Sponzorovaný odkaz

65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou 
Katalogové číslo:  04854
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
ČSN 65 6330ČSN 65 6330 Norma určuje postup pro zkoušení vypíratelnosti plastických maziv (mazacích tuků) v ložisku vodou. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie 
Katalogové číslo:  30166
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie
ČSN 65 6901ČSN 65 6901 Norma je překladem ST SEV 6377-88. V normě jsou současně zapracovány údaje ISO 6743/0. Norma platí pro plastická maziva a stanovuje jejich klasifikaci ve smyslu ČSN 67 630
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů 
Katalogové číslo:  04915
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů
ČSN 65 8050ČSN 65 8050 Norma stanoví metody zkoušení dehtových olejů, získaných destilací nebo další úpravou destilátů vysokotepelného černouhelného dehtu; použití metod stanoví příslušné techni
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3 - Dálkovody hořlavých kapalin 
Katalogové číslo:  91760
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3 - Dálkovody hořlavých kapalin
ČSN 65 0204 ZMĚNA Z3
Cena:  73,- Kč
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného 
Katalogové číslo:  29944
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného
ČSN 65 1048ČSN 65 1048 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu fosforečného při hmotnostním zlomku od 0,0004 do 0,01 % metodou fotometric
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého 
Katalogové číslo:  29949
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého
ČSN 65 1055ČSN 65 1055 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu zinečnatého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou 
Katalogové číslo:  30090
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
ČSN 65 6080ČSN 65 6080 Touto normou se zavádí ST SEV 2876-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články, a to čl. 01, upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech (
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  67748
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela
ČSN EN ISO 6245ČSN EN ISO 6245 Tato česká technická norma byla zpracována překladem EN ISO 6245:2002. Norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem také změny proti předchozímu vydání, které s
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 7991 - Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  65773
ČSN 65 7991 - Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 7991ČSN 65 7991 Tato česká technická norma určuje kvalitativní požadavky a metody zkoušení pro topné oleje na bázi ropy tak, jak jsou v tuzemsku prodávány a expedovány. Platí pro topné ole
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3170 - Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků 
Katalogové číslo:  73083
ČSN EN ISO 3170 - Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
ČSN EN ISO 3170ČSN EN ISO 3170 Norma udává podmínky pro získání kapalných uhlovodíků jak z nádrží, tak sudů nebo z potrubí. Uvádí nejrůznější typy vzorkovačů včetně jejich obrázků. Zabývá se jak
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 4406 - Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi 
Katalogové číslo:  76535
ČSN ISO 4406 - Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
ČSN ISO 4406ČSN ISO 4406 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4406:1999. Norma uvádí metodu stanovení kódu používaného při definování množství pevných částic v kapalině používané v daném hyd
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů 
Katalogové číslo:  76831
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů
ČSN ISO 6247ČSN ISO 6247 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6247:1998. Norma popisuje metodu stanovení pěnivosti mazacích olejů při určených teplotách (sekvence I, II, III - tj. při 24 °C,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací 
Katalogové číslo:  76830
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací
ČSN ISO 6619ČSN ISO 6619 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6619:1988. Norma popisuje metodu pro stanovení kyselých složek v ropných výrobcích a mazivech, které jsou rozpustné nebo téměř r
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost) 
Katalogové číslo:  77296
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)
ČSN ISO 6614ČSN ISO 6614 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6614:1994. Popisuje metodu měření schopnosti ropných nebo syntetických olejů oddělit při dané teplotě vodu. Používá se pro oleje
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7120 - Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody 
Katalogové číslo:  78948
ČSN ISO 7120 - Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody
ČSN ISO 7120ČSN ISO 7120 Tato norma popisuje metodu stanovení hodnocení ropných olejů a ostatních kapalin udávající jejich účinnost při zamezení koroze železných součástí tam, kde by se mohla do ol
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15559 - Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda 
Katalogové číslo:  86732
ČSN EN 15559 - Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda
ČSN EN 15559ČSN EN 15559 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení dusičnanového a amonného dusíku redukcí podle Arnda. Tato metoda je použitelná pro všechna dusíkatá hnojiva včetně ví
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15561 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů 
Katalogové číslo:  87034
ČSN EN 15561 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů
ČSN EN 15561ČSN EN 15561 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém. Metoda je použitelná na kyanamid vápenatý obsahující dusičnany. Redukce dusič
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13358 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 
Katalogové číslo:  87497
ČSN EN 13358 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
ČSN EN 13358ČSN EN 13358 Tato revidovaná evropská norma určuje postup destilace ředěných a fluxovaných asfaltů řízenou rychlostí do teploty 360 °C. Proti předchozí normě bylo určení omezeno na asfa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15452 - Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi 
Katalogové číslo:  84588
ČSN EN 15452 - Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi
ČSN EN 15452ČSN EN 15452 Tato evropská norma specifikuje metodu chromatografického stanovení celkového množství železa chelatovaného každým individuálním izomerem chelatačního činidla orto-para EDD
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15692 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera 
Katalogové číslo:  84537
ČSN EN 15692 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera
ČSN EN 15692ČSN EN 15692 Metoda popisuje způsob stanovení vody v ethanolu, který se používá jako složka automobilových benzinů. Je použitelná v rozsahu 0,05 % až 0,54 % hmotnostních vody. Jedná s
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 15138 - Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí 
Katalogové číslo:  79499
TNI CEN/TR 15138 - Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí
TNI CEN/TR 15138TNI CEN/TR 15138 Tato technická zpráva není určena k tomu, aby byla podrobným pokynem pro zkoušky bodu vzplanutí a interpretaci jejich výsledků, nicméně pojednává klíčové aspekty to
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat