Sponzorovaný odkaz

8361 Kvalita půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11074 - Kvalita půdy - Slovník 
Katalogové číslo:  99296
ČSN EN ISO 11074 - Kvalita půdy - Slovník
ČSN EN ISO 11074ČSN EN ISO 11074 Tato norma obsahuje obecné termíny a definice vztahující se k půdě, k pozemkům a stanovištím, termíny a definice používané pro popis půd a odběr vzorků a dále termí
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 15175 - Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody 
Katalogové číslo:  507442
ČSN EN ISO 15175 - Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody
ČSN EN ISO 15175ČSN EN ISO 15175 This document provides guidance on the principles behind, and main methods for, the evaluation of sites, soils and soil materials in relation to their role as a sou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 12404 - Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod 
Katalogové číslo:  98785
ČSN EN ISO 12404 - Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod
ČSN EN ISO 12404ČSN EN ISO 12404 This International Standard provides guidance on the selection and application of screening methods for assessing soil quality. Guidance is given to choose an appro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 28258 - Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy 
Katalogové číslo:  94779
ČSN EN ISO 28258 - Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy
ČSN EN ISO 28258
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13041 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost 
Katalogové číslo:  91577
ČSN EN 13041 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost
ČSN EN 13041ČSN EN 13041 Tato norma specifikuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení fyzikálních vlastností, tj. objemové hmotnosti vysušeného vzorku, objemu vody, objemu vzduchu, součinitel
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16133 - Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu 
Katalogové číslo:  507443
ČSN EN ISO 16133 - Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu
ČSN EN ISO 16133ČSN EN ISO 16133 This document gives general guidance on the selection of procedures for the establishment and maintenance of programmes for long-term monitoring of soil quality. It
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15799 - Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů 
Katalogové číslo:  509863
ČSN ISO 15799 - Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
ČSN ISO 15799ČSN ISO 15799 Tento dokument je jednou ze skupiny mezinárodních norem poskytujících návod pro půdy a půdní materiály s ohledem na určité funkce a používání, včetně ochrany biodiverzity
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu 
Katalogové číslo:  510196
ČSN EN ISO 25177 - Kvalita půdy - Popis půdy v terénu
ČSN EN ISO 25177ČSN EN ISO 25177 Tento dokument je návodem pro popis půdy v terénu a jejího environmentálního kontextu. Je použitelný pro přirozená, přírodě blízká, městská a průmyslová stanoviště.
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 11464 - Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory 
Katalogové číslo:  88299
ČSN ISO 11464 - Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory
ČSN ISO 11464ČSN ISO 11464 Tato mezinárodní norma uvádí metodu úpravy půdních vzorků určených k fyzikálně-chemickým rozborům stabilních a netěkavých ukazatelů a popisuje následujících pět kroků úpr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16087-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) 
Katalogové číslo:  509990
ČSN EN 16087-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)
ČSN EN 16087-1ČSN EN 16087-1 This document describes a method to determine the aerobic biological activity of growing media and soil improvers or constituents thereof by measuring the oxygen uptake
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16087-2 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu 
Katalogové číslo:  92188
ČSN EN 16087-2 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu
ČSN EN 16087-2ČSN EN 16087-2 Tato norma popisuje metodu pro stanovení aerobní biologické aktivity s použitím zkoušky samozahřívání. Tato metoda je použitelná pouze pro kompostované materiály.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13040 - Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku 
Katalogové číslo:  92728
ČSN EN 13040 - Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku
ČSN EN 13040ČSN EN 13040 Tato norma specifikuje rutinní metodu pro přípravu vzorků pomocných půdních látek nebo substrátů pro chemické a fyzikální zkoušení. Zde popsané postupy se používají pouze p
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat