Sponzorovaný odkaz

7561 Kanalizace. Stokové sítě

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
Katalogové číslo:  90025
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6101ČSN 75 6101 Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 75
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 6190 - Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod 
Katalogové číslo:  62800
ČSN 75 6190 - Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
ČSN 75 6190ČSN 75 6190 Norma ČSN 75 6190 stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz faremních stokových sítí a kanalizačních přípojek, jakož i skladů statkových hnojiv a od
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16932-1 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  506846
ČSN EN 16932-1 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně
ČSN EN 16932-1ČSN EN 16932-1 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování, provádění a přejímací zkoušky čerpacích systémů odpadních vod v odvodňovacích a stokových systémech vně budov. Tato nor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16933-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh 
Katalogové číslo:  506425
ČSN EN 16933-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
ČSN EN 16933-2ČSN EN 16933-2 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování odvodňovacích a stokových systémů vně budov. Tato norma je použitelná pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde od
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
Katalogové číslo:  502331
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 1610ČSN EN 1610 Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních potrubí, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem s přetl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16932-3 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy 
Katalogové číslo:  506848
ČSN EN 16932-3 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy
ČSN EN 16932-3ČSN EN 16932-3 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování, provádění a přejímací zkoušky čerpacích systémů odpadních vod v odvodňovacích a stokových systémech vně budov. Tato nor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému 
Katalogové číslo:  507489
ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
ČSN EN 752ČSN EN 752 Tato norma stanovuje cíle pro odvodňovací a stokové systémy vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů i zásady strategie a postupů, týkajících se plánování,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12889 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
Katalogové číslo:  60210
ČSN EN 12889 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 12889ČSN EN 12889 Tato norma řeší bezvýkopové neboli bezrýhové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení z předem vyrobených trub, používaných obvykle v gravitačních systé
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 6101 OPRAVA 1 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
Katalogové číslo:  92659
ČSN 75 6101 OPRAVA 1 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6101 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 16932-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy 
Katalogové číslo:  506847
ČSN EN 16932-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy
ČSN EN 16932-2ČSN EN 16932-2 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování, provádění a přejímací zkoušky čerpacích systémů odpadních vod v odvodňovacích a stokových systémech vně budov. Tato nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15885 - Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek 
Katalogové číslo:  508001
ČSN EN 15885 - Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek
ČSN EN 15885ČSN EN 15885 Tato norma specifikuje systém pro klasifikaci bezvýkopových technologií renovace, oprav a výměny gravitačních i tlakových stok a kanalizačních přípojek včetně potrubí, spoj
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat