Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě 
Katalogové číslo:  89633
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě
TNI CEN/TR 16130TNI CEN/TR 16130 Tato technická zpráva poskytuje návod pro ověření na místě a kontrolu kvality odpadu na skládkách. Popisuje metody vizuální kontroly, řízení dokumentů a výběru zkou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  89981
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 16703ČSN EN ISO 16703 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 (minerálních olejů) ve vlhkých půdních vzorcích plynovou chromatografií. Metoda
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu 
Katalogové číslo:  90454
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu
ČSN EN ISO 25177ČSN EN ISO 25177 Tato norma je návodem pro popis půdy (terénní šetření) a jejího environmentálního kontextu na určitém stanovišti. Stanoviště mohou být přirozená, přírodě blízká, mě
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 23161 - Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  90456
ČSN EN ISO 23161 - Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 23161ČSN EN ISO 23161 Tato mezinárodní norma určuje metodu identifikace a stanovení organocíničitých sloučenin (OTCs) v půdách plynovou chromatografií. Metodu je možné použít také pro vz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13484 - Přilby pro sáňkaře 
Katalogové číslo:  90608
ČSN EN 13484 - Přilby pro sáňkaře
ČSN EN 13484
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13087-6 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole 
Katalogové číslo:  91204
ČSN EN 13087-6 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole
ČSN EN 13087-6ČSN EN 13087-6 Evropská norma EN 13087 popisuje zkušební metody pro ochranné přilby a je určena jako doplněk ke speciálním výrobkovým normám na ochranné přilby. Tato část EN 13087 je
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15090 - Obuv pro hasiče 
Katalogové číslo:  91278
ČSN EN 15090 - Obuv pro hasiče
ČSN EN 15090ČSN EN 15090 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky a metody zkoušení tří typů provedení obuvi pro hasiče, používané při hašení požárů, pro všeobecné záchranářské práce, vyproš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13039 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela 
Katalogové číslo:  91550
ČSN EN 13039 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela
ČSN EN 13039ČSN EN 13039 Tato norma specifikuje rutinní metodu pro stanovení obsahu organických látek a popela v pomocných půdních látkách a substrátech. Tato metoda není použitelná pro materiály k
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4007 - Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník 
Katalogové číslo:  91999
ČSN EN ISO 4007 - Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník
ČSN EN ISO 4007ČSN EN ISO 4007 Tato mezinárodní norma určuje a vysvětluje základní termíny používané v oblasti ochrany očí a obličeje. Norma zahrnuje devět tematických okruhů vztahujících se k nebe
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16087-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) 
Katalogové číslo:  92187
ČSN EN 16087-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)
ČSN EN 16087-1ČSN EN 16087-1 Tato norma popisuje metodu pro stanovení aerobní biologické aktivity pomocných půdních látek a substrátů nebo jejich složek měřením rychlosti příjmu kyslíku (OUR). Rych
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12782-4 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků 
Katalogové číslo:  92223
ČSN EN ISO 12782-4 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků
ČSN EN ISO 12782-4ČSN EN ISO 12782-4 Tato část ISO 12782 specifikuje metodu stanovení koncentrace huminových látek v půdě nebo v dalších materiálech. Další materiály zahrnují také odpady. Obsah hum
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16179 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků 
Katalogové číslo:  92217
ČSN EN 16179 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků
ČSN EN 16179ČSN EN 16179 Tato norma specifikuje potřebnou úpravu kalů, upraveného bioodpadu a půd (včetně materiálů podobných půdě), ve kterých jsou analyzovány organické a anorganické chemické uka
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16166 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 
Katalogové číslo:  92216
ČSN EN 16166 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
ČSN EN 16166ČSN EN 16166 Tato norma popisuje empirickou metodu přímého stanovení organicky vázaného chloru, bromu a jodu (ale nikoli fluoru) ve vodě ve formách adsorbovaných a okludovaných do matri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14626 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií 
Katalogové číslo:  92392
ČSN EN 14626 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
ČSN EN 14626ČSN EN 14626 Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší na principu nedisperzní infračervené spektroskopie (NDIR).. Norma popis
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15935 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním 
Katalogové číslo:  92540
ČSN EN 15935 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním
ČSN EN 15935ČSN EN 15935 Tato norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sušiny při 550 °C. Sušina se stanoví podle EN 15934. Tato metoda se používá ke stanovení ztráty žíháním kalů, u
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 250 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  96128
ČSN EN 250 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 250ČSN EN 250 V této evropské normě jsou stanoveny minimální požadavky pro potápěčský autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch a jeho podsestavy k zajištění minimál
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17225-6 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety 
Katalogové číslo:  96418
ČSN EN ISO 17225-6 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
ČSN EN ISO 17225-6ČSN EN ISO 17225-6 Tato část ISO 17225 stanovuje třídy kvality a specifikace tříděných nedřevních pelet vyráběných z biomasy bylinné, ovocné, vodní nebo z homogenních směsí a sm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16559 - Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis 
Katalogové číslo:  96702
ČSN EN ISO 16559 - Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
ČSN EN ISO 16559ČSN EN ISO 16559 Tato norma stanovuje termíny a definice pro tuhá biopaliva z dřevní, bylinné, ovocné a vodní biomasy pocházející z lesnictví, ovocnářství a sadařství, zemědělství,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13205-4 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací 
Katalogové číslo:  96870
ČSN EN 13205-4 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací
ČSN EN 13205-4ČSN EN 13205-4 Tato evropská norma specifikuje metodu pro zkoušení odběrových zařízení pro aerosol založenou na porovnání koncentrací za předepsaných laboratorních podmínek, aby se ov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13205-6 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením 
Katalogové číslo:  96872
ČSN EN 13205-6 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
ČSN EN 13205-6ČSN EN 13205-6 Tato evropská norma upřesňuje zkoušku způsobilosti odběrového substrátu se vzorkem pro odběrová zařízení inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce a jako druhou mož
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat