Sponzorovaný odkaz

8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15549 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší 
Katalogové číslo:  85070
ČSN EN 15549 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší
ČSN EN 15549ČSN EN 15549 Norma uvádí postup stanovení benzo[a]pyrenu (BaP) neseného aerosolovými částicemi venkovního ovzduší, kterou lze použít v rámci směrnice Rady 96/62/ES a zvláště směrnice 20
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup 
Katalogové číslo:  88365
ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup
ČSN EN ISO 11771ČSN EN ISO 11771 Tato norma popisuje postup měření nutný k určení hmotnostního toku látek emitovaných ze stacionárního zdroje. Norma dále uvádí postupy měření nutné k určení emisn
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8756 - Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti 
Katalogové číslo:  21003
ČSN ISO 8756 - Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti
ČSN ISO 8756ČSN ISO 8756 Norma obsahuje ISO 8756:1994. Specifikuje postupy pro přizpůsobení měření kvality ovzduší změnám teploty, tlaku a vlhkosti během vzorkovací doby. Specifikuje také refere
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy 
Katalogové číslo:  502092
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy
ČSN EN 16841-2ČSN EN 16841-2 This part of the European Standard describes the plume method for determining the extent of recognizable odours from a specific source using direct observation in the
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7708 - Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik 
Katalogové číslo:  43208
ČSN ISO 7708 - Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik
ČSN ISO 7708ČSN ISO 7708 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7708:1995. Mezinárodní norma ISO 7708:1995 má status české technické normy. Definuje konvence pro odběr vzorků velikostních f
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9359 - Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší 
Katalogové číslo:  20998
ČSN ISO 9359 - Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší
ČSN ISO 9359ČSN ISO 9359 Norma obsahuje ISO 9359:1989. Specifikuje metodu pro posouzení jistých hledisek kvality venkovního ovzduší pomocí kvantilů a středních hodnot pomocí principu stratifikov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16841-1 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť 
Katalogové číslo:  502096
ČSN EN 16841-1 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť
ČSN EN 16841-1ČSN EN 16841-1 This part of the European Standard describes the grid method for the determination of the level of odour exposure in ambient air. It provides a set of instructions fo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9169 - Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému 
Katalogové číslo:  77904
ČSN EN ISO 9169 - Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému
ČSN EN ISO 9169ČSN EN ISO 9169 Norma uvádí definice a určuje metody určení charakteristik popsaných automatizovaných systémů měření (AMS) kvality ovzduší. Tyto zkoušky se provádí za ustálených labo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20988 - Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření 
Katalogové číslo:  80380
ČSN EN ISO 20988 - Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření
ČSN EN ISO 20988ČSN EN ISO 20988 Norma uvádí obecný návod a vhodné statistické postupy pro určení nejistoty měření kvality ovzduší včetně měření venkovního ovzduší, emisí stacionárních zdrojů, vnit
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 4225 - Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník 
Katalogové číslo:  21000
ČSN ISO 4225 - Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník
ČSN ISO 4225ČSN ISO 4225 Norma obsahuje ISO 4225:1994. Vysvětluje význam vybraných termínů obecně používaných ve spojení se vzorkováním a měřením plynů, par a částic při určování kvality ovzduší
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat