Sponzorovaný odkaz

65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3 - Dálkovody hořlavých kapalin 
Katalogové číslo:  91760
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3 - Dálkovody hořlavých kapalin
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3
Cena:  73,- Kč
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného 
Katalogové číslo:  29944
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného
ČSN 65 1048ČSN 65 1048 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu fosforečného při hmotnostním zlomku od 0,0004 do 0,01 % metodou fotometric
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého 
Katalogové číslo:  29949
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého
ČSN 65 1055ČSN 65 1055 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu zinečnatého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou 
Katalogové číslo:  30090
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
ČSN 65 6080ČSN 65 6080 Touto normou se zavádí ST SEV 2876-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články, a to čl. 01, upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech (
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou 
Katalogové číslo:  04854
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
ČSN 65 6330ČSN 65 6330 Norma určuje postup pro zkoušení vypíratelnosti plastických maziv (mazacích tuků) v ložisku vodou. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie 
Katalogové číslo:  30166
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie
ČSN 65 6901ČSN 65 6901 Norma je překladem ST SEV 6377-88. V normě jsou současně zapracovány údaje ISO 6743/0. Norma platí pro plastická maziva a stanovuje jejich klasifikaci ve smyslu ČSN 67 630
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů 
Katalogové číslo:  04915
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů
ČSN 65 8050ČSN 65 8050 Norma stanoví metody zkoušení dehtových olejů, získaných destilací nebo další úpravou destilátů vysokotepelného černouhelného dehtu; použití metod stanoví příslušné techni
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 7991 - Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  65773
ČSN 65 7991 - Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 7991ČSN 65 7991 Tato česká technická norma určuje kvalitativní požadavky a metody zkoušení pro topné oleje na bázi ropy tak, jak jsou v tuzemsku prodávány a expedovány. Platí pro topné ole
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  67748
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela
ČSN EN ISO 6245ČSN EN ISO 6245 Tato česká technická norma byla zpracována překladem EN ISO 6245:2002. Norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem také změny proti předchozímu vydání, které s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2160 - Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce 
Katalogové číslo:  56558
ČSN EN ISO 2160 - Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
ČSN EN ISO 2160ČSN EN ISO 2160 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení korozivního působení kapalných ropných výrobků a určitých rozpouštědel na měď. Jsou zahrnuty těkavé výrobky s maxim
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8973 - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par 
Katalogové číslo:  57818
ČSN EN ISO 8973 - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
ČSN EN ISO 8973ČSN EN ISO 8973 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8973:1999. Evropská norma EN ISO 8973:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3735 - Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda 
Katalogové číslo:  58956
ČSN EN ISO 3735 - Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda
ČSN EN ISO 3735ČSN EN ISO 3735 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení úsad v ropě a topných olejích extrakcí toluenem. Shodnost platí pro rozsah úsad od 0,01 % (m/m) do 0,40 % (m/m),
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1998-1 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty 
Katalogové číslo:  60169
ČSN ISO 1998-1 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty
ČSN ISO 1998-1ČSN ISO 1998-1 Norma ČSN ISO 1998 jako celek pokrývá oblast ropného průmyslu, která je orientována na ropy a ropné produkty, včetně všech zpracovatelských postupů, počínaje těžbou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13535 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace 
Katalogové číslo:  62265
ČSN EN 13535 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace
ČSN EN 13535
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti 
Katalogové číslo:  59193
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti
ČSN EN 13299
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 0205 - Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady 
Katalogové číslo:  19682
ČSN 65 0205 - Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady
ČSN 65 0205ČSN 65 0205 Tato norma stanoví zásady pro projektování a bezpečné provozování nových výroben, v nichž se vyrábějí a chemicky zpracovávají hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny a někter
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 27941 - Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  21285
ČSN EN 27941 - Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií
ČSN EN 27941ČSN EN 27941 Norma je identická s EN 27941:1993. Oznámení o schválení: Tato mezinárodní norma ISO 7941:1988 byla schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Hned za tímto
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3104 - Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity 
Katalogové číslo:  26430
ČSN EN ISO 3104 - Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity
ČSN EN ISO 3104ČSN EN ISO 3104 Tato mezinárodní norma specifikuje postup pro stanovení kinematické viskozity n průhledných i neprůhledných kapalných ropných výrobků měřením doby průtoku daného ob
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda) 
Katalogové číslo:  41561
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)
ČSN ISO 760ČSN ISO 760 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 760:1978. Mezinárodní norma ISO 760:1978 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje obecnou metodu zná
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda 
Katalogové číslo:  51783
ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
ČSN EN ISO 13757ČSN EN ISO 13757 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13757:1996. Evropská norma EN ISO 13757:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat