pro stanovení postupů a navrhování zařízení, které mají umožnit bezpečnou poproudovou migraci ryb ve vodních tocích. Součástí této normy je také řeše
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12902 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  73576
ČSN EN 12902 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení
ČSN EN 12902ČSN EN 12902 Tato norma popisuje metody zkoušení ke stanovením fyzikálních a chemických vlastností pomocných anorganických a filtračních materiálů.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 889 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý 
Katalogové číslo:  73572
ČSN EN 889 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
ČSN EN 889ČSN EN 889 Tuto normu lze použít pro heptahydrát síranu železnatého používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti heptahydrátu síranu železnatého a stanoví pož
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 885 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý 
Katalogové číslo:  73569
ČSN EN 885 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
ČSN EN 885ČSN EN 885 Tuto normu lze použít pro chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chlorid-hydroxid-křemičitanu hlinitého,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1203 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný 
Katalogové číslo:  74184
ČSN EN 1203 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný
ČSN EN 1203ČSN EN 1203 Tato evropská norma platí pro fosforečnan tridraselný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti fosforečnanu tridraselného, stanoví požadavky a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14452 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B 
Katalogové číslo:  73942
ČSN EN 14452 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B
ČSN EN 14452ČSN EN 14452 Tato norma stanovuje pro přerušovače průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem jmenovitých světlostí DN 10 až DN 20 včetně (Skupiny D - Druhu B): oblast po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1202 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný 
Katalogové číslo:  74202
ČSN EN 1202 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný
ČSN EN 1202ČSN EN 1202 Tato evropská norma platí pro hydrogenfosforečnan didraselný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající meto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1206 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný 
Katalogové číslo:  74204
ČSN EN 1206 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný
ČSN EN 1206ČSN EN 1206 Tato evropská norma platí pro difosforečnan tetrasodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající metody zko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1212 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný 
Katalogové číslo:  74200
ČSN EN 1212 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný
ČSN EN 1212ČSN EN 1212 Tato evropská norma platí pro polyfosforečnan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající zkušební meto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17353 - Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  75569
ČSN EN ISO 17353 - Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 17353ČSN EN ISO 17353 Tato norma určuje metodu identifikace a stanovení organocíničitých sloučenin a/nebo kationtů, a to v pitných, povrchových a odpadních vodách, které neobsahují více
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 2601 - Malé vodní elektrárny - Základní požadavky 
Katalogové číslo:  86881
ČSN 75 2601 - Malé vodní elektrárny - Základní požadavky
ČSN 75 2601ČSN 75 2601 Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a rekonstrukce malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu do 10 000 kW.
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas 
Katalogové číslo:  87441
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
TNI ISO/TR 11044TNI ISO/TR 11044 Předmětem této technické zprávy jsou vědecké a technické aspekty, které byly brány v úvahu v souvislosti s vývojem postupů vsádkových zkoušek inhibice růstu řas, sp
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným 
Katalogové číslo:  87804
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
ČSN 75 7481ČSN 75 7481 Tato norma specifikuje fotometrické stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným. Zkouška je použitelná při rozboru povrchové, podzemní a pitné vody a vody
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí 
Katalogové číslo:  88737
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
ČSN ISO 5667-21ČSN ISO 5667-21 Tato část ISO 5667 určuje zásady, kterými je potřeba se řídit při postupech odběru vzorků vody určené k pití a pro výrobu potravin a nápojů. Návod uvedený v této část
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 29441 - Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  88858
ČSN ISO 29441 - Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí
ČSN ISO 29441ČSN ISO 29441 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení celkového dusíku po inline rozkladu UV zářením v různých typech vod, jako je podzemní, pitná, povrchová a odpadní voda, v hmot
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16151 - Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů 
Katalogové číslo:  88911
TNI CEN/TR 16151 - Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
TNI CEN/TR 16151TNI CEN/TR 16151 Tento dokument popisuje metody pro vývoj a používání multimetrických indexů, používaných pro hodnocení řek, jezer, brakických vod nebo mokřadů. Je vhodné ho používa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli 
Katalogové číslo:  95868
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
ČSN EN 15039ČSN EN 15039 Tuto evropskou normu lze použít pro polykarboxylové kyseliny a jejich soli používané jako protiinkrustační přípravky pro membrány při úpravě vody určené k lidské spotřebě.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 
Katalogové číslo:  96111
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
ČSN 75 6401ČSN 75 6401 Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen "čistíren") z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde veli
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody 
Katalogové číslo:  96067
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
ČSN EN 16479ČSN EN 16479 This European Standard defines general requirements, performance requirements and conformity test procedures for automated sampling devices (samplers) for water and waste
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod 
Katalogové číslo:  96458
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
ČSN EN 16503ČSN EN 16503 This European Standard gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assess
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách 
Katalogové číslo:  97010
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
ČSN EN 14184ČSN EN 14184 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách pro účely hodnocení ekologického stavu za použití těchto organismů jako prvků biologické kvality
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry 
Katalogové číslo:  97053
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
ČSN EN ISO 9308-1ČSN EN ISO 9308-1 Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na membránové filtraci, následn
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat