Sponzorovaný odkaz

8390 Sadovnictví a krajinářství

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 
Katalogové číslo:  74977
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
ČSN 83 9041ČSN 83 9041 Norma je identická s DIN 18918, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18918 z června 1997. Platí pro stabilizační konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých
Cena:  347,- Kč
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
Katalogové číslo:  74979
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 83 9061ČSN 83 9061 Norma je identická s DIN 18920, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18920 z června 1997. Platí pro plánování a provádění stavebních prací v sídlech a volné krajině. Slouží k
Cena:  95,- Kč
ČSN DIN 18 035-2 - Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch 
Katalogové číslo:  21895
ČSN DIN 18 035-2 - Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch
ČSN DIN 18 035-2ČSN DIN 18 035-2 Norma obsahuje DIN 18035-2, vydání 1979-01. DIN 18035 se skládá z následujících částí: 2 - Sportovní hřiště - závlaha trávníkových a mlatových ploch, 3 - Sportov
Cena:  171,- Kč
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
Katalogové číslo:  74978
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9051ČSN 83 9051 Norma je identická s DIN 18919, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18919 z června 1997. Vztahuje se na rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy včetně ploch stabilizov
Cena:  171,- Kč
ČSN DIN 18 035-4 - Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy 
Katalogové číslo:  21840
ČSN DIN 18 035-4 - Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy
ČSN DIN 18 035-4ČSN DIN 18 035-4 Norma obsahuje DIN 18035-4, vydání 1991-07. DIN 18035 se skládá z následujících částí: 2 - Sportovní hřiště - závlaha trávníkových a mlatových ploch, 3 - Sportov
Cena:  358,- Kč
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
Katalogové číslo:  74973
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9011ČSN 83 9011 Norma je identická s DIN 18915, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18915 z června 1997. Platí pro všechny práce s půdou při zakládání a péči o výsadby rostlin, zakládání trá
Cena:  232,- Kč
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
Katalogové číslo:  74974
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9021ČSN 83 9021 Norma je identická s DIN 18916, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18916 z června 1997. Platí pro rostliny a jejich výsadbu při úpravách krajiny. Stanovuje požadavky na dodáva
Cena:  171,- Kč
ČSN 83 9001 - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice 
Katalogové číslo:  56125
ČSN 83 9001 - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
ČSN 83 9001ČSN 83 9001 Tato norma definuje základní odborné termíny týkající se tvorby a ochrany sadovnických a krajinářských úprav a péče o ně. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno
Cena:  358,- Kč
ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
Katalogové číslo:  74976
ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9031ČSN 83 9031 Norma je identická s DIN 18917, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18917 z června 1997. Platí pro zakládání trávníků výsevem nebo s použitím předpěstovaných trávníků, travní
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat