Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 3

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 11897 - Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech 
Katalogové číslo:  64786
ČSN EN ISO 11897 - Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech
ČSN EN ISO 11897ČSN EN ISO 11897 Tato mezinárodní norma stanovuje, za daných podmínek, metodu pro určení odolnosti proti rozšiřování trhlin v postranním záhybu u pytlů vyrobených z termoplastický
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12894 - Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí 
Katalogové číslo:  64946
ČSN EN ISO 12894 - Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
ČSN EN ISO 12894ČSN EN ISO 12894 Tato mezinárodní norma je jednou ze skupiny norem, které specifikují metody pro měření a hodnocení horkého, mírného a chladného tepelného prostředí. Popisuje meto
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14744-4 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování 
Katalogové číslo:  63243
ČSN EN ISO 14744-4 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování
ČSN EN ISO 14744-4ČSN EN ISO 14744-4 Norma ČSN EN ISO 14744-4 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 61660-3 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů 
Katalogové číslo:  64773
ČSN IEC 61660-3 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů
ČSN IEC 61660-3ČSN IEC 61660-3 IEC 61660-3 je technickou zprávou, která napomáhá použití IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Proto jsou výpočty pro stejnosměrné instalace na obrázku 1 přesně provedeny v s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61947-2 - Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 2: Projektory s proměnnou rozlišovací schopností 
Katalogové číslo:  65077
ČSN EN 61947-2 - Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 2: Projektory s proměnnou rozlišovací schopností
ČSN EN 61947-2ČSN EN 61947-2 Tato norma specifikuje požadavky na měření klíčových vlastností parametrů elektronických projektorů s obrazovkou u nichž je možno měnit rozlišovací schopnost, která p
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun 
Katalogové číslo:  64418
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun
ČSN EN 13645ČSN EN 13645 Tato evropská norma stanovuje požadavky na zařízení pro zkapalněný zemní plyn pro navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  64416
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 5555
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13417-1 - Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 1: Označování 
Katalogové číslo:  64276
ČSN EN 13417-1 - Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 1: Označování
ČSN EN 13417-1
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
Katalogové číslo:  64948
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 73 0420-2ČSN 73 0420-2 Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb. Dále stanoví zásady pro užívání hod
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13115 - Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly 
Katalogové číslo:  64937
ČSN EN 13115 - Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
ČSN EN 13115ČSN EN 13115 Tato norma stanovuje způsoby klasifikace funkčnosti otevíravých oken podle jejich schopnosti přiměřeně odolávat svislému zatížení a statickému kroucení, a podle jejich ov
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat