Sponzorovaný odkaz

0106 Oblast spolehlivosti v technice - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60706-3 - Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat 
Katalogové číslo:  78302
ČSN EN 60706-3 - Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat
ČSN EN 60706-3ČSN EN 60706-3 V této části normy IEC 60706 jsou popsány různé aspekty ověřování nutné k zajištění, že byly splněny specifikované požadavky na udržovatelnost objektu, a jsou v ní uved
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62347 - Návod pro specifikace spolehlivosti systémů 
Katalogové číslo:  79665
ČSN EN 62347 - Návod pro specifikace spolehlivosti systémů
ČSN EN 62347ČSN EN 62347 V této mezinárodní normě je uveden návod na vypracování specifikací spolehlivosti systémů. Je v ní uveden proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků na spolehliv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61124 ed. 2 - Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch 
Katalogové číslo:  91990
ČSN EN 61124 ed. 2 - Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch
ČSN EN 61124 ed. 2ČSN EN 61124 ed. 2 Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. V této mezinárodní normě je uvedena řada opti
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60300-3-16 - Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby 
Katalogové číslo:  83626
ČSN EN 60300-3-16 - Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby
ČSN EN 60300-3-16ČSN EN 60300-3-16 Tato část normy IEC 60300 popisuje rámec pro specifikaci služeb vztažených k zajištěnosti údržby výrobků, systémů a zařízení, které se provádí během etapy provozu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60706-5 - Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení 
Katalogové číslo:  82854
ČSN EN 60706-5 - Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení
ČSN EN 60706-5ČSN EN 60706-5 Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Testovatelnost je důležitou zákla
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13460 - Údržba - Dokumentace pro údržbu 
Katalogové číslo:  84401
ČSN EN 13460 - Údržba - Dokumentace pro údržbu
ČSN EN 13460ČSN EN 13460 Údržba, jako jakákoliv jiná funkce v podniku, vyžaduje mít k dispozici vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jedno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62508 - Návod pro lidská hlediska spolehlivosti 
Katalogové číslo:  87689
ČSN EN 62508 - Návod pro lidská hlediska spolehlivosti
ČSN EN 62508ČSN EN 62508 V této normě jsou poskytnuty směrnice k lidským hlediskům spolehlivosti systémů. Plní potřebu normy, která je zaměřena na spolehlivost systémů člověk/stroj. V normě je uv
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62502 - Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA) 
Katalogové číslo:  88039
ČSN EN 62502 - Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)
ČSN EN 62502ČSN EN 62502 V této normě jsou specifikovány základní principy analýzy stromu událostí a je v ní uveden návod pro modelování následků iniciační události, jakož i pro kvalitativní a kvan
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62550 - Zásobování náhradními díly 
Katalogové číslo:  503477
ČSN EN 62550 - Zásobování náhradními díly
ČSN EN 62550ČSN EN 62550 Zásobování náhradními díly je proces plánování nezbytných náhradních dílů s ohledem na potřeby a požadavky zákazníka. Řádné plánování a řízení náhradních dílů je kritickou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61709 ed. 3 - Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty 
Katalogové číslo:  503054
ČSN EN 61709 ed. 3 - Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty
ČSN EN 61709 ed. 3ČSN EN 61709 ed. 3 This document gives guidance on the use of failure rate data for reliability prediction of electric components used in equipment. The method presented in this
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62740 - Analýza kořenových příčin (RCA) 
Katalogové číslo:  502161
ČSN EN 62740 - Analýza kořenových příčin (RCA)
ČSN EN 62740ČSN EN 62740 Analýza kořenových příčin (RCA) je systematický proces, při kterém se identifikují faktory přispívající ke konkrétní události, která je předmětem zájmu (významné události).
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat