Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 11352 - Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality 
Katalogové číslo:  505789
ČSN ISO 11352 - Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality
ČSN ISO 11352ČSN ISO 11352 Tato norma specifikuje metody pro odhad nejistoty měření chemických a fyzikálně-chemických metod v jednotlivých laboratořích na základě validačních údajů a výsledků z říz
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1 - Výpočet vnitřních vodovodů 
Katalogové číslo:  506421
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1 - Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7340 - Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy 
Katalogové číslo:  509155
ČSN 75 7340 - Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy
ČSN 75 7340ČSN 75 7340 Tato norma popisuje metody orientační senzorické analýzy, které lze používat zejména na místě odběru vzorků pitné vody nebo surové vody k úpravě, popřípadě povrchové vody a k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1406 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby 
Katalogové číslo:  504551
ČSN EN 1406 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
ČSN EN 1406ČSN EN 1406 This European Standard is applicable to modified starches used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of modified starches an
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 805 ZMĚNA Z2 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
Katalogové číslo:  505450
ČSN EN 805 ZMĚNA Z2 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN EN 805 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 20227 - Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře 
Katalogové číslo:  503963
ČSN EN ISO 20227 - Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře
ČSN EN ISO 20227ČSN EN ISO 20227 This document specifies a method for the determination of the inhibition of the growth of the first fronds of Spirodela polyrhiza germinated from turions, by substa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17183 - Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů 
Katalogové číslo:  507794
ČSN EN 17183 - Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů
ČSN EN 17183ČSN EN 17183 Tento dokument specifikuje metodu stanovení hustoty kalů. Postup stanovení hustoty kapalné a pevné frakce suspenze je popsán v příloze C. Tento dokument je použitelný pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14701-4 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů 
Katalogové číslo:  507430
ČSN EN 14701-4 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů
ČSN EN 14701-4ČSN EN 14701-4 This document specifies a method for the determination of drainability of flocculated sludge. It is applicable to sludge and sludge suspensions from: - storm water
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12566-7 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 
Katalogové číslo:  503157
ČSN EN 12566-7 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
ČSN EN 12566-7 ed. 2ČSN EN 12566-7 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované čistírny odpadních vod pro třetí
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody 
Katalogové číslo:  502581
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
ČSN ISO 5667-22ČSN ISO 5667-22 This part of ISO 5667 gives guidelines for the design, construction and installation of groundwater quality monitoring points to help ensure that representative sam
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě 
Katalogové číslo:  502844
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
ČSN EN 12566-4 ed. 2ČSN EN 12566-4 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě a příslušenství, používané pro venkovní částečné čištění splaškových (d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí 
Katalogové číslo:  502464
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
ČSN EN 16859ČSN EN 16859 This European Standard provides guidance on methods for monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and the environmental characteristics i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16397-1 - Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  500236
ČSN EN 16397-1 - Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky
ČSN EN 16397-1ČSN EN 16397-1 Tato norma specifikuje funkční požadavky na poddajné spojky, přechody a pouzdra používaná s troubami a tvarovkami v kanalizačních a stokových systémech, které jsou obvy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti 
Katalogové číslo:  500892
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
ČSN EN 1420ČSN EN 1420 Tato norma určuje postup získávání migračních vod používaných ke stanovení pachu a chuti pro výrobky z organických materiálů, které přicházejí do styku s vodou určenou k lids
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12672 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný 
Katalogové číslo:  500620
ČSN EN 12672 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
ČSN EN 12672ČSN EN 12672 This European Standard is applicable to potassium permanganate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of potassium per
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17943 - Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) 
Katalogové číslo:  501106
ČSN EN ISO 17943 - Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
ČSN EN ISO 17943ČSN EN ISO 17943 Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických látek. Zahrnuje například stanovení halogenovaných uhlovodíků, trihalogenmethanů, složek benzínu (nap
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  501886
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 14189ČSN EN ISO 14189 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vegetativních buněk a spor Clostridium perfringens metodou membránových filtrů ve vzorcích vody určené k lidské spotřebě
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7221 - Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod 
Katalogové číslo:  503654
ČSN 75 7221 - Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod
ČSN 75 7221ČSN 75 7221 Tato norma platí především pro jednotné určování třídy kvality tekoucích povrchových vod - klasifikaci, která slouží k porovnání jejich kvality na různých místech a v různém
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13164-2 - Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama 
Katalogové číslo:  510133
ČSN EN ISO 13164-2 - Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama
ČSN EN ISO 13164-2ČSN EN ISO 13164-2 This part of ISO 13164 specifies a test method for the determination of radon-222 activity concentration in a sample of water following the measurement of its s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21253-2 - Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek 
Katalogové číslo:  509291
ČSN EN ISO 21253-2 - Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek
ČSN EN ISO 21253-2ČSN EN ISO 21253-2 This document specifies the criteria for developing an in-house mass spectrometry-based method for quantitative analysis of multiple subgroups of organic substa
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 20426 - Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům 
Katalogové číslo:  510644
ČSN ISO 20426 - Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům
ČSN ISO 20426ČSN ISO 20426 Tento dokument má sloužit jako směrnice pro hodnocení a management zdravotních rizik souvisících s patogeny obsaženými v recyklované vodě. Zdravotní rizika mohou být způs
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12897+A1 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody 
Katalogové číslo:  510910
ČSN EN 12897+A1 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
ČSN EN 12897+A1ČSN EN 12897+A1 Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače až do objemu 2 000 l, po
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10705-3 - Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody 
Katalogové číslo:  511466
ČSN ISO 10705-3 - Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody
ČSN ISO 10705-3ČSN ISO 10705-3 Tato část ISO 10705 specifikuje obecné zásady pro hodnocení výkonnosti metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody. Zkoncentrování se doporučuje pro vzorky vody, u k
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
Katalogové číslo:  32682
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
ČSN 75 3415ČSN 75 3415 Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro r
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat