Sponzorovaný odkaz

8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16179 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků 
Katalogové číslo:  92217
ČSN EN 16179 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků
ČSN EN 16179ČSN EN 16179 Tato norma specifikuje potřebnou úpravu kalů, upraveného bioodpadu a půd (včetně materiálů podobných půdě), ve kterých jsou analyzovány organické a anorganické chemické uka
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16166 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 
Katalogové číslo:  92216
ČSN EN 16166 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
ČSN EN 16166ČSN EN 16166 Tato norma popisuje empirickou metodu přímého stanovení organicky vázaného chloru, bromu a jodu (ale nikoli fluoru) ve vodě ve formách adsorbovaných a okludovaných do matri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15935 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním 
Katalogové číslo:  92540
ČSN EN 15935 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním
ČSN EN 15935ČSN EN 15935 Tato norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sušiny při 550 °C. Sušina se stanoví podle EN 15934. Tato metoda se používá ke stanovení ztráty žíháním kalů, u
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS) 
Katalogové číslo:  501782
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)
ČSN EN 16175-1ČSN EN 16175-1 This European Standard specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 
Katalogové číslo:  503034
ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
ČSN EN 16171ČSN EN 16171 Tato norma popisuje metodu stanovení řady prvků po rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd lučavkou královskou nebo kyselinou dusičnou. Pracovní rozsah závisí na matrici
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16181 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) 
Katalogové číslo:  506227
ČSN EN 16181 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
ČSN EN 16181ČSN EN 16181 Tato norma popisuje stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v kalech, půdách a upraveném bioodpadu s použitím GC-MS a HPLC-UV-DAD/FLD, pokrývající široký
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17322 - Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD) 
Katalogové číslo:  511699
ČSN EN 17322 - Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)
ČSN EN 17322ČSN EN 17322 Tento dokument specifikuje metodu kvantitativního stanovení sedmi vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 a PCB180) v půdách, ka
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16169 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla 
Katalogové číslo:  92220
ČSN EN 16169 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
ČSN EN 16169ČSN EN 16169 Tato norma specifikuje stanovení dusíku podle Kjeldahla v kalech, upraveném bioodpadu a půdách. Dusičnany a dusitany se touto metodou nestanoví. Látky s dusíkem vázaným ve
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15934 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody 
Katalogové číslo:  92539
ČSN EN 15934 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody
ČSN EN 15934ČSN EN 15934 Tato norma specifikuje metody výpočtu podílu sušiny v kalech, upraveném bioodpadu, půdách a odpadech, pro které mají být výsledky provedených analýz přepočteny na sušinu. V
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16175-2 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS) 
Katalogové číslo:  501779
ČSN EN 16175-2 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)
ČSN EN 16175-2ČSN EN 16175-2 This European Standard specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16168 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování 
Katalogové číslo:  92221
ČSN EN 16168 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování
ČSN EN 16168ČSN EN 16168 Tato norma specifikuje stanovení celkového dusíku (organického a anorganického) Dumasovou metodou v kalech, upraveném bioodpadu a půdách. Obvyklá mez detekce je 0,02 % dusí
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15933 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  92538
ČSN EN 15933 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH
ČSN EN 15933ČSN EN 15933 Tato norma popisuje metodu stanovení pH v rozsahu hodnot od pH 2 do pH 12 v suspenzi kalů, upraveného bioodpadu nebo půd buď ve vodě (pH-H2O), nebo v roztoku chloridu vápen
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16193 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli 
Katalogové číslo:  96317
TNI CEN/TR 16193 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli
TNI CEN/TR 16193TNI CEN/TR 16193 Tato technická zpráva specifikuje tři metody pro detekci a stanovení počtů Escherichia coli v kalech z čistíren odpadních vod, upravených bioodpadech a půdě: - Meto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16174 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské 
Katalogové číslo:  92218
ČSN EN 16174 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské
ČSN EN 16174ČSN EN 16174 Tato norma specifikuje dvě metody rozkladu kalu, upraveného bioodpadu a půd s použitím lučavky královské jako rozkladného roztoku.Tato norma je použitelná pro tyto prvky:
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16170 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 
Katalogové číslo:  503212
ČSN EN 16170 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
ČSN EN 16170ČSN EN 16170 Tato norma popisuje metodu stanovení dále uvedených prvků v roztoku po rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd lučavkou královskou nebo kyselinou dusičnou: Hliník (Al), a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16173 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné 
Katalogové číslo:  92219
ČSN EN 16173 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné
ČSN EN 16173ČSN EN 16173 Tato norma specifikuje metodu mikrovlnného rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd s použitím kyseliny dusičné. Tato metoda je použitelná pro mikrovlnný rozklad kalů, upr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15936 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním 
Katalogové číslo:  92537
ČSN EN 15936 - Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním
ČSN EN 15936ČSN EN 15936 Tato norma specifikuje dvě metody stanovení celkového organického uhlíku (TOC) ve vzorcích kalů, upraveného bioodpadu, půd, odpadů a sedimentů, obsahujících více než 1 g uh
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 15937 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity 
Katalogové číslo:  93500
ČSN P CEN/TS 15937 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity
ČSN P CEN/TS 15937ČSN P CEN/TS 15937 Tato technická specifikace popisuje metodu stanovení elektrické konduktivity ve vodných suspenzích kalů (čerstvých), upraveného bioodpadu (čerstvého) nebo půd (
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat