Sponzorovaný odkaz

Plynařské normy TPG, TD a TIN - strana 3

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení

ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Seřadit podle: 
Počet: 
TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
Katalogové číslo:  TP83
TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 905 01:2019 - náhled Tato technická pravidla obsahují 13 dále uvedených částí: –   Obecná ustanovení; –   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana; –   Plynovody a přípojky s pře
NOVINKA dodání 10 - 14 dní
Cena:  605,- Kč
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 
Katalogové číslo:  TP25
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 920 21 Tato technická pravidla uvádějí přehled izolací a izolačních systémů pro tovární izolace trubek, izolace potrubí, jejich součástí a nádrží prováděné na stavbě, prostředky mechanické ochran
dodání 10 - 14 dní
Cena:  296,- Kč
TPG 920 25 - Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení 
Katalogové číslo:  TP82
TPG 920 25 - Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
TPG 920 25 Tato technická pravidla TPG 920 25 rozvádějí evropské normy CEN a CENELEC citované v textu, nahrazují zrušenou ČSN 03 8369 a doplňují ČSN 03 8370 a ČSN 03 8350, kde je řešena problematika
Cena:  353,- Kč
TPG 921 21 - Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo 
Katalogové číslo:  TP47
TPG 921 21 - Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
TPG 921 21 Tato technická pravidla TPG 921 21 stanovují požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo pro reprodukovatelné dosažení kvalitních svarů a vytvářejí rámec pro zajištění kvality výstav
Cena:  205,- Kč
TPG 921 23 - Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů 
Katalogové číslo:  TP71
TPG 921 23 - Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
TPG 921 23 Tato technická pravidla TPG 921 23 stanovují požadavky na svařovací zařízení pro svary polyfúzí především v oblasti parametrů podstatných pro reprodukovatelné dosažení kvalitních svarů a v
Cena:  155,- Kč
TPG 923 01 - Certifikace procesů 
Katalogové číslo:  TP76
TPG 923 01 - Certifikace procesů
TPG 923 01:2015 Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikají
NOVINKA
Cena:  526,- Kč
TPG 923 02 - Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav 
Katalogové číslo:  TP80
TPG 923 02 - Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
TPG 923 02 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), vyžaduje zabezpečit veškerou činnost prov
Cena:  226,- Kč
TPG 927 07 - Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů 
Katalogové číslo:  TP62
TPG 927 07 - Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
TPG 927 07 Tato technická pravidla TPG 927 07 úzce souvisí s TPG 927 05 „Kurzy pro svařování a lepení plastů“ a s TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilo
Cena:  135,- Kč
TD 701 02 - Plynovody ze sklolaminátů 
Katalogové číslo:  TD7
TD 701 02 - Plynovody ze sklolaminátů
TD 702 01 Vysokotlaká, skleněným vláknem zpevněná epoxidová potrubí jsou v zahraničí již běžně používána v průmyslu těžby ropy a zemního plynu. Takovýmito potrubími lze řešit problémy spojené s různ
dodání 10 - 14 dní
Cena:  193,- Kč
TPG 700 05 - Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí 
Katalogové číslo:  P51
TPG 700 05 - Dočasně  provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
TPG 700 05 Tato technická pravidla TPG 700 05, v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., stanovují podmínky pro vybudování dočasně provozovaných plynárenských zařízení pro obnovu dodávky zemního plynu p
dodání 10 - 14 dní
Cena:  220,- Kč
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG 
Katalogové číslo:  P50
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TPG 98202 Tato technická pravidla stanovují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prode­je vozidel s pohonným systémem na stlačený zemní plyn (CNG). Technické a organiz
Cena:  686,- Kč
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody 
Katalogové číslo:  P52
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
TPG 700 04 Tato technická pravidla popisují systém diagnostiky provozovaných úseků VTL plynovodů. Systém diagnostiky těchto plynovodů je rozdělen na posuzování technického stavu plynovodů vnější a vn
dodání 10 - 14 dní
Cena:  559,- Kč
TIN 702 12 - Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL pod tlakem plynu pro vybrané parametry 
Katalogové číslo:  TC4
TIN 702 12 - Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL pod tlakem plynu pro vybrané parametry
TIN 702 12 Svařování na ocelovém potrubí pod tlakem plynu je specifická činnost vyžadující zvláštní technická i bezpeč­nostní opatření. Bezpečné provedení je podmíněno: –      důsledným dodržováním
dodání 10 - 14 dní
Cena:  473,- Kč
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 
Katalogové číslo:  TP101
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TPG 98201 Tato technická pravidla stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn. V pravidlech jsou uvedeny požadavky na
Cena:  194,- Kč
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz. 
Katalogové číslo:  TP11
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz.
TPG 609 01 Technická pravidla TPG 609 01 reagují na současný technický vývoj směřující ke zvyšování kvality v současnosti vyráběných regulátorů a souvisejících výrobků a materiálů, který dovoluje nov
dodání 10 - 14 dní
Cena:  185,- Kč
TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství 
Katalogové číslo:  TP14
TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
TPG 700 24 Tato technická pravidla stanovují rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství, jejichž výstavba se řídí TPG 702 01 a TPG 702 04. Způsob a rozsah označování musí
dodání 10 - 14 dní
Cena:  165,- Kč
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
Katalogové číslo:  TP40
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 01 Technická pravidla TPG 704 01 vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ stanovují
dodání 10 - 14 dní
Cena:  990,- Kč
TPG 901 01 - Přepočty dodávek plynů na energetické jednotky 
Katalogové číslo:  TP43
TPG 901 01 - Přepočty dodávek plynů na energetické jednotky
TPG 901 01  V souvislosti s dodávkami zemního plynu rozdílné energetické hodnoty bylo nutno tímto TPG 901 01 přistoupit k jednotnému řešení fakturace dodávek plynu, jak je běžné v některých evropskýc
dodání 10 - 14 dní
Cena:  3 030,- Kč
TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu 
Katalogové číslo:  TP60
TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu
TPG 918 01 Tato technická pravidla řeší provoz a výstavbu odorizačních stanic, zásady zabezpečení odorizace zemního plynu (tj. zajištění jeho charakteristického zápachu) rozváděného místními plynovod
dodání 10 - 14 dní
Cena:  600,- Kč
TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím. 
Katalogové číslo:  TP81
TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.
TPG 920 24 Protikorozní ochrana Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím Tato technická pravidla platí pro provádění jiskrových zkoušek vysokým napětím protikorozních
Cena:  549,- Kč
TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 
Katalogové číslo:  TP46
TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů
TPG 921 02 Tato technická pravidla nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999.   Změny proti předchozím TPG   Technická pravidla stanovují zásady pro vizuální hodnocení svarových spojů u metod sv
Cena:  188,- Kč
TPG 927 03 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP50
TPG 927 03 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 03 Technická pravidla TPG 927 03 stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.   TPG 927 0
Cena:  215,- Kč
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
Katalogové číslo:  TP28
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 934 01 Tato technická pravidla stanovují podmínky pro připojování, umísťování a provoz plynoměrů a plynoměrových sestav pro účely obchodního a provozního měření. Pravidla zahrnují podmínky pro př
Cena:  242,- Kč
TPG 304 02 - Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 
Katalogové číslo:  TD4
TPG 304 02 - Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
TPG 304 02 Tato TPG 304 02 stanovují základní podmínky pro stavbu nových a rekonstrukce stávajících plnicích stanic, jejich umísťování, provedení a provoz. Platí pro plnicí stanice stlačeného zemního
dodání 10 - 14 dní
Cena:  300,- Kč
TIN 930 01 - Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu 
Katalogové číslo:  TC2
TIN 930 01 - Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
dodání 10 - 14 dní
Cena:  143,- Kč
TPG 941 02 - Komíny, kouřovody, odtahy spalin  
Katalogové číslo:  TP96
TPG 941 02 - Komíny, kouřovody, odtahy spalin
TPG 941 02 Tato technická pravidla TPG 941 02 se zaměřují na problematiku odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Tato pravidla navazují na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích n
Cena:  226,- Kč
TPG 918 02 - Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.  
Katalogové číslo:  TP99
TPG 918 02 - Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.
TPG 918 02 Tato technická pravidla TPG 918 02 řeší konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení. Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a po
Cena:  167,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat