Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 17198 - Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality 
Katalogové číslo:  506161
ČSN P CEN/TS 17198 - Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality
ČSN P CEN/TS 17198ČSN P CEN/TS 17198 This Technical Specification gives requirements for the certification of PEMS software and for the performance and quality assurance for a PEMS to prove suit
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 16675 - Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky 
Katalogové číslo:  506391
ČSN P CEN/TS 16675 - Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky
ČSN P CEN/TS 16675ČSN P CEN/TS 16675 This document provides methods, which can be used to assess the monolithic character of a stabilized/solidified waste, with respect to landfilling. Informatio
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18135 - Tuhá biopaliva - Vzorkování 
Katalogové číslo:  506930
ČSN EN ISO 18135 - Tuhá biopaliva - Vzorkování
ČSN EN ISO 18135ČSN EN ISO 18135 Tento dokument popisuje metody přípravy vzorkovacích plánů a certifikátů, jakož i vzorkování tuhých biopaliv, například v místě, kde rostou suroviny, z výrobního zá
Cena:  545,- Kč
ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů - Odplynění skládek 
Katalogové číslo:  505693
ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů - Odplynění skládek
ČSN 83 8034ČSN 83 8034 Tato norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provoz souborů plynového zařízení povrchových skládek odpadů, v nichž se tvoří skládkový plyn. Současně uvádí n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14254 - Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým 
Katalogové číslo:  505553
ČSN EN ISO 14254 - Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým
ČSN EN ISO 14254ČSN EN ISO 14254 This document specifies a method for the determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts of soil samples obtained according to ISO 11260. The pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16181 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) 
Katalogové číslo:  506227
ČSN EN 16181 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
ČSN EN 16181ČSN EN 16181 Tato norma popisuje stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v kalech, půdách a upraveném bioodpadu s použitím GC-MS a HPLC-UV-DAD/FLD, pokrývající široký
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 18640-2 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem 
Katalogové číslo:  505732
ČSN EN ISO 18640-2 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem
ČSN EN ISO 18640-2ČSN EN ISO 18640-2 This document specifies a method for evaluating the thermo-physiological impact of protective fabric ensembles and potentially protective clothing ensembles i
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16998 - Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření 
Katalogové číslo:  502026
TNI CEN/TR 16998 - Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
TNI CEN/TR 16998TNI CEN/TR 16998 This Technical Report is focused on the presence of nitro- and oxy-PAHs in ambient air. It describes how nitro- and oxy-PAH are formed, what typical concentrations
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 19918 - Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály 
Katalogové číslo:  504561
ČSN EN ISO 19918 - Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály
ČSN EN ISO 19918ČSN EN ISO 19918 This document describes laboratory test methods to determine the resistance of materials, closures, and seams used in personal protective equipment (PPE) to permeat
Cena:  358,- Kč
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 
Katalogové číslo:  505125
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 83 8035ČSN 83 8035 Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci těles a skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13158 - Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  504984
ČSN EN 13158 - Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13158ČSN EN 13158 This document specifies the requirements and test methods for the coverage, sizing, adaptability and adjustability, restraint, ergonomics, construction, innocuousness, and
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14123-2 - Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování 
Katalogové číslo:  504012
ČSN EN ISO 14123-2 - Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování
ČSN EN ISO 14123-2ČSN EN ISO 14123-2 Tato část ISO 14123 ustanovuje metodologii, která vede k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek za účelem specifikovat vhodného po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16450 - Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) 
Katalogové číslo:  503673
ČSN EN 16450 - Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)
ČSN EN 16450ČSN EN 16450 In order to be in compliance with EU Air Quality Directive requirements, the reference methods given in the Directive 2008/50/EC [1] for the measurement of mass concentra
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13911 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče 
Katalogové číslo:  504452
ČSN EN 13911 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče
ČSN EN 13911ČSN EN 13911 Tato norma specifikuje minimální bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kuklu pro hasiče nošenou během hasičských zákroků k ochraně proti teplu a plameni. Tato norma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19258 - Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí 
Katalogové číslo:  507234
ČSN EN ISO 19258 - Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí
ČSN EN ISO 19258ČSN EN ISO 19258 Tento dokument uvádí zásady a hlavní metody stanovení hodnot pozadí anorganických a organických látek v půdách v místním/regionálním měřítku. Nezahrnuje měřítko mís
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16966 - Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace 
Katalogové číslo:  506902
ČSN EN 16966 - Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
ČSN EN 16966ČSN EN 16966 This European Standard specifies the use of different metrics for the measurement of exposure by inhalation of NOAA during a basic assessment and a comprehensive assessme
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16523-2+A1 - Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu 
Katalogové číslo:  507179
ČSN EN 16523-2+A1 - Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu
ČSN EN 16523-2+A1ČSN EN 16523-2+A1 This European Standard specifies a test method for the determination of the resistance of protective clothing, gloves and footwear materials to permeation by pote
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15175 - Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody 
Katalogové číslo:  507442
ČSN EN ISO 15175 - Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody
ČSN EN ISO 15175ČSN EN ISO 15175 This document provides guidance on the principles behind, and main methods for, the evaluation of sites, soils and soil materials in relation to their role as a sou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9241-220 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací 
Katalogové číslo:  507923
ČSN EN ISO 9241-220 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací
ČSN EN ISO 9241-220ČSN EN ISO 9241-220 This document describes the processes and specifies the outcomes by which human-centred design (HCD) is carried out within organizations. Human-centred desi
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 17199-1 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod 
Katalogové číslo:  507933
ČSN EN 17199-1 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
ČSN EN 17199-1ČSN EN 17199-1 This document provides the methodology for measuring and characterizing the dustiness of a bulk material that contains or releases respirable NOAA and other respirabl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 
Katalogové číslo:  501571
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
ČSN EN ISO 6385ČSN EN ISO 6385 This International Standard establishes the fundamental principles of ergonomics as basic guidelines for the design of work systems and defines relevant basic terms.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14122-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup 
Katalogové číslo:  502313
ČSN EN ISO 14122-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
ČSN EN ISO 14122-1ČSN EN ISO 14122-1 Tato část ISO 14122 uvádí obecné požadavky pro bezpečný přístup k pevně umístěným strojům a doporučení ke správné volbě prostředků přístupu, pokud nezbytný př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS) 
Katalogové číslo:  501782
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)
ČSN EN 16175-1ČSN EN 16175-1 This European Standard specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech 
Katalogové číslo:  502723
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
ČSN EN 16909ČSN EN 16909 This European Standard is applicable for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) following the requirement for all EU member states to measure EC
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení 
Katalogové číslo:  502940
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení
ČSN EN ISO 11272ČSN EN ISO 11272 This document specifies three methods for the determination of dry bulk density of soils calculated from the mass and the volume of a soil sample. The methods invol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  502753
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy 
Katalogové číslo:  502092
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy
ČSN EN 16841-2ČSN EN 16841-2 This part of the European Standard describes the plume method for determining the extent of recognizable odours from a specific source using direct observation in the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda 
Katalogové číslo:  502264
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
ČSN EN 14791ČSN EN 14791 This European Standard specifies the standard reference method (SRM) for the determination of the sulphuric oxide SO2 in flue gases emitted to the atmosphere from ducts a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů 
Katalogové číslo:  502262
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
ČSN EN 15267-4ČSN EN 15267-4 This European Standard specifies the general performance criteria and test procedures for portable automated measuring systems (P-AMS) used for periodic measurements of
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat