Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1303

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 61755-6-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a 
Katalogové číslo:  506820
ČSN EN IEC 61755-6-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a
ČSN EN IEC 61755-6-2ČSN EN IEC 61755-6-2 Tato norma definuje rozměrové limity optického rozhraní pro referenční konektory, které jsou nezbytné pro splnění specifických požadavků na propojení vlákno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62923-2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah 
Katalogové číslo:  506366
ČSN EN IEC 62923-2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah
ČSN EN IEC 62923-2ČSN EN IEC 62923-2 This part of IEC 62923 specifies standard alert identifiers and reserved cluster identifiers to be used when applying bridge alert management. The intent is t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9443 - Třídy kvality povrchu pro tyče válcované za tepla a válcovaný drát 
Katalogové číslo:  506135
ČSN EN ISO 9443 - Třídy kvality povrchu pro tyče válcované za tepla a válcovaný drát
ČSN EN ISO 9443ČSN EN ISO 9443 This document specifies technical delivery requirements for the surface quality of round bars, squares, hexagons and wire rod in the hot rolled condition with nomin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3949 - Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace 
Katalogové číslo:  506138
ČSN EN ISO 3949 - Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace
ČSN EN ISO 3949ČSN EN ISO 3949 This document specifies requirements for three types of textile-reinforced thermoplastics hose and hose assembly of nominal size from 3,2 to 25. Each type is divide
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14855-2 - Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku 
Katalogové číslo:  506143
ČSN EN ISO 14855-2 - Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku
ČSN EN ISO 14855-2ČSN EN ISO 14855-2 This document specifies a method for determining the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions by gravimet
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13704 - Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) 
Katalogové číslo:  506145
ČSN EN 13704 - Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
ČSN EN 13704ČSN EN 13407 This document specifies a test method (phase 2/step 1) and the minimum requirements for sporicidal activity of chemical disinfectant products that form a homogeneous, phy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1279-4 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů 
Katalogové číslo:  506152
ČSN EN 1279-4 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů
ČSN EN 1279-4ČSN EN 1279-4 This document specifies the requirements and describes the test methods for edge seal components and inserts. This includes the identification, the determination of physi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 451-1 - Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého 
Katalogové číslo:  506702
ČSN EN 451-1 - Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
ČSN EN 451-1ČSN EN 451-1 Tato norma určuje postup pro stanovení obsahu volného oxidu vápenatého v popílku. Tato norma určuje referenční postup. Pokud se použijí jiné metody, je nutno prokázat, že
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Katalogové číslo:  506872
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-2ČSN EN 1090-2 Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí jako konstrukcí nebo jejich dílců zhotovených z: - za tepla válcovaných výrobků z konstrukčních
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 1436 - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506780
ČSN EN 1436 - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody
ČSN EN 1436ČSN EN 1436 Tato norma stanoví funkční požadavky na bílé a žluté vodorovné dopravní značení tak, jak jsou vyjádřeny jejich odrazem za denního světla nebo při osvětlení pozemní komunikace
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16932-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy 
Katalogové číslo:  506847
ČSN EN 16932-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy
ČSN EN 16932-2ČSN EN 16932-2 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování, provádění a přejímací zkoušky čerpacích systémů odpadních vod v odvodňovacích a stokových systémech vně budov. Tato nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5398-1 - Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací 
Katalogové číslo:  506157
ČSN EN ISO 5398-1 - Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací
ČSN EN ISO 5398-1ČSN EN ISO 5398-1 This document describes a method for the determination of chromium in aqueous solution obtained from leather. This is an analysis for total chromium in leather; i
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15952 - Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst 
Katalogové číslo:  506160
ČSN EN ISO 15952 - Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst
ČSN EN ISO 15952ČSN EN ISO 15952 This document specifies a semi-static method for determining the effects of contaminants on growth and survival of young snails, usually Helix aspersa aspersa Mül
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16826-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA 
Katalogové číslo:  506164
ČSN P CEN/TS 16826-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA
ČSN P CEN/TS 16826-3ČSN EN 16826-3 This document gives recommendations for the handling, storage, processing and documentation of frozen tissue specimens intended for DNA examination during the p
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0 - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu 
Katalogové číslo:  505990
ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0 - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu
ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0 The present document identifies the 3GPP Technical Specifications containing provisions relating to the use of GSM for application on railway ne
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  506921
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  507080
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití 
Katalogové číslo:  507051
ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001ČSN EN ISO 50001 Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožni
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 2904 - Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry 
Katalogové číslo:  506800
ČSN ISO 2904 - Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry
ČSN ISO 2904ČSN ISO 2904 Tato mezinárodní norma specifikuje základní rozměry pro metrický lichoběžníkový ISO závit v souladu s normou ISO 2902. Hodnoty se vztahují k základnímu profilu v souladu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 60721-2-4 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota 
Katalogové číslo:  506944
ČSN EN IEC 60721-2-4 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota
ČSN EN IEC 60721-2-4ČSN EN IEC 60721-2-4 V této části IEC 60721 je uvedeno všeobecné rozdělení na typy oblastí slunečního záření. Záměrem je, aby se tato část používala jako součást podkladového ma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12516-4+A1 - Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel 
Katalogové číslo:  506347
ČSN EN 12516-4+A1 - Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
ČSN EN 12516-4+A1ČSN EN 12516-4+A1 This European Standard specifies the calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel. The loadings to be accounted for are
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16092-1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  506744
ČSN EN ISO 16092-1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 16092-1ČSN EN ISO 16092-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním lisů, kte
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12082 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti 
Katalogové číslo:  506984
ČSN EN 12082 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti
ČSN EN 12082ČSN EN 12082 Tato evropská norma byla vypracována pro standardizaci zkoušek výkonnosti nápravových ložisek pro všechny typy kolejových vozidel, aby byla zajištěna vhodnost pro požadovan
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat