Sponzorovaný odkaz

7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod 
Katalogové číslo:  96458
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
ČSN EN 16503ČSN EN 16503 This European Standard gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assess
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách 
Katalogové číslo:  97010
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
ČSN EN 14184ČSN EN 14184 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách pro účely hodnocení ekologického stavu za použití těchto organismů jako prvků biologické kvality
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7714 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu 
Katalogové číslo:  97960
ČSN 75 7714 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
ČSN 75 7714ČSN 75 7714 Tato norma platí pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) stojatých vod a pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) nebroditelných tekoucích vod. Stanovení je kvalitativní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty 
Katalogové číslo:  98915
ČSN EN 14757 - Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
ČSN EN 14757ČSN EN 14757 Tato norma stanovuje metodu pro odběr vzorků ryb v jezerech a vodních nádržích pomocí bentických mnohoočkových tenat a uvádí doporučení pro odběr vzorků pelagickými mnohooč
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas 
Katalogové číslo:  87441
TNI ISO/TR 11044 - Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
TNI ISO/TR 11044TNI ISO/TR 11044 Předmětem této technické zprávy jsou vědecké a technické aspekty, které byly brány v úvahu v souvislosti s vývojem postupů vsádkových zkoušek inhibice růstu řas, sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15088 - Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio) 
Katalogové číslo:  83299
ČSN EN ISO 15088 - Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)
ČSN EN ISO 15088ČSN EN ISO 15088 Tato norma specifikuje metodu stanovení stupňů ředění nebo koncentrací jako míry akutního toxického účinku odpadní vody pro jikry během 48 h. Tato norma je použitel
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14962 - Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb 
Katalogové číslo:  77332
ČSN EN 14962 - Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb
ČSN EN 14962ČSN EN 14962 Tento dokument popisuje metody odběru vzorků ryb a postupy, které určují výběr vhodné metody pro hodnocení rybích populací v řekách, jezerech a vodách brakických. V kapitol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15204 - Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla) 
Katalogové číslo:  78259
ČSN EN 15204 - Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)
ČSN EN 15204ČSN EN 15204 Postup popsaný v této normě je založen na validované sedimentační metodě, kterou definoval v roce 1958 Utermöhl. Tato norma popisuje obecný postup odhadu abundance a taxono
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech 
Katalogové číslo:  81121
ČSN EN 15460 - Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech
ČSN EN 15460ČSN EN 15460 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v jezerech - zejména pro účely hodnocení ekologického stavu, za použití těchto organismů jako prvku biologické kval
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic 
Katalogové číslo:  94374
ČSN 75 7717 - Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
ČSN 75 7717ČSN 75 7717 Účelem této normy je specifikace postupu pro vzorkování a stanovení abundance planktonních sinic ve vzorku vody za použití světelného mikroskopu s možným využitím fluorescenc
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16151 - Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů 
Katalogové číslo:  88911
TNI CEN/TR 16151 - Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
TNI CEN/TR 16151TNI CEN/TR 16151 Tento dokument popisuje metody pro vývoj a používání multimetrických indexů, používaných pro hodnocení řek, jezer, brakických vod nebo mokřadů. Je vhodné ho používa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) 
Katalogové číslo:  57975
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)
ČSN EN ISO 9888ČSN EN ISO 9888 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9888:1999. Evropská norma EN ISO 9888:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu 
Katalogové číslo:  61057
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
ČSN EN ISO 8689-2ČSN EN ISO 8689-2 Tato část ISO 8689 uvádí pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu tekoucích vod, získaných ze sledování makrozoobentosu. Tyto pokyny se používají pro vý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS) 
Katalogové číslo:  20426
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)
ČSN EN ISO 9887ČSN EN ISO 9887 Norma je identická s EN ISO 9887:1992. Určuje metodu pro stanovení úplné nebo primární biologické rozložitelnosti organických látek. Zkušební podmínky popsané v té
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10712 - Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas) 
Katalogové číslo:  26507
ČSN EN ISO 10712 - Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)
ČSN EN ISO 10712ČSN EN ISO 10712 Tato mezinárodní norma určuje metodu zkoušky inhibičního vlivu povrchové, podzemní a odpadní vody na Pseudomonas putida. Tato metoda není vhodná pro silně zbarve
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7716 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu 
Katalogové číslo:  52057
ČSN 75 7716 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu
ČSN 75 7716ČSN 75 7716 Norma platí pro stanovení saprobního indexu ve vodách: a) metodou podle Pantleho a Bucka, b) metodou podle Zelinky a Marvana. Princip zkoušek i postup při provádění normal
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda 
Katalogové číslo:  54011
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda
ČSN EN ISO 7346-2ČSN EN ISO 7346-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí 
Katalogové číslo:  502464
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
ČSN EN 16859ČSN EN 16859 This European Standard provides guidance on methods for monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and the environmental characteristics i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 20227 - Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře 
Katalogové číslo:  503963
ČSN EN ISO 20227 - Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře
ČSN EN ISO 20227ČSN EN ISO 20227 This document specifies a method for the determination of the inhibition of the growth of the first fronds of Spirodela polyrhiza germinated from turions, by substa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16150 - Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod 
Katalogové číslo:  91674
ČSN EN 16150 - Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod
ČSN EN 16150ČSN EN 16150 Tato evropská norma poskytuje návod pro postupy proporcionálního multihabitatového odběru vzorků (MHS, Multi-Habitat-Sampling) makrozoobentosu z broditelných řek a potoků (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6341 - Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 
Katalogové číslo:  92817
ČSN EN ISO 6341 - Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity
ČSN EN ISO 6341ČSN EN ISO 6341 Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení akutní toxicity na Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Metoda je použitelná pro: - chemické látky, které js
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15843 - Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek 
Katalogové číslo:  86393
ČSN EN 15843 - Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek
ČSN EN 15843ČSN EN 15843 Tato norma poskytuje návod pro charakterizaci modifikací hydromorfologických charakteristik řek, popsaných v EN 14614. Obě normy se zaměřují více na morfologii než na hydro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9509 - Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu 
Katalogové číslo:  77874
ČSN EN ISO 9509 - Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu
ČSN EN ISO 9509ČSN EN ISO 9509 Tato norma specifikuje metodu k posuzování krátkodobých inhibičních účinků vody, odpadních vod nebo zkoušených látek na nitrifikační bakterie v aktivovaném kalu. Odha
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20079 - Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku 
Katalogové číslo:  78435
ČSN EN ISO 20079 - Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku
ČSN EN ISO 20079ČSN EN ISO 20079 Tato norma určuje metodu stanovení inhibice růstu okřehku (Lemna minor) látkami a směsmi obsaženými ve vodě, ve vyčištěných městských odpadních vodách a v průmyslov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9408 - Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru 
Katalogové číslo:  58957
ČSN EN ISO 9408 - Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
ČSN EN ISO 9408ČSN EN ISO 9408 Norma specifikuje metodu pro hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek v dané koncentraci ve vodním prostředí aerobními mikroorganismy stanovení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11733 - Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem 
Katalogové číslo:  72862
ČSN EN ISO 11733 - Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem
ČSN EN ISO 11733ČSN EN ISO 11733 Tato norma specifikuje metodu stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek aerobními mikroorganismy. Zkušební podmínky popsané v této
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14614 - Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek 
Katalogové číslo:  73565
ČSN EN 14614 - Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek
ČSN EN 14614ČSN EN 14614 Tato norma poskytuje návod pro záznam charakteristik při popisu a hodnocení hydromorfologie řek1). Je založena na metodách vyvinutých, zkoušených a sjednocených v Evropě.
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7713 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu 
Katalogové číslo:  98624
ČSN 75 7713 - Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu
ČSN 75 7713ČSN 75 7713 Tato norma platí pro stanovení abiosestonu ve vodách. Stanovení slouží pro posuzování samočisticích procesů ve vodních tocích, pro zjišťování vlivu údolních nádrží, rybníků
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9439 - Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  61288
ČSN EN ISO 9439 - Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 9439ČSN EN ISO 9439 Tato norma specifikuje metodu stanovení uvolněného oxidu uhličitého pro hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek při jejich dané koncentraci ve
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat