Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem) 
Katalogové číslo:  19686
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)
ČSN EN 464ČSN EN 464 Norma je identická s EN 464:1994. Specifikuje zkušební metodu stanovení odolnosti plynotěsného obleku vůči pronikání plynů, například velkými otvory, připevněními, švy, přek
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  18501
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
ČSN EN 364ČSN EN 364 Norma je identická s EN 364:1992. Specifikuje zkušební metody pro materiály, součásti a systémy ve spojení s ochrannými prostředky proti pádům z výšky takto: zkušební zaříze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15216 - Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích 
Katalogové číslo:  80753
ČSN EN 15216 - Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích
ČSN EN 15216ČSN EN 15216 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek (TDS) ve vodách a výluzích. Během stanovení musí být dodrženy specifické podmínky, při kte
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší 
Katalogové číslo:  80883
ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
ČSN EN ISO 16000-7ČSN EN ISO 16000-7 Norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Pečlivá příprava a realizace postupu měření má zá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14387+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  81386
ČSN EN 14387+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14387+A1ČSN EN 14387+A1 Tato norma se vztahuje na protiplynové filtry a kombinované filtry, které se používají jako součásti ochran-ných dýchacích prostředků bez nuceného přívodu vzduchu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou 
Katalogové číslo:  81730
ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
ČSN EN 15333-1ČSN EN 15333-1 ČSN EN 15333-1 stanovuje minimální požadavky na potápěčské přístroje vyžadující dodávku plynu z hladiny a zaměřené na dodávku plynu z hladiny k zajištění minimální úrov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1093-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici 
Katalogové číslo:  82458
ČSN EN 1093-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici
ČSN EN 1093-3+A1ČSN EN 1093-3 Tato evropská norma specifikuje metodu měření míry emise určených nebezpečných látek šířených vzduchem od strojů použitím zkušební stolice při stanovených provozních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1093-7+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok 
Katalogové číslo:  82456
ČSN EN 1093-7+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok
ČSN EN 1093-7+A1ČSN EN 1093-7 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu využívající zkušební zařízení pro měření hmotnostní účinnosti odlučování čisticích systémů vzduchu, pracujících při s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1093-9+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti 
Katalogové číslo:  82454
ČSN EN 1093-9+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti
ČSN EN 1093-9+A1ČSN EN 1093-9 Tato evropská norma specifikuje metodu měření v místnosti pro měření parametru koncentrace polutantu určené nebezpečné látky od strojů, umístěných ve zkušební místno
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15743 - Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika 
Katalogové číslo:  82407
ČSN EN ISO 15743 - Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
ČSN EN ISO 15743ČSN EN ISO 15743 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem týkajících se tepelného prostředí určených k posuzování a řízení práce v chladném prostředí. Představuje strategii a p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15841 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici 
Katalogové číslo:  86022
ČSN EN 15841 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
ČSN EN 15841ČSN EN 15841 Norma uvádí tři metody pro stanovení depozice arsenu (As), kadmia (Cd), niklu (Ni) uvedené v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě venkovního ovzduší a či
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15027-3 - Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  93135
ČSN EN ISO 15027-3 - Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody
ČSN EN ISO 15027-3ČSN EN ISO 15027-3 Mezinárodní norma EN ISO 15027 se zabývá oděvy pro stálé nošení a záchrannými oděvy používanými v nouzových situacích při práci a ve volném čase. Tyto oděvy chr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15535 - Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází 
Katalogové číslo:  93113
ČSN EN ISO 15535 - Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází
ČSN EN ISO 15535ČSN EN ISO 15535 Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné požadavky na antropometrické databáze a jejich přidružené zprávy obsahující rozměry lidského těla měřené podle ISO 7250
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1080 - Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti 
Katalogové číslo:  93522
ČSN EN 1080 - Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti
ČSN EN 1080ČSN EN 1080 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody na přilby určené pro malé děti, které se ve venkovním prostředí věnují rekreačním činnostem spojeným s riziky úrazu hl
Cena:  232,- Kč
TNI CEN ISO/TR 18690 - Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy 
Katalogové číslo:  94142
TNI CEN ISO/TR 18690 - Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy
TNI CEN ISO/TR 18690TNI CEN ISO/TR 18690 Tato technická normalizační informace poskytuje návod na výběr, používání a údržbu bezpečnostní a pracovní obuvi a dalších prostředků pro ochranu nohou a ch
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15853 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti 
Katalogové číslo:  87621
ČSN EN 15853 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti
ČSN EN 15853ČSN EN 15 853 Norma určuje metodu stanovení celkové depozice rtuti. Tuto evropskou normu lze použít v rámci směrnice Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší a směrnice 200
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 24500 - Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky 
Katalogové číslo:  88086
ČSN EN ISO 24500 - Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky
ČSN EN ISO 24500ČSN EN ISO 24500 Tato mezinárodní norma specifikuje zvukové signály používané jako prostředky pro sdělení informace odpovídající zpětné vazbě činnosti nebo stavu výrobku, kdy uživat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup 
Katalogové číslo:  88365
ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup
ČSN EN ISO 11771ČSN EN ISO 11771 Tato norma popisuje postup měření nutný k určení hmotnostního toku látek emitovaných ze stacionárního zdroje. Norma dále uvádí postupy měření nutné k určení emisn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15357 - Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis 
Katalogové číslo:  88984
ČSN EN 15357 - Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
ČSN EN 15357ČSN EN 15357 Tato evropská norma vymezuje termíny a definice pro oblast výroby a obchodu s tuhými alternativními palivy, které jsou připravené z odpadů, které nejsou klasifikovány jako
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě 
Katalogové číslo:  89633
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě
TNI CEN/TR 16130TNI CEN/TR 16130 Tato technická zpráva poskytuje návod pro ověření na místě a kontrolu kvality odpadu na skládkách. Popisuje metody vizuální kontroly, řízení dokumentů a výběru zkou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  89981
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 16703ČSN EN ISO 16703 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 (minerálních olejů) ve vlhkých půdních vzorcích plynovou chromatografií. Metoda
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu 
Katalogové číslo:  90454
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu
ČSN EN ISO 25177ČSN EN ISO 25177 Tato norma je návodem pro popis půdy (terénní šetření) a jejího environmentálního kontextu na určitém stanovišti. Stanoviště mohou být přirozená, přírodě blízká, mě
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat