Sponzorovaný odkaz

7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  17208
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 7980ČSN ISO 7980 Norma obsahuje ISO 7980:1986. Specifikuje metodu stanovení rozpuštěného vápníku a hořčíku plamenovou absorpční spektrometrií. Je určena pro analýzu surové a pitné vody.
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7385 - Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  85342
ČSN 75 7385 - Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
ČSN 75 7385ČSN 75 7385 Tato norma popisuje stanovení železa a manganu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních vodách (povrchových a podzemních)
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody 
Katalogové číslo:  96067
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
ČSN EN 16479ČSN EN 16479 This European Standard defines general requirements, performance requirements and conformity test procedures for automated sampling devices (samplers) for water and waste
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  85131
ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH
ČSN ISO 10523ČSN ISO 10523 Tato norma specifikuje metodu stanovení hodnoty pH v dešťových, pitných a minerálních vodách, ve vodách ke koupání, v povrchových a podzemních vodách, a také v městských
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10304-1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 
Katalogové číslo:  84004
ČSN EN ISO 10304-1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
ČSN EN ISO 10304-1ČSN EN ISO 10304-1 Tato část ISO 10304 určuje metodu stanovení rozpuštěných bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, orthofosforečnanů a síranů ve vodách, např. v pitné,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod 
Katalogové číslo:  80751
ČSN ISO 17381 - Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod
ČSN ISO 17381ČSN ISO 17381 Tato norma poskytuje návod k výběru komerčních analytických souprav pro analýzu vody a určení požadavků na jejich použití. Tzv. "přímo použitelné komerční analytické soup
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou 
Katalogové číslo:  66377
ČSN EN ISO 15587-2 - Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou
ČSN EN ISO 15587-2ČSN EN ISO 15587-2 Tato část ISO 15587 určuje postup extrakce stopových prvků ze vzorku vody kyselinou dusičnou jako rozkladným činidlem. Postup lze používat pro všechny druhy v
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  90394
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení pH
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti 
Katalogové číslo:  500892
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
ČSN EN 1420ČSN EN 1420 Tato norma určuje postup získávání migračních vod používaných ke stanovení pachu a chuti pro výrobky z organických materiálů, které přicházejí do styku s vodou určenou k lids
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7340 - Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy 
Katalogové číslo:  509155
ČSN 75 7340 - Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy
ČSN 75 7340ČSN 75 7340 Tato norma popisuje metody orientační senzorické analýzy, které lze používat zejména na místě odběru vzorků pitné vody nebo surové vody k úpravě, popřípadě povrchové vody a k
Cena:  232,- Kč
TNI 75 7364 - Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody 
Katalogové číslo:  94651
TNI 75 7364 - Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
TNI 75 7364TNI 75 7364 Účelem této technické normalizační informace (TNI) je doplnit a upřesnit metodu C v ČSN EN ISO 7887:2012 tak, aby bylo možno stanovovat barvu pitné vody na základě objektivní
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7367 - Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP) 
Katalogové číslo:  87679
ČSN 75 7367 - Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
ČSN 75 7367ČSN 75 7367 Tato norma specifikuje stanovení oxidačně-redukčního potenciálu ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních vodách (podzemních a povrchových) a v odpadních vodách. Me
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12873-1 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou) 
Katalogové číslo:  96430
ČSN EN 12873-1 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)
ČSN EN 12873-1ČSN EN 12873-1 Tato evropská norma předepisuje postup stanovení migrace látek z průmyslově vyráběných nebo hromadně užívaných výrobků, používaných ve styku s vodou určenou k lidské sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15586 - Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou 
Katalogové číslo:  70682
ČSN EN ISO 15586 - Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
ČSN EN ISO 15586ČSN EN ISO 15586 Tato norma obsahuje údaje o podstatě a postupech stanovení stopových koncentrací Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn v povrchové, p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12873-2 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu 
Katalogové číslo:  74023
ČSN EN 12873-2 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu
ČSN EN 12873-2ČSN EN 12873-2 Tato evropská norma předepisuje postup stanovení migrace látek lokálně aplikovaných materiálů nekovových a neobsahujících cement, používaných ve styku s vodou určenou
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7350 - Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  80782
ČSN 75 7350 - Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek
ČSN 75 7350ČSN 75 7350 Tato norma určuje gravimetrickou metodu stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek, stanovených podle ČSN EN 872, v povrchových a odpadních vodách při 550 C. Pracovní r
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7360 - Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm 
Katalogové číslo:  93121
ČSN 75 7360 - Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
ČSN 75 7360ČSN 75 7360 Tato norma určuje metodu stanovení hodnoty absorbance ultrafialového záření vlnové délky 254 nm ve všech typech vod. Rozsah stanovitelných hodnot je dán optickou délkou použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10304-3 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů 
Katalogové číslo:  53448
ČSN EN ISO 10304-3 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů
ČSN EN ISO 10304-3ČSN EN ISO 10304-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10304-3:1997. Evropská norma EN ISO 10304-3:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9964-2 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  18863
ČSN ISO 9964-2 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 9964-2ČSN ISO 9964-2 Norma obsahuje ISO 9964-2:1993. ISO 9964 sestává z dále uvedených částí obecného názvu Jakost vod. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17294-2 - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu 
Katalogové číslo:  501956
ČSN EN ISO 17294-2 - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
ČSN EN ISO 17294-2ČSN EN ISO 17294-2 Tato část ISO 17294 specifikuje metodu stanovení následujících prvků: antimon, arsen, baryum, beryllium, bismut, bor, cesium, cer, cín, draslík, dysprosium, erb
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 7347 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken 
Katalogové číslo:  82922
ČSN 75 7347 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken
ČSN 75 7347ČSN 75 7347 Tato norma specifikuje uzanční referenční gravimetrickou metodu stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) pro účely hodnocení znečištění odpadních vod podle legislativn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 872 - Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken 
Katalogové číslo:  74185
ČSN EN 872 - Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
ČSN EN 872ČSN EN 872 Tato norma určuje metodu stanovení nerozpuštěných látek v surových vodách, odpadních vodách a odtocích z čistíren filtrací filtry ze skleněných vláken. Dolní mez stanovitelnost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15768 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS 
Katalogové číslo:  98506
ČSN EN 15768 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS
ČSN EN 15768ČSN EN 15768 Tato norma popisuje metodu pro detekci a identifikaci organických látek, které jsou stanovitelné GC-MS analýzou s použitím popsaných postupů a které mohou migrovat z výrobk
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 9964-1 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  18862
ČSN ISO 9964-1 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 9964-1ČSN ISO 9964-1 Norma obsahuje ISO 9964-1:1993. ISO 9964 sestává z dále uvedených částí obecného názvu Jakost vod. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9964-3 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie 
Katalogové číslo:  18861
ČSN ISO 9964-3 - Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie
ČSN ISO 9964-3ČSN ISO 9964-3 Norma obsahuje ISO 9964-3:1993. ISO 9964 sestává z dále uvedených částí obecného názvu Jakost vod. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13052-1 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  86889
ČSN EN 13052-1 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda
ČSN EN 13052-1ČSN EN 13052-1 Tato evropská norma stanoví způsob určování barvy a zákalu zkušebních vod poté co byly podrobeny styku s organickými materiály, používanými v potrubních systémech. Term
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7315 - Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou 
Katalogové číslo:  87690
ČSN 75 7315 - Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
ČSN 75 7315ČSN 75 7315 Tato norma popisuje úpravu vzorků odpadních vod před analýzou s cílem usnadnit získání porovnatelných analytických výsledků i v případě, že vzorky obsahují nerozpuštěné tuhé
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat