Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry 
Katalogové číslo:  97053
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
ČSN EN ISO 9308-1ČSN EN ISO 9308-1 Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na membránové filtraci, následn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16506 - Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL) 
Katalogové číslo:  97248
ČSN EN 16506 - Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
ČSN EN 16506ČSN EN 16506 Tato evropská norma stanovuje výkonnostní požadavky a zkušební postupy pro trubky a tvarovky pro renovaci podzemních beztlakých odvodňovacích a kanalizačních sítí vyvložk
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7714 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu 
Katalogové číslo:  97960
ČSN 75 7714 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
ČSN 75 7714ČSN 75 7714 Tato norma platí pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) stojatých vod a pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) nebroditelných tekoucích vod. Stanovení je kvalitativní
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16788 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy 
Katalogové číslo:  98080
TNI CEN/TR 16788 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
TNI CEN/TR 16788TNI CEN/TR 16788 Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro spalování a další zpracování organického materiálu termickými procesy. Nezahrnuje termické sušení, termickou kondi
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13194 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová 
Katalogové číslo:  97711
ČSN EN 13194 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
ČSN EN 13194ČSN EN 13194 This European Standard is applicable to acetic acid used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of acetic acid and specifie
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1018+A1 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý 
Katalogové číslo:  97761
ČSN EN 1018+A1 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
ČSN EN 1018+A1ČSN EN 1018+A1 This European Standard is applicable to calcium carbonate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium carbon
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli 
Katalogové číslo:  95868
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
ČSN EN 15039ČSN EN 15039 Tuto evropskou normu lze použít pro polykarboxylové kyseliny a jejich soli používané jako protiinkrustační přípravky pro membrány při úpravě vody určené k lidské spotřebě.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 
Katalogové číslo:  96111
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
ČSN 75 6401ČSN 75 6401 Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen "čistíren") z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde veli
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody 
Katalogové číslo:  96067
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
ČSN EN 16479ČSN EN 16479 This European Standard defines general requirements, performance requirements and conformity test procedures for automated sampling devices (samplers) for water and waste
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod 
Katalogové číslo:  96458
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
ČSN EN 16503ČSN EN 16503 This European Standard gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assess
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách 
Katalogové číslo:  97010
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
ČSN EN 14184ČSN EN 14184 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách pro účely hodnocení ekologického stavu za použití těchto organismů jako prvků biologické kvality
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic 
Katalogové číslo:  94374
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
ČSN 75 7717ČSN 75 7717 Účelem této normy je specifikace postupu pro vzorkování a stanovení abundance planktonních sinic ve vzorku vody za použití světelného mikroskopu s možným využitím fluorescenc
Cena:  347,- Kč
ČSN P 75 2323 - Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích 
Katalogové číslo:  95403
ČSN P 75 2323 - Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích
ČSN P 75 2323ČSN P 75 2323 Tato norma je určena pro stanovení postupů a navrhování zařízení, které mají umožnit bezpečnou poproudovou migraci ryb ve vodních tocích. Součástí této normy je také řeše
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty 
Katalogové číslo:  98915
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
ČSN EN 14757ČSN EN 14757 Tato norma stanovuje metodu pro odběr vzorků ryb v jezerech a vodních nádržích pomocí bentických mnohoočkových tenat a uvádí doporučení pro odběr vzorků pelagickými mnohooč
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  98825
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 13162ČSN EN ISO 13162 This International Standard specifies the conditions for the determination of 14C activity concentration in samples of environmental water or of 14C-containing wate
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
Katalogové číslo:  99491
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
ČSN 75 6560ČSN 75 6560 Tato norma stanovuje zásady navrhování čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti. Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice (např. pro čerpací stanice nepi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 890 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého 
Katalogové číslo:  92151
ČSN EN 890 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
ČSN EN 890ČSN EN 890 Tuto normu lze použít pro roztok síranu železitého s různým obsahem železa a/nebo kyseliny používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti roztoku síran
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) 
Katalogové číslo:  92414
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
ČSN EN ISO 14403-2ČSN EN ISO 14403-2 Tato část ISO 14403 určuje metody stanovení kyanidů v různých druzích vod (např. v podzemní, pitné a povrchové vodě, v průsakových a odpadních vodách) v koncent
Cena:  347,- Kč
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách 
Katalogové číslo:  92228
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
TNI 75 7521TNI 75 7521 Účelem této technické normalizační informace je vypracování dodatků ke zkumavkové metodě podle ČSN ISO 15705 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan 
Katalogové číslo:  92717
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
ČSN EN 12905ČSN EN 12905 Tato evropská norma platí pro expandovaný hlinitokřemičitan používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12386 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý 
Katalogové číslo:  92719
ČSN EN 12386 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
ČSN EN 12386ČSN EN 12386 Tento dokument platí pro pentahydrát síranu měďnatého používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pentahydrátu síranu měďnatého, stanoví požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 897 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný 
Katalogové číslo:  92838
ČSN EN 897 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
ČSN EN 897ČSN EN 897 Tato evropská norma platí pro uhličitan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro uhli
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12125 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný 
Katalogové číslo:  92832
ČSN EN 12125 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
ČSN EN 12125ČSN EN 12125 Tato evropská norma platí pro thiosíran sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické metody pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý 
Katalogové číslo:  92964
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
ČSN EN 15029ČSN EN 15029 Tato evropská norma platí pro hydroxid-oxid železitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hydroxid-oxidu železitého a stanoví požadavky n
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení 
Katalogové číslo:  93122
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
ČSN 75 7600ČSN 75 7600 Tato norma určuje obecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a hmotnostních aktivit jednotlivých
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit 
Katalogové číslo:  83944
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
ČSN EN 13754ČSN EN 13754 Tuto normu lze použít pro bentonit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti bentonitu, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající meto
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat