Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná) 
Katalogové číslo:  19688
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)
ČSN EN 903ČSN EN 903 Norma je identická s EN 27888:1993. Metoda je použitelná pro analýzu pitné, povrchové i odpadní vody. Používá se také pro stanovení primární biologické rozložitelnosti tenzi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS) 
Katalogové číslo:  20426
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)
ČSN EN ISO 9887ČSN EN ISO 9887 Norma je identická s EN ISO 9887:1992. Určuje metodu pro stanovení úplné nebo primární biologické rozložitelnosti organických látek. Zkušební podmínky popsané v té
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  19002
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3ČSN ISO 6107-3 Norma obsahuje ISO 6107-3:1993. Definuje termíny používané ve třetím seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazyc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  19007
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8ČSN ISO 6107-8 Norma obsahuje ISO 6107-8:1993. Definuje termíny používané v osmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních ja
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek 
Katalogové číslo:  18888
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
ČSN ISO 5667-8ČSN ISO 5667-8 Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA 
Katalogové číslo:  18885
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
ČSN ISO 6058ČSN ISO 6058 Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pi
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách 
Katalogové číslo:  18864
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách
ČSN ISO 5667-7ČSN ISO 5667-7 Norma obsahuje ISO 5667-7:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody 
Katalogové číslo:  18955
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody
ČSN ISO 10359-1ČSN ISO 10359-1 Norma obsahuje ISO 10359-1:1992. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod 
Katalogové číslo:  80751
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod
ČSN ISO 17381ČSN ISO 17381 Tato norma poskytuje návod k výběru komerčních analytických souprav pro analýzu vody a určení požadavků na jejich použití. Tzv. "přímo použitelné komerční analytické soup
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  81047
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 15219+A1ČSN EN 15219+A1 Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, montáž, provoz, údržbu a příslušné zkušební postupy pro automatická, solí regenerovatelná zařízení pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech 
Katalogové číslo:  81121
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech
ČSN EN 15460ČSN EN 15460 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v jezerech - zejména pro účely hodnocení ekologického stavu, za použití těchto organismů jako prvku biologické kval
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1409 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy 
Katalogové číslo:  81559
ČSN EN 1409 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
ČSN EN 1409ČSN EN 1409 Tuto evropskou normu lze použít pro polyaminy používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti polyaminů a stanoví požadavky a odpovídající metody zkou
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 2310 OPRAVA 1 - Sypané hráze 
Katalogové číslo:  83419
ČSN 75 2310 OPRAVA 1 - Sypané hráze
ČSN 75 2310 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  81943
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 16266ČSN EN ISO 16266 Tato norma určuje metodu pro izolaci a stanovení počtu Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích balené vody metodou membránových filtrů. Metodu lze použít také pro jiné d
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
Katalogové číslo:  82269
ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
ČSN 75 6551ČSN 75 6551 Norma platí pro odvádění odkanalizovaných vod s obsahem ropných látek všeobecně a pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, d
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 1500 - Hydrologické údaje podzemních vod 
Katalogové číslo:  82432
ČSN 75 1500 - Hydrologické údaje podzemních vod
ČSN 75 1500ČSN 75 1500 Tato norma stanovuje zásady pro zpracováni hydrologických údajů, které slouží jako podklad pro vyhodnocování režimů podzemních vod, zvláště pak minimálních hladin, přírodních
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  85131
ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH
ČSN ISO 10523ČSN ISO 10523 Tato norma specifikuje metodu stanovení hodnoty pH v dešťových, pitných a minerálních vodách, ve vodách ke koupání, v povrchových a podzemních vodách, a také v městských
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů 
Katalogové číslo:  85132
TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
TNI CEN/TR 15473TNI CEN/TR 15473 Tato technická zpráva popisuje správnou praxi při sušení kalů a je jednou z řady alternativ zacházení s kaly. Poskytuje přehled postupů sušení kalů z městských či
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 6107-1 - Jakost vod - Slovník - Část 1 
Katalogové číslo:  86225
ČSN ISO 6107-1 - Jakost vod - Slovník - Část 1
ČSN ISO 6107-1ČSN ISO 6107-1 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 2601 - Malé vodní elektrárny - Základní požadavky 
Katalogové číslo:  86881
ČSN 75 2601 - Malé vodní elektrárny - Základní požadavky
ČSN 75 2601ČSN 75 2601 Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a rekonstrukce malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu do 10 000 kW.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý 
Katalogové číslo:  92964
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
ČSN EN 15029ČSN EN 15029 Tato evropská norma platí pro hydroxid-oxid železitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hydroxid-oxidu železitého a stanoví požadavky n
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení 
Katalogové číslo:  93122
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
ČSN 75 7600ČSN 75 7600 Tato norma určuje obecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a hmotnostních aktivit jednotlivých
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16364 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování 
Katalogové číslo:  93923
TNI CEN/TR 16364 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
TNI CEN/TR 16364TNI CEN/TR 16364 Tato technická normalizační informace popisuje postup založený na difuzním modelu, který se používá pro hodnocení specifické migrace látek z organických materiálů,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14701-2 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu 
Katalogové číslo:  94222
ČSN EN 14701-2 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
ČSN EN 14701-2ČSN EN 14701-2 Tato norma specifikuje metodu stanovení specifického filtračního odporu upravených a neupravených kalů za předpokladu, že během filtrace nedochází k sedimentaci. Tato n
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic 
Katalogové číslo:  94374
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
ČSN 75 7717ČSN 75 7717 Účelem této normy je specifikace postupu pro vzorkování a stanovení abundance planktonních sinic ve vzorku vody za použití světelného mikroskopu s možným využitím fluorescenc
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas 
Katalogové číslo:  87441
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
TNI ISO/TR 11044TNI ISO/TR 11044 Předmětem této technické zprávy jsou vědecké a technické aspekty, které byly brány v úvahu v souvislosti s vývojem postupů vsádkových zkoušek inhibice růstu řas, sp
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným 
Katalogové číslo:  87804
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
ČSN 75 7481ČSN 75 7481 Tato norma specifikuje fotometrické stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným. Zkouška je použitelná při rozboru povrchové, podzemní a pitné vody a vody
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí 
Katalogové číslo:  88737
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
ČSN ISO 5667-21ČSN ISO 5667-21 Tato část ISO 5667 určuje zásady, kterými je potřeba se řídit při postupech odběru vzorků vody určené k pití a pro výrobu potravin a nápojů. Návod uvedený v této část
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat