Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli 
Katalogové číslo:  95868
ČSN EN 15039 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
ČSN EN 15039ČSN EN 15039 Tuto evropskou normu lze použít pro polykarboxylové kyseliny a jejich soli používané jako protiinkrustační přípravky pro membrány při úpravě vody určené k lidské spotřebě.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 
Katalogové číslo:  96111
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
ČSN 75 6401ČSN 75 6401 Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen "čistíren") z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde veli
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody 
Katalogové číslo:  96067
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
ČSN EN 16479ČSN EN 16479 This European Standard defines general requirements, performance requirements and conformity test procedures for automated sampling devices (samplers) for water and waste
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod 
Katalogové číslo:  96458
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
ČSN EN 16503ČSN EN 16503 This European Standard gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assess
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách 
Katalogové číslo:  97010
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
ČSN EN 14184ČSN EN 14184 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách pro účely hodnocení ekologického stavu za použití těchto organismů jako prvků biologické kvality
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 1500 - Hydrologické údaje podzemních vod 
Katalogové číslo:  82432
ČSN 75 1500 - Hydrologické údaje podzemních vod
ČSN 75 1500ČSN 75 1500 Tato norma stanovuje zásady pro zpracováni hydrologických údajů, které slouží jako podklad pro vyhodnocování režimů podzemních vod, zvláště pak minimálních hladin, přírodních
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15088 - Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio) 
Katalogové číslo:  83299
ČSN EN ISO 15088 - Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)
ČSN EN ISO 15088ČSN EN ISO 15088 Tato norma specifikuje metodu stanovení stupňů ředění nebo koncentrací jako míry akutního toxického účinku odpadní vody pro jikry během 48 h. Tato norma je použitel
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 3310 - Odkaliště 
Katalogové číslo:  82947
ČSN 75 3310 - Odkaliště
ČSN 75 3310ČSN 75 3310 Tato norma platí pro navrhování a provoz odkališť jako určených vodních děl a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce a rekultivace, pokud při změně stavby dochází k zás
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit 
Katalogové číslo:  83944
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
ČSN EN 13754ČSN EN 13754 Tuto normu lze použít pro bentonit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti bentonitu, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající meto
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10304-1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 
Katalogové číslo:  84004
ČSN EN ISO 10304-1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
ČSN EN ISO 10304-1ČSN EN ISO 10304-1 Tato část ISO 10304 určuje metodu stanovení rozpuštěných bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, orthofosforečnanů a síranů ve vodách, např. v pitné,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod 
Katalogové číslo:  80751
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod
ČSN ISO 17381ČSN ISO 17381 Tato norma poskytuje návod k výběru komerčních analytických souprav pro analýzu vody a určení požadavků na jejich použití. Tzv. "přímo použitelné komerční analytické soup
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  81047
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 15219+A1ČSN EN 15219+A1 Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, montáž, provoz, údržbu a příslušné zkušební postupy pro automatická, solí regenerovatelná zařízení pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech 
Katalogové číslo:  81121
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech
ČSN EN 15460ČSN EN 15460 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v jezerech - zejména pro účely hodnocení ekologického stavu, za použití těchto organismů jako prvku biologické kval
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1409 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy 
Katalogové číslo:  81559
ČSN EN 1409 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
ČSN EN 1409ČSN EN 1409 Tuto evropskou normu lze použít pro polyaminy používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti polyaminů a stanoví požadavky a odpovídající metody zkou
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 2310 OPRAVA 1 - Sypané hráze 
Katalogové číslo:  83419
ČSN 75 2310 OPRAVA 1 - Sypané hráze
ČSN 75 2310 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  81943
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 16266ČSN EN ISO 16266 Tato norma určuje metodu pro izolaci a stanovení počtu Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích balené vody metodou membránových filtrů. Metodu lze použít také pro jiné d
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
Katalogové číslo:  82269
ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
ČSN 75 6551ČSN 75 6551 Norma platí pro odvádění odkanalizovaných vod s obsahem ropných látek všeobecně a pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, d
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
Katalogové číslo:  85352
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
ČSN 75 0110ČSN 75 0110 Tato norma uvádí základní termíny a jejich definice užívané v hydrologii a hydrogeologii. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrologie a hydrogeolo
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty 
Katalogové číslo:  98915
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
ČSN EN 14757ČSN EN 14757 Tato norma stanovuje metodu pro odběr vzorků ryb v jezerech a vodních nádržích pomocí bentických mnohoočkových tenat a uvádí doporučení pro odběr vzorků pelagickými mnohooč
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  98825
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 13162ČSN EN ISO 13162 This International Standard specifies the conditions for the determination of 14C activity concentration in samples of environmental water or of 14C-containing wate
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
Katalogové číslo:  99491
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
ČSN 75 6560ČSN 75 6560 Tato norma stanovuje zásady navrhování čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti. Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice (např. pro čerpací stanice nepi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou 
Katalogové číslo:  66377
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou
ČSN EN ISO 15587-2ČSN EN ISO 15587-2 Tato část ISO 15587 určuje postup extrakce stopových prvků ze vzorku vody kyselinou dusičnou jako rozkladným činidlem. Postup lze používat pro všechny druhy v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady 
Katalogové číslo:  66015
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
ČSN EN 12255-1ČSN EN 12255-1 Norma stanoví všeobecné požadavky na stavební objekty a technologická zařízení čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) 
Katalogové číslo:  92414
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
ČSN EN ISO 14403-2ČSN EN ISO 14403-2 Tato část ISO 14403 určuje metody stanovení kyanidů v různých druzích vod (např. v podzemní, pitné a povrchové vodě, v průsakových a odpadních vodách) v koncent
Cena:  347,- Kč
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách 
Katalogové číslo:  92228
TNI 75 7521 - Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
TNI 75 7521TNI 75 7521 Účelem této technické normalizační informace je vypracování dodatků ke zkumavkové metodě podle ČSN ISO 15705 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan 
Katalogové číslo:  92717
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
ČSN EN 12905ČSN EN 12905 Tato evropská norma platí pro expandovaný hlinitokřemičitan používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12386 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý 
Katalogové číslo:  92719
ČSN EN 12386 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
ČSN EN 12386ČSN EN 12386 Tento dokument platí pro pentahydrát síranu měďnatého používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pentahydrátu síranu měďnatého, stanoví požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 897 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný 
Katalogové číslo:  92838
ČSN EN 897 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
ČSN EN 897ČSN EN 897 Tato evropská norma platí pro uhličitan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro uhli
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat