Sponzorovaný odkaz

8366 Kvalita půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13039 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela 
Katalogové číslo:  91550
ČSN EN 13039 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela
ČSN EN 13039ČSN EN 13039 Tato norma specifikuje rutinní metodu pro stanovení obsahu organických látek a popela v pomocných půdních látkách a substrátech. Tato metoda není použitelná pro materiály k
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení 
Katalogové číslo:  502940
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení
ČSN EN ISO 11272ČSN EN ISO 11272 This document specifies three methods for the determination of dry bulk density of soils calculated from the mass and the volume of a soil sample. The methods invol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12579 - Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  95233
ČSN EN 12579 - Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků
ČSN EN 12579ČSN EN 12579 Tato norma popisuje metody odběru vzorků pomocných půdních látek a substrátů (kromě materiálů k vápnění půd) pro následné stanovení kvality a množství. Popisuje zásady, kte
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12580 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství 
Katalogové číslo:  96692
ČSN EN 12580 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství
ČSN EN 12580ČSN EN 12580 Tato norma specifikuje metody stanovení množství pomocných půdních látek a substrátů volně ložených a balených. Je to referenční metoda, která je navržena s vhodnou úrovní
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11465 - Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda 
Katalogové číslo:  51736
ČSN ISO 11465 - Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
ČSN ISO 11465ČSN ISO 11465 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11465:1993 včetně opravy Cor.1:1994. Mezinárodní norma ISO 11465:1993 má status české technické normy. Tato mezinárodn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 11274 - Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody 
Katalogové číslo:  510195
ČSN EN ISO 11274 - Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody
ČSN EN ISO 11274ČSN EN ISO 11274 Tento dokument určuje laboratorní metody pro stanovení retenčních vlhkostních charakteristik půd. Tento dokument je použitelný pouze pro měření na vysoušecí nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15238 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm 
Katalogové číslo:  96693
ČSN EN 15238 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm
ČSN EN 15238ČSN EN 15238 Tato norma specifikuje metodu stanovení množství pomocných půdních látek a substrátů volně ložených a balených. Tato norma se nepoužívá pro materiály k vápnění půd. Je to r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11461 - Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda 
Katalogové číslo:  96060
ČSN EN ISO 11461 - Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda
ČSN EN ISO 11461ČSN EN ISO 11461 Tato norma popisuje metodu pro gravimetrické stanovení objemové vlhkosti půdy. Metoda je použitelná pro všechny typy půd, které nebobtnají a nesmršťují se a u který
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11276 - Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda 
Katalogové číslo:  97241
ČSN EN ISO 11276 - Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda
ČSN EN ISO 11276ČSN EN ISO 11276 Tato norma určuje metody pro stanovení pórového tlaku půdní vody jak v nasycené, tak v nenasycené půdě pomocí tenzometrů. Tyto metody jsou použitelné jak pro měření
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11508 - Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic 
Katalogové číslo:  504555
ČSN EN ISO 11508 - Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic
ČSN EN ISO 11508ČSN EN ISO 11508 This document specifies two methods for the determination of particle density of soils calculated from the mass and the volume of soil particles. The first method
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10930 - Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody 
Katalogové číslo:  93970
ČSN EN ISO 10930 - Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody
ČSN EN ISO 10930ČSN EN ISO 10930 Tato mezinárodní norma uvádí postupy pro stanovení stability půdních agregátů. Může být použita pro široké rozmezí materiálů původem hlavně z orničních horizontů ku
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11275 - Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda 
Katalogové číslo:  96058
ČSN EN ISO 11275 - Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda
ČSN EN ISO 11275ČSN EN ISO 12175 Tato evropská norma platí pro kyselinu hexafluorokřemičitou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny hexafluorokřemičité a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13196 - Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů 
Katalogové číslo:  502840
ČSN EN ISO 13196 - Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů
ČSN EN ISO 13196ČSN EN ISO 13196 Tato norma specifikuje postup pro screening půd a podobných materiálů pro vybrané prvky s použitím ručního nebo přenosného energiově disperzního XRF přístroje. Tato
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat