Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 3536 - Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C 
Katalogové číslo:  77036
ČSN EN 3536 - Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
ČSN EN 3536ČSN EN 3536 Tato norma stanoví šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2, třídy 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  77798
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
ČSN EN 50194-2ČSN EN 50194-2 Norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky 
Katalogové číslo:  77729
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky
ČSN 56 9607ČSN 56 9607 Uvedená technická norma obsahuje pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování správné hygienické a výrobní praxe při výrobě ovocných pomazánek balených jak v hermeticky uz
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77785
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1806ČSN EN 1806 V normě ČSN EN 1806 jsou stanoveny požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo se stěnami s vertikálními dutinami. Tvárnice jsou bez napojení nebo s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14701-3 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti 
Katalogové číslo:  77779
ČSN EN 14701-3 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
ČSN EN 14701-3ČSN EN 14701-3 Tento dokument specifikuje metodu stanovení stlačitelnosti kalů, upravených i neupravených. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z: - úpravy příva
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF 
Katalogové číslo:  77746
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
ČSN EN 1948-2ČSN EN 1948-2 Norma stanoví postup extrakce a čištění odebraných vzorků PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu 
Katalogové číslo:  77748
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
ČSN EN ISO 16000-2ČSN EN ISO 16000-2 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-2 má sloužit při přípravě plánu měření obsahu formaldehydu ve vnitřním ov
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů 
Katalogové číslo:  77495
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
ČSN 06 3090ČSN 06 3090 Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Sta
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9927-3 - Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby 
Katalogové číslo:  77475
ČSN ISO 9927-3 - Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby
ČSN ISO 9927-3ČSN ISO 9927-3 Tato část ISO 9927 stanovuje pravidelné inspekce, které musí být provedeny na věžových jeřábech. Používá se v návaznosti na ISO 9927-1. Netýká se inspekce, která musí b
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech 
Katalogové číslo:  77847
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
ČSN 33 2000-7-740ČSN 33 2000-7-740 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení dočasné elektroinstalace zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních pa
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60214-2 - Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití 
Katalogové číslo:  77542
ČSN IEC 60214-2 - Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití
ČSN IEC 60214-2ČSN IEC 60214-2 Norma je určena jako pomocný prostředek při výběru přepínačů odboček konstruovaných podle IEC 60214-1 pro použití v souvislosti s odbočkovými vinutími transformátorů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60598-2-13 - Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu 
Katalogové číslo:  78067
ČSN EN 60598-2-13 - Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu
ČSN EN 60598-2-13ČSN EN 60598-2-13 Tato Část 2 IEC 60598 uvádí požadavky na svítidla zapuštěná v terénu, obsahující elektrické světelné zdroje pro provoz s napájecím napětím do 1 000 V a pro vnější
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5692-1 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm 
Katalogové číslo:  77914
ČSN ISO 5692-1 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm
ČSN ISO 5692-1ČSN ISO 5692-1 Tato část ISO 5692 stanovuje požadavky na připojování zemědělských nevyvážených přívěsných vozů a nářadí pomocí závěsných ok majících průměr otvoru 50 mm a průměr oka 3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 21571 - Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny 
Katalogové číslo:  77912
ČSN EN ISO 21571 - Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny
ČSN EN ISO 21571ČSN EN ISO 17251 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky a specifikuje metody extrakce/purifikace a kvantifikace DNA. Tato mezinárodní norma byla vytvořena pro matrice jak
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11998 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti 
Katalogové číslo:  77985
ČSN EN ISO 11998 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti
ČSN EN ISO 11998ČSN EN ISO 11998 Norma specifikuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje norma pouze samotnou zkušební metodu, ale
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik 
Katalogové číslo:  78301
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik
ČSN EN 61165ČSN EN 61165 V ČSN EN 61165 je uveden návod pro aplikaci Markovových technik k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečno
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě 
Katalogové číslo:  77314
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě
ČSN EN 14968
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62314 - Statická (bezkontaktní) relé 
Katalogové číslo:  78240
ČSN EN 62314 - Statická (bezkontaktní) relé
ČSN EN 62314ČSN EN 62314 Tato norma se týká statických bezkontaktních dvoustavových elektrických relé. Relé jsou určena pro specifické použití k jednoduchému přepínání stavu zapnuto, vypnuto. Rel
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat