Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 5

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 13981-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky 
Katalogové číslo:  78111
ČSN EN 13981-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky
ČSN EN 13981-3ČSN EN 13981-3 Tato norma stanovuje požadavky na odlitky, které mají podíl na konstrukčních vlastnostech skeletů karoserií vagónů a dalších hlavních konstrukčních součástí. Norma st
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku 
Katalogové číslo:  78255
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku
ČSN EN 13200-4ČSN EN 13200-4 Tato evropská norma specifikuje mechanické, fyzikální a chemické charakteristiky pevných sedadel používaných v hledištích na sportovištích (venku i ve vnitřních prostor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18857-1 - Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí 
Katalogové číslo:  78090
ČSN EN ISO 18857-1 - Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí
ČSN EN ISO 18857-1ČSN EN ISO 18857-1 Tato část normy specifikuje metodu stanovení 4-nonylfenolu (směsi izomerů) a 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15204 - Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla) 
Katalogové číslo:  78259
ČSN EN 15204 - Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)
ČSN EN 15204ČSN EN 15204 Postup popsaný v této normě je založen na validované sedimentační metodě, kterou definoval v roce 1958 Utermöhl. Tato norma popisuje obecný postup odhadu abundance a taxono
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15009 - Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové nádobky 
Katalogové číslo:  78353
ČSN EN 15009 - Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové nádobky
ČSN EN 15009ČSN EN 15009 Tato evropská norma stanovuje dvoukomorové aerosolové rozprašovače s vnější kovovou, skleněnou nebo plastovou nádobkou, poháněné stlačenými nebo zkapalněnými propelenty.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1 - Trpasličí žárovky 
Katalogové číslo:  74524
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1 - Trpasličí žárovky
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN ETSI EN 301 449 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  78069
ČSN ETSI EN 301 449 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 449 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 449 V1.1.1 Norma platí pro základnové stanice cdma450 používající technologii CDMA s 1x rozprostřeným spektrem, tj. zařízení třídy pásma 5 nebo třídy pás
Cena:  446,- Kč
ČSN 33 4660-6-505 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2 
Katalogové číslo:  78249
ČSN 33 4660-6-505 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2
ČSN 33 4660-6-505ČSN 33 4660-6-505 Norma obsahuje překlad IEC TR 60870-6-505:2002. Poskytuje soubor směrnic pro použití mezinárodních norem TASE.2, definujících způsob výměny časově kritických dat
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61212-2 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  78612
ČSN EN 61212-2 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek
ČSN EN 61212-2 ed. 2ČSN EN 61212-2 ed. 2 Tato norma popisuje metody zkoušek materiálů, popsaných v Části 1 souboru. Materiály, které vyhovují této specifikaci, splňují stanovené úrovně vlastností.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60076-13 - Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou 
Katalogové číslo:  78456
ČSN EN 60076-13 - Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
ČSN EN 60076-13ČSN EN 60076-13 Tato část souboru norem IEC 60076 se vztahuje na transformátory s vlastním chráněním, plněné kapalinou a s přirozeným chráněním, s vinutím pro vysoké a nízké napětí a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61189-5 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji 
Katalogové číslo:  78495
ČSN EN 61189-5 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji
ČSN EN 61189-5ČSN EN 61189-5 Soubor IEC 61189 se vztahuje na zkušební metody pro desky s plošnými spoji a osazené desky a rovněž na příslušné materiály a mechanickou odolnost součástek, bez ohledu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61755-3-5 - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno 
Katalogové číslo:  78493
ČSN EN 61755-3-5 - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno
ČSN EN 61755-3-5ČSN EN 61755-3-5 Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru čela kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost op-tického spoje. Analyzuje tři principiální příčiny ovlivňující f
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny 
Katalogové číslo:  78020
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
ČSN EN 45510-5-2ČSN EN 45510-5-2 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování plynových turbín, včetně plynových turbín pro paroplynové systémy a jejích příslušenství
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody) 
Katalogové číslo:  78413
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)
ČSN EN ISO 1269ČSN EN ISO 1269 Tato norma specifikuje dvě metody stanovení těkavých látek (včetně vody) v homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  78269
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
ČSN EN 1998-2ČSN EN 1998-2 ČSN EN 1998-2 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnost
Cena:  803,- Kč
ČSN 75 7626 - Jakost vod - Stanovení polonia 210 
Katalogové číslo:  78262
ČSN 75 7626 - Jakost vod - Stanovení polonia 210
ČSN 75 7626ČSN 75 7626 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity polonia 210 (210Po) ve vodách sorpční metodou. Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 210Po ve vzorcích s velmi nízk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  78415
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN ISO 12402-2ČSN EN ISO 12402-2 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví požadavky na bezpečnost pro záchranné vesty úrovně účinnosti 275, určené pro použití dospělými a dětmi na otevřeném moři za e
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22523 - Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  78511
ČSN EN ISO 22523 - Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 22523ČSN EN ISO 22523 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vnější protézy končetin a vnější ortézy a jejich zkoušení. Pojednává o materiálech, pevnosti, omezení použití, rizik
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  78333
ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 Norma zahrnuje bezšňůrová zvuková zařízení pokládaná podle definice za zařízení s krátkým dosahem. - tato norma platí pro bezšňůrové zvuk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13836 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW 
Katalogové číslo:  78454
ČSN EN 13836 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW
ČSN EN 13836ČSN EN 13836 Tento dokument platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou výrobcem označeny jako kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW,
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 
Katalogové číslo:  80738
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14809 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat