Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12457-2 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 
Katalogové číslo:  67134
ČSN EN 12457-2 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
ČSN EN 12457-2ČSN EN 12457-2 Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za specifikovaných podmínek, při poměru kapalné fáze k pevn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13819-1 - Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení 
Katalogové číslo:  67770
ČSN EN 13819-1 - Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení
ČSN EN 13819-1ČSN EN 13819-1 Tato norma specifikuje fyzikální metody zkoušení chráničů sluchu. Účelem těchto zkoušek je umožnit hodnocení charakteristik chráničů sluchu, jak je specifikováno v př
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13274-8 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím 
Katalogové číslo:  67538
ČSN EN 13274-8 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím
ČSN EN 13274-8ČSN EN 13274-8 Tato evropská norma uvádí zkušební postup pro stanovení jímavosti dolomitovým prachem u filtrů proti částicím u prostředků pro ochranu dýchacích orgánů. Zkouška se
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům 
Katalogové číslo:  68786
ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
ČSN EN 14042ČSN EN 14042 Tato evropská norma podává návod na výběr postupů a zařízení, na použití a údržbu přístrojů pro stanovení koncentrací chemických látek nebo biologických činitelů v pracov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16017-2 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování 
Katalogové číslo:  69175
ČSN EN ISO 16017-2 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování
ČSN EN ISO 16017-2ČSN EN ISO 16017-2 Norma uvádí obecný návod pro odběr vzorku a analýzu těkavých organických sloučenin (VOC) v ovzduší s použitím sorpčních trubic. Normu lze použít pro venkovní,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče 
Katalogové číslo:  65235
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče
ČSN EN 12477ČSN EN 12477 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postup
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  65584
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 142ČSN EN 142 Tato evropská norma se vztahuje na ústenky pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Neplatí pro únikové a potápěčské přístroje. Tato norma uvádí minimální požadavky na ústen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13731 - Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky 
Katalogové číslo:  66087
ČSN EN ISO 13731 - Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
ČSN EN ISO 13731ČSN EN ISO 13731 Tato mezinárodní norma je částí řady norem určených pro posuzování vlivu tepelného prostředí na člověka. Obsahuje termíny, definice, značky a jednotky veličin pou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu 
Katalogové číslo:  66563
ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
ČSN EN 355ČSN EN 355 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro tlumiče pádu. Tlumiče pádu odpovídající této evropské normě j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13595-4 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu 
Katalogové číslo:  66658
ČSN EN 13595-4 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu
ČSN EN 13595-4ČSN EN 13595-4 Tato evropská norma stanoví požadavky na materiály a sestavy (kombinace) materiálů pro oděvy používané při výrobě bund, kalhot a kombinéz nebo obleků pro profesionáln
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 381-10 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla 
Katalogové číslo:  67057
ČSN EN 381-10 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla
ČSN EN 381-10ČSN EN 381-10 Tato evropská norma v části 10 stanoví postupy pro výběr a přípravu zkušebních vzorků chráničů horní části těla určených k poskytování ochrany proti pořezání ručními ře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14583 - Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  72678
ČSN EN 14583 - Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14583ČSN EN 14583 Tato evropská norma je má sloužit k podpoře vývoje nových zařízení pro měření mikroorganismů v pracovním prostředí. Je možné ji použít i pro existující zařízení. Jejím zá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14412 - Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  72956
ČSN EN 14412 - Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu
ČSN EN 14412ČSN EN 14412 Norma uvádí návod k výběru, použití a údržbě difúzních vzorkovacích systémů používaných pro analýzu plynných znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší včetně určení plánu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 
Katalogové číslo:  73108
ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
ČSN EN ISO 7933ČSN EN ISO 7933 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem určených k posuzování tepelného prostředí. Stanovuje metodu pro analytické hodnocení a interpretaci tepelného stresu,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13982-2 - Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu 
Katalogové číslo:  73533
ČSN EN ISO 13982-2 - Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu
ČSN EN ISO 13982-2ČSN EN ISO 13982-2 Tato technická norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení bariérové účinnosti ochranných oděvů proti chemikáliím určených proti aerosolům suchých jemných
Cena:  232,- Kč
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 
Katalogové číslo:  74977
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
ČSN 83 9041ČSN 83 9041 Norma je identická s DIN 18918, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18918 z června 1997. Platí pro stabilizační konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12402-8 - Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  76291
ČSN EN ISO 12402-8 - Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
ČSN EN ISO 12402-8ČSN EN ISO 12402-8 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví požadavky na bezpečnost a metody zkoušení pro příslušenství používané pro osobní vztlakové prostředky.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21469 - Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  76674
ČSN EN ISO 21469 - Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky
ČSN EN ISO 21469ČSN EN ISO 21469 Norma obsahuje hygienické požadavky na přesné složení, výrobu, používání a manipulaci s mazivy, která mohou při výrobě a zpracování přijít do nahodilého kontaktu s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15831 - Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny 
Katalogové číslo:  71274
ČSN EN ISO 15831 - Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
ČSN EN ISO 15831ČSN EN ISO 15831 Tato norma popisuje požadavky na tepelnou figurínu a metodu zkoušení používanou pro měření tepelné izolace celého oděvu na uživateli při praktickém použití v rela
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14530 - Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  71140
ČSN EN 14530 - Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky
ČSN EN 14530ČSN EN 14530 Tato evropská norma specifikuje vzorkování a požadavky na analytické stanovení tuhého aerosolu spalin dieselových motorů v pracovním prostředí. Časově vážené střední hodn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni 
Katalogové číslo:  65575
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 14786 - Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem 
Katalogové číslo:  77073
ČSN EN 14786 - Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem
ČSN EN 14786ČSN EN 14786 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti textilních materiálů proti penetraci jemným rozstřikem kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi. Předpok
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF 
Katalogové číslo:  77746
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
ČSN EN 1948-2ČSN EN 1948-2 Norma stanoví postup extrakce a čištění odebraných vzorků PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu 
Katalogové číslo:  77748
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
ČSN EN ISO 16000-2ČSN EN ISO 16000-2 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-2 má sloužit při přípravě plánu měření obsahu formaldehydu ve vnitřním ov
Cena:  232,- Kč
TNI 83 4799 - Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Katalogové číslo:  78010
TNI 83 4799 - Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
TNI 83 4799TNI 83 4799 Tato technické normalizační informace byla vydána s cílem poskytnou laboratořím pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší návod k prokazování způsobilosti, v
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat